ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมการพัฒนา T-VER ภาคเกษตรเพื่อพี่น้องชาวสวนปาล์มน้ำมัน( 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมการพัฒนา T-VER ภาคเกษตรเพื่อพี่น้องชาวสวนปาล์มน้ำมัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัด “อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ภาคเกษตร สำหรับสวนปาล์มน้ำมัน” ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยท่านบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการเปิดงานอบรม และ รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง เป็นผู้รับชอบโครงการดังกล่าว