ม.อ.สุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมปั้นนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการ( 1 มีนาคม พ.ศ.2567)

 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษาของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ตามนโยบายการพัฒนานักศึกษาของวิทยาเขตด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการลงทุน และทักษะด้านจิตอาสา กับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้แนวทางในการจัดกิจกรรม 2 แนวทาง คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับนักศึกษาด้านทักษะผู้ประกอบร่วมกับรายวิชาผู้ประกอบการ และการจัดกิจกรรม Train the Trainer ให้กับอาจารย์ผู้ที่สนใจในเรื่องทักษะผู้ประกอบการและนำไปต่อยอดในรายวิชาหรือหลักสูตรต่อไป