ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ เสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือผู้อื่นตามหลักคำสอนของพระราชบิดา( 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 

              22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร ในการนี้ คุณกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิกุศลศรัทธา สุราษฎร์ธานี ร่วมบรรยายและดำเนินกิจกรรม

              วัตถุประงสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าววิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ " เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ยึดตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ที่ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"