ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 141 - 160 จากผลการค้นหาประมาณ 402 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. ปฐมนิเทศการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 30 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
ขยายเวลาสำหรับ ผู้สนใจวิถีชวนสวนทุเรียนและศึกษาดูงานสวนทุเรียน
คณะทรัพยกรธรรมชาติ 15 ส.ค. 60 16 ส.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 10 ส.ค. 60 11 ส.ค. 60
อบรม Membrane Technology
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก 8 ส.ค. 60 9 ส.ค. 60
อบรมคอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 (นอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ”
สำนักวิจัยและพัฒนา
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมอาหาร TMR และการใช้โปรแกรม KCF สำหรับคำนวณสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 5 ส.ค. 60 6 ส.ค. 60
CODE Phuket เรียนเชิญนักพัฒนา embedded system นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 31 ก.ค. 60 4 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds”
สำนักวิจัยและพัฒนา 7 ส.ค. 60
เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเพิ่มขี้นของระดับน้ำทะเล
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 25 ก.ค. 60
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่วนผสมฟังก์ชันสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารทะเล”
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา 28 ก.ค. 60 29 ก.ค. 60
เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ“การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน”
งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ 17 ก.ค. 60
เชิญร่วมโครงการอบรมและจัดสอบผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 8
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 17 ก.ค. 60 21 ก.ค. 60
จัดประชุมลุ่มน้ำทะเลสาบหัวข้อ “อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 17 ส.ค. 60 18 ส.ค. 60
เชิญผู้สนใจอบรมเทคนิคการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วย Infographic และอบรมการผลิตการ์ตูน LINE Application
คณะวิทยาการสื่อสาร 1 ส.ค. 60 4 ส.ค. 60
เชิญฟังการบรรยายเรื่อง “Denitrification and biological nitrogen fixation in soils exposed to chronic atmospheric reactive nitrogen deposition”
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ 3 ก.ค. 60
50 ปี ม.อ. เศรษฐศาสตร์ "TSDF-TRF Sustainability Forum 2017"
คณะเศรษฐศาสตร์ 22 มิ.ย. 60
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic 3D Model การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติเบื้องต้น"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 22 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60
เชิญร่วมเสวนา“ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” 31 พ.ค.60 ณ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
สำนักวิจัยและพัฒนา 31 พ.ค. 60
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Technology Enhanced Learning
กองบริการการศึกษา 29 พ.ค. 60 30 พ.ค. 60
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design