ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 141 - 160 จากผลการค้นหาประมาณ 400 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 10 ส.ค. 60 11 ส.ค. 60
อบรม Membrane Technology
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก 8 ส.ค. 60 9 ส.ค. 60
อบรมคอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 (นอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ”
สำนักวิจัยและพัฒนา
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมอาหาร TMR และการใช้โปรแกรม KCF สำหรับคำนวณสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 5 ส.ค. 60 6 ส.ค. 60
CODE Phuket เรียนเชิญนักพัฒนา embedded system นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 31 ก.ค. 60 4 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds”
สำนักวิจัยและพัฒนา 7 ส.ค. 60
เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเพิ่มขี้นของระดับน้ำทะเล
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 25 ก.ค. 60
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่วนผสมฟังก์ชันสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารทะเล”
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา 28 ก.ค. 60 29 ก.ค. 60
เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ“การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน”
งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ 17 ก.ค. 60
เชิญร่วมโครงการอบรมและจัดสอบผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 8
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 17 ก.ค. 60 21 ก.ค. 60
จัดประชุมลุ่มน้ำทะเลสาบหัวข้อ “อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 17 ส.ค. 60 18 ส.ค. 60
เชิญผู้สนใจอบรมเทคนิคการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วย Infographic และอบรมการผลิตการ์ตูน LINE Application
คณะวิทยาการสื่อสาร 1 ส.ค. 60 4 ส.ค. 60
เชิญฟังการบรรยายเรื่อง “Denitrification and biological nitrogen fixation in soils exposed to chronic atmospheric reactive nitrogen deposition”
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ 3 ก.ค. 60
50 ปี ม.อ. เศรษฐศาสตร์ "TSDF-TRF Sustainability Forum 2017"
คณะเศรษฐศาสตร์ 22 มิ.ย. 60
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic 3D Model การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติเบื้องต้น"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 22 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60
เชิญร่วมเสวนา“ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” 31 พ.ค.60 ณ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
สำนักวิจัยและพัฒนา 31 พ.ค. 60
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Technology Enhanced Learning
กองบริการการศึกษา 29 พ.ค. 60 30 พ.ค. 60
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในยุค Thailand 4.0 “สอนอย่างไรให้เป็น WIL”
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 30 พ.ค. 60
เชิญผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหาร และกลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร เข้าร่วม "โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2560"
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 2 มิ.ย. 60 2 ก.ค. 60
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design