About

University Song

University Song


Original version

พริ้วศรีตรัง
ยังไม่ลืมศรีตรัง
เขตรั้วสีบลู
สงขลานครินทร์
แดนสรวง
ร่มศรีตรัง
ถิ่นศรีตรัง
ทะเลสีบลู
ลาร่มศรีตรัง
รำวงน้องก็อีกราย

New remix

พริ้วศรีตรัง
ยังไม่ลืมศรีตรัง
เขตรั้วสีบลู
สงขลานครินทร์
แดนสรวง
ร่มศรีตรัง