มาตรา 20(1) นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

นายกสภามหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายชวน หลีกภัย

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

มาตรา 20(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 15 คน

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บุญปลูก ชายเกตุ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิจิตร ณ ระนอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสราวุธ เบญจกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มาตรา 20(3) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ

อธิการบดี

มาตรา 20(4) ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาพนักงาน และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์

ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายคมกริช ชนะศรี

ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายสมพงษ์ เจริญสุข

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มาตรา 20(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 7 คน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ซึ่งรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขต จำนวน 1 คน จากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีอื่น จำนวน 1 คน จากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 4 คน และจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสำนัก จำนวน 1 คน

นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

มาตรา 20(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (3) (4) และ (5) จำนวน 4 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ จำนวน 1 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นพ.พรศักดิ์ ดิสนีเวทย์

อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

ดร.สมพร ช่วยอารีย์

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เภสัชกรหญิงเปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์

เภสัชกร สังกัดคณะแพทยศาสตร์

Website powered by KySys Web design