ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566( 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)

                27 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาวไทย ประเพณีลอยกระทง ภายใต้ชื่องาน The Contest to the Moon ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ LC ในการนี้รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดี ที่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ทำให้สามารถรักษาอัตลักษณ์ของบุคคลบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม และช่วยสร้างสังคมที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระดับประเทศ เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมจึงให้อะไรกับเรามากมายอย่างคาดไม่ถึง

                โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และปลูกจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของน้ำ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคีกันภายในหมู่คณะ ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย อีกทั้งเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของแม่น้ำลำคลอง และยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาทุกชั้นปีเกิดความรัก ความสามัคคีผ่านประเพณีสอยกระทง