ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่

ผศ.พญ. กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

E-mail : sokaranr@medicine.psu.ac.th

ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบโครงสร้างวิจัยและนวัตกรรม

E-mail : jsakuna@coe.psu.ac.th

ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม

E-mail : panupong_pop@hotmail.com

ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร

E-mail : kawinbhat.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

E-mail : ophat.k@psu.ac.th

ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา

E-mail : yupawadee.s@psu.ac.th

ดร.ธเนศ ปานรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

E-mail : tanatepanrat@gmail.com

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

E-mail : sirilak.ba@psu.ac.th

ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา

E-mail : supatra.d@psu.ac.th

อาจารย์เจษฎา โมกขกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา

E-mail : jedsada.m@psu.ac.th

ผศ.มงคล มาลยารม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฏหมาย

E-mail : mongkhol.m@psu.ac.th

ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-mail : pwongkot@gmail.com

ดร.พนิดา สุขศรีเมือง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

E-mail : phanida.s@psu.ac.th

ผศ.ชุติพร จิโรจน์กุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

E-mail : chutiporn.j@psu.ac.th

ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะและการพัฒนาที่ยั่งยืน

E-mail : narit.d@psu.ac.th

รศ.สมชาย ชูโฉม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬา

E-mail : somchai.c@psu.ac.th

รศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการโยธา วิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail : woraphot.p@psu.ac.th

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail : wannarat@coe.psu.ac.th

อ. สุพิชชา เอกอุรุ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ วิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail : suphitcha.ek@psu.ac.th

ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail : klairung.s@psu.ac.th

รศ.ดร.วรายุ บุญปกครอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail : b.varayu@gmail.com

ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail : idsaratt.r@psu.ac.th

ผศ.ดร.ธารทิพย์ แสงสุวรรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมสุขภาพบุคลากร วิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail :

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

อาจารย์ นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี

E-mail : nursahida.u@psu.ac.th

อาจารย์เล็ก แซ่จิว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี

E-mail : lek.j@psu.ac.th

ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี

E-mail : arunee.n@psu.ac.th

ดร.เอกนรินทร์ เรืองรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

E-mail : eaknarin.r@psu.ac.th

อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี

E-mail : nawamon.y@psu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต

นายอาคม วังเมือง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

E-mail : arkom.w@phuket.psu.ac.th

ผศ.ดร.อภิชาติ หีดนาคราม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

E-mail : apichat.h@phuket.psu.ac.th

ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต

E-mail : werapong.g@phuket.psu.ac.th

ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน วิทยาเขตภูเก็ต

E-mail : voravika.w@phuket.psu.ac.th

ดร.ฉกาจกิจ แท่นชัยกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต

E-mail : chakadkit.th@phuket.psu.ac.th

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตภูเก็ต

E-mail : warodom.w@psu.ac.th

ผศ.ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตภูเก็ต

E-mail : pensiri.a@hotmail.com

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

E-mail : ksuttapong@hotmail.com

ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษา และกิจการพิเศษ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

E-mail : tule.s@psu.ac.th

ดร.นิตยา อัมรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

E-mail : nittaya.u@psu.ac.th

ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

E-mail : aujchariya.c@psu.ac.th

ผศ.อภิรดา ธาดาเดช

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

E-mail : apirada.t@psu.ac.th

ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

E-mail : Dr.rapeepann@gmail.com

อาจารย์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

E-mail : Jirayuth.c@psu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง

ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ วิทยาเขตตรัง

E-mail : thawatchai.su@psu.ac.th

อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง

E-mail : jirawat.si@psu.ac.th

ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรม และองค์กรสัมพันธ์ วิทยาเขตตรัง

E-mail : sippakarn.k@psu.ac.th

ผศ.ดร.ปาริชาติ มณีมัย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตตรัง

E-mail : parichart.m@psu.ac.th

อาจารย์ศุภโชค สุขเกษม

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตตรัง

E-mail : supachoke.s@psu.ac.th

Website powered by KySys Web design