คณะ หลักสูตร ทุนการศึกษา ค่าธรรมเนียม / ภาคการศึกษา สมัครเรียน หมายเหตุ
กยศ. กรอ.
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 16,000 บาท สมัครเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 17,000 บาท สมัครเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 16,000 บาท สมัครเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 16,000 บาท สมัครเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง 16,000 บาท สมัครเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 16,000 บาท สมัครเรียน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ 16,000 บาท สมัครเรียน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชั้นปีที่ 3 เลือกเรียนที่ประเทศมาเลเซีย 30,000 บาท สมัครเรียน University of Malaya
- ชั้นปีที่ 3 เลือกเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน* 46,000 บาท สมัครเรียน Shanghai University
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปะการแสดงและนวัตกรรม 16,000 บาท สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 42,000 บาท สมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 30,000 บาท สมัครเรียน

หมายเหตุ
- ทุกสาขาวิชาสามารถกู้ยืม กยศ. ได้ตามอัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายเต็มจำนวน ยกเว้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ* (เรียนที่ Shanghai University) สามารถกู้ยืมได้ 30,000 บาท ต่อภาค
- สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืม กรอ. ได้ ต้องรอประกาศจากทางกองทุนในแต่ละปีการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์