ม.อ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสัมมนา “บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย” ส่งเสริมการพัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม( 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

21 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย โดย คณะกรรมมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ณ ห้องพระพรหม ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทยในแต่ละพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเข้าใจแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย โดยคำนึงถึงศักยภาพและความแตกต่างของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล