ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 21 - 40 จากผลการค้นหาประมาณ 329 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายฟรี : Publish & Flourish: Find, read and publish in high impact journals
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร 6 ก.ย. 61
ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายฟรี : Wiley’s Author Workshop: Publishing with Success
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 12 ก.ย. 61
ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ " บัณฑิตศึกษาพันธุ์ใหม่ ในยุค 4.0 " โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
บัณฑิตวิทยาลัย 10 ก.ย. 61
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การประเมินคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ "
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 4 ก.ย. 61
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เก๋ๆ กรีนๆ ด้วยผ้าผืนเดียว" ครั้งที่ 2
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองอาคารสถานที่ 28 ส.ค. 61
“โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง” รุ่นที่ 1
คณะนิติศาสตร์ ม.อ. 1 ต.ค. 61 31 ก.ค. 62
งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34 "Smart Medicine in Thailand 4.0"
คณะแพทยศาสตร์ 1 ส.ค. 61 3 ส.ค. 61
โครงการอบรม "การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ Essay Writing" ครั้งที่ 2
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 19 ส.ค. 61
อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคนวัตกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์
ร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "Emerging Trends in Business and Management"
คณะวิทยาการจัดการ 30 มิ.ย. 61
เชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจเครื่องสำอางในยุค 4.0"
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครผู้ประกอบการเข้าอบรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนธุรกิจ"
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ 25 มิ.ย. 61 26 มิ.ย. 61
ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษ “Thailand 4.0 กับการพัฒนาภาคใต้” โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิจัยและพัฒนา 21 มิ.ย. 61
ร่วมเสวนา“ถอดบทเรียน 10 ปี จากคดีสะกอมถึงอ่าวน้อย วงการนิติศาสตร์ไทยเรียนรู้อะไร?”
คณะนิติศาสตร์ 15 มิ.ย. 61
ขอเชิญผู้สนใจงานร่วมสัมมนา เรื่อง “การทำงานร่วมกับภาคเอกชน สู่ความสำเร็จทางวิชาการ”
อุทยานวิทยาศาสตร์ 27 มิ.ย. 61
โครงการอบรม"สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Everyday Life Conversation" ครั้งที่ 4
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 3 ก.ค. 61 24 ก.ค. 61
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
รับสมัคร โครงการอบรม "การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic Writing" ครั้งที่ 2
คณะศิลปศาสตร์ 9 มิ.ย. 61 8 ก.ค. 61
เชิญร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษทางวิชาการ "Smart Writing เขียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เท่ห์ ไม่โดนเท"
คณะศิลปศาสตร์ 17 พ.ค. 61 19 พ.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.อ.ปัตตานี 20 มี.ค. 61 22 มี.ค. 61
หน้าแรก   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design