ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนโครงการและงานวิจัยโดย GENERATIVE AI ส่งเสริมระบบปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด( 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 

              22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "เขียนโครงการและงานวิจัยอย่างไรให้สำเร็จด้วย Generative AI" ณ ห้อง LLC1 อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม ในการนี้ คุณกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยคุณทวัชชัย อดิเทพสถิต หัวหน้าศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีบุคลากรในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ

              ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพัฒนาในการประยุกต์ใช้ระบบ Generative AI ในการเขียนโครงการและวิจัย การเขียนโครงการ/วิจัยเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสายอำนวยการ ในการเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอผลงานหรือแนวคิดของตนเอง ในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำมาใช้ช่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย รวมถึงการเขียนโครงการและงานวิจัย ซึ่งการใช้ Generative AI ในการเขียนโครงการและงานวิจัย มีข้อดีหลายประการ เช่น ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการเขียนโครงการ/วิจัย ช่วยสร้างไอเดียใหม่ ๆ และมุมมองที่แตกต่าง ช่วยปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาให้ถูกต้อง ชัดเจนและกระชับมากขึ้น