ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 161 - 180 จากผลการค้นหาประมาณ 402 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในยุค Thailand 4.0 “สอนอย่างไรให้เป็น WIL”
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 30 พ.ค. 60
เชิญผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหาร และกลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร เข้าร่วม "โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2560"
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 2 มิ.ย. 60 2 ก.ค. 60
เชิญอาจารย์และบุคลากร อบรม "แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อนักศึกษายุคใหม่"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 15 มิ.ย. 60
เชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "Blended Learning using Technology"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 16 มิ.ย. 60
ม.อ.รับสมัคร ผู้ประกอบการใหม่ Start Up
คณะวิทยาการจัดการ 21 พ.ค. 60
สัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการแบบบูรณาการจากผู้ผลิตเครื่องมือ ประเทศเยอรมัน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 9 พ.ค. 60
เชิญฟังการบรรยาย “โอกาสการทำงานของนักศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน”
โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 28 เม.ย. 60
ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST User Group ครั้งที่ 9 ฟรี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 8 มิ.ย. 60 9 มิ.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ : LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology”
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 15 พ.ค. 60 16 พ.ค. 60
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Ubuntu Networking
ชมรมโอเพ่นซอร์สและฟรีแวร์ 19 พ.ค. 60
เชิญร่วมกิจกรรม “เครือข่ายการดำเนินงาน Talent Mobility และทรัพย์สินทางปัญญา (TM&IP Network)”
อุทยานวิทยาศาสตร์ 28 เม.ย. 60
ร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “ปัญหาอาชญากรรมกับความมั่นคงในบริบทอาเซียน”
โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 19 เม.ย. 60
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วม "เภสัชศาสตร์ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ"
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 26 พ.ค. 60
ม.อ.ปัตตานีจัดสัมมนาเกาหลีศึกษา พร้อมนำเข้าสอนอาชีวะรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 พ.ค. 60 5 พ.ค. 60
26 มี.ค.60 ม.อ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. เชิญร่วมเสวนา “คลองไทย...พื้นที่ได้ประโยชน์อะไร”
ม.อ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. 26 มี.ค. 60
ร่วมอบรม ”เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา”
ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPOP) อุทยานวิทยาศาสตร์ 20 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิก เพื่อนำไปสร้างสื่อการเรียนการสอน"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 3 เม.ย. 60
เชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Meaningful online learning implementation in Higher Education
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 8 มี.ค. 60
เชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Blended learning and Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 13 มี.ค. 60
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 24 เม.ย. 60 28 เม.ย. 60
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design