อบรมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสมัยใหม่และเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว( 28 มิถุนายน พ.ศ.2561)

 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการการฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสมัยใหม่และเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิด และเริ่มการอบรมในหัวข้อรูปแบบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวแห่งอนาคต“การท่องเที่ยววิถีไทยยุคไซเบอร์”และหัวข้อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการนำมาประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยว “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการตลาดการท่องเที่ยววิถีไทย”โดย  คุณสุขศิริ  ฤทธิเดช ช่วงบ่ายเป็นการ การเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”โดย นายกิตติ  มิลำเอียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้แทนจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณสุขศิริ  ฤทธิเดช  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดในเครือบรรจงกรุ๊ป อาจารย์ปทิดา โมราศิลป์  และดร.นิทัศน์  เพราแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันที่ 27 มิ.ย.61  ณ  โรงแรมร้อยเกาะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี