ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 61 - 80 จากผลการค้นหาประมาณ 402 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
เชิญผู้สนใจอบรม “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ” ฟรี ไม่มีค่าใช่จ่าย
คณะนิติศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
เปิดรับสมัครโครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in Everyday Life Conversation ครั้งที่ 3
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ 9 มี.ค. 62 30 มี.ค. 62
เปิดรับสมัครอบรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ Essay Writing ครั้งที่ 1
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ 26 ม.ค. 62 24 ก.พ. 62
หลักสูตรอบรมบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ 17 ม.ค. 62 22 ก.ย. 62
รับสมัครร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง (ภูเก็ต)
คณะนิติศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 15 ม.ค. 62 15 มี.ค. 62
สถาบันฮาลาลจัดโครงการสร้างแนวคิดในการออกแบบแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการฮาลาล
สถาบันฮาลาล 31 ม.ค. 62
เชิญผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรนวดนำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับบุรุษ รุ่นที่ 2
สถาบันฮาลาล 17 ม.ค. 62 21 ม.ค. 62
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ Smart University”
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 7 ม.ค. 62
เชิญผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ OMR คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 21 ธ.ค. 61
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม ISO/IEC 17025 : 2017 เรื่อง ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2017
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 61 16 ธ.ค. 61
ร่วม สัมมนาเส้นทางสร้างนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 ธ.ค. 61
ร่วมอบรมการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล (Confocal Laser Scanning Microscope) รุ่น LSM800
โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ 17 ธ.ค. 61 20 ธ.ค. 61
ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาผู้ป่วยวิกฤต
คณะเภสัชศาสตร์ 2 ม.ค. 62 27 ธ.ค. 62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม OPTICAL MARK RECOGNITION
คณะเภสัชศาสตร์ 21 ธ.ค. 61
ร่วมฟังสัมมนาพิเศษ "Development and Applications of Chemical Isotope Labeling LC-MS for Quantitative Metabolomics" โดย Prof. Li จากประเทศแคนาดา
คณะวิทยาศาสตร์ 28 พ.ย. 61
ร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง พืชยา กัญชา กระท่อม : ปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายยาเสพติดเพื่อการเข้าถึงยาของประชาชน
คณะวิทยาศาสตร์ 27 พ.ย. 61
อุทยานวิทยาศาสตร์ขอเชิญร่วมบรรยายพิเศษ “Circular and Bioeconomy: Sustainability Challenges”
อุทยานวิทยาศาสตร์ 12 ธ.ค. 61
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วม โครงการ Get ready for a global business world รุ่นที่ 5
โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 24 พ.ย. 61 25 พ.ย. 61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ “ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์การ”
คณะศิลปศาสตร์ 26 พ.ย. 61
โครงการรับฟังและชี้แจง “ภาระงาน TOR สายอาจารย์ และเกณฑ์ 2%”
สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 14 ธ.ค. 61
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design