ม.อ.สุราษฎร์ธานี เจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย( 13 มีนาคม พ.ศ.2567)

               13 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 โดย รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  ณ ศูนย์นวัตกรรมการเกษตร ประมงและอาหารเพื่อสังคม พื้นที่ทุ่งใสไช อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความยินดียิ่งในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย   ครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2567  ณ ศูนย์นวัตกรรมการเกษตร ประมงและอาหารเพื่อสังคม พื้นที่ทุ่งใสไช อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยนั้นถือเป็นองค์กรกลางที่ร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาสาขาการเกษตรของประเทศ ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบัณฑิตทางด้านการเกษตร รวมถึงการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต และการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างยั่งยืนในอนาคต