ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)

ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

             รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอหลักสูตร Coding and Digital Business เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมไดม่อนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี