ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 41 - 60 จากผลการค้นหาประมาณ 402 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. 62 31 ธ.ค. 62
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังบรรยายและสัมมนา โดย Professor Dr. S. Lakshmivarahan จาก University of Oklahoma, USA
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 ก.ย. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration)
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. 7 ส.ค. 62
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เครื่อง GC/MS
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 20 ก.ค. 62
อบรม "การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic Writing ครั้งที่ 2"
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 3 ส.ค. 62 1 ก.ย. 62
อบรม "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in Everyday Life Conversation ครั้งที่ 4"
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 2 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62
อบรมหลักสูตร “หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015” ISO 9001:2015 Lead Auditor (Quality Management Systems) ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์บริการวิชาการ
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่อง HPLC Agilent model 1100/1200
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 27 มิ.ย. 62 28 มิ.ย. 62
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการแปลผลข้อมูลของการทดสอบด้วยเครื่อง NMR และ FT-IR”
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 18 มิ.ย. 62 19 มิ.ย. 62
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เครื่อง Gas Chromatograph (GC)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 20 มิ.ย. 62 21 มิ.ย. 62
อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining
คณะวิศวกรรม 5 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62
เชิญผู้ประกอบการ ผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน PSU x SME-D Bank Innovation bazaar Live in Bangkok
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. 20 มิ.ย. 62 21 มิ.ย. 62
อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี
หน่วยส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 27 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย"
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 26 เม.ย. 62
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 ไปใช้ในห้องปฏิบัติการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 14 พ.ค. 62 15 พ.ค. 62
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2562
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 ม.ค. 62 9 ส.ค. 62
เชิญร่วม "โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก."
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 3 เม.ย. 62 12 พ.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "ทะเลใต้ไร้ขยะทะเลและไมโครพลาสติก"
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 21 มี.ค. 62
ขอเชิญอบรม "กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับนักวิจัย"
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา 27 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ปขมท. “สมองกลหรือจะสู้สมองคน”
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9 พ.ค. 62 10 พ.ค. 62
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design