คำชี้แจงเรื่องร้องเรียน


1. กรุณาระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail จริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา
2. ข้อความที่ท่านใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ และต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์
3. หากข้อร้องเรียนของท่านเป็นเท็จและทำให้ผู้อื่นเสียหาย ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
4. ข้อมูลที่ท่านร้องเรียน/ร้องทุกข์จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
5. ข้อร้องเรียนของท่านจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา/ปรับปรุงคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
6. ท่านได้อ่านและยอมรับข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว
ข้อมูลส่วนตัวผู้ร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
รายละเอียดการร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น