ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 181 - 200 จากผลการค้นหาประมาณ 402 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง “EIA – EHIA กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 9 มี.ค. 60
สถาบันสันติศึกษา 9 มี.ค. 60
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างโมชั้นกราฟิกเพื่อความน่าสนใจของสื่อ (PowToon)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 23 มี.ค. 60
เปิดรับสมัครแล้ว:สอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์Microsoft Office 2010ปีการศึกษาที่2/59(รอบที่1-2)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 20 มิ.ย. 60
เชิญฟังการบรรยายเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ยางพารา)"
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ 22 ก.พ. 60
เชิญร่วมอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างไร ? ให้สื่อถูกลิขสิทธิ์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 14 มี.ค. 60
เชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม New Trend Design For 2017
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 17 ก.พ. 60
คณะพยาบาลศาสตร์จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Force for Better Health"
คณะพยาบาลศาสตร์ 5 ก.ค. 60 7 ก.ค. 60
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ก.พ. 60 30 เม.ย. 60
เชิญผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้
ยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) 22 ก.พ. 60
เชิญร่วมงานเสวนา “แนวทางการนำงานวิชาการรับใช้สังคมสู่การใช้ประโยชน์และการขอตำแหน่งทางวิชาการ”
หน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา 24 ม.ค. 60 25 ม.ค. 60
ขอเชิญพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 3
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 9 ก.พ. 60 7 มี.ค. 60
ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก อายุ 8-12 ปี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 20 มี.ค. 60 24 มี.ค. 60
เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการวาดภาพการ์ตูน
พิพิธภัณฑ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ 14 ม.ค. 60 30 มี.ค. 60
เชิญอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ 27 ก.พ. 60 26 พ.ค. 60
ร่วมระดมสมองเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ และหาแนวทาง การทำวิจัยบูรณาการ ตามนโนบายของประเทศไทย คือ Thailand 4.0
สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศและเครือข่ายพันธุศาสตร์ภาคใต้ 6 ม.ค. 60
ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2
คณะศิลปศาสตร์ 29 เม.ย. 60
ม.อ.ปัตตานี จัดประชุมนานาชาติ การใช้การสื่อสารและสันติวิธีลดความขัดแย้ง
คณะวิทยาการสื่อสาร สถาบันสันติศึกษา คณะวิทยาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ 24 ม.ค. 60 25 ม.ค. 60
เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC รุ่นที่ 30)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 ม.ค. 60 5 มี.ค. 60
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาแต่ละคณะ / วิทยาเขต ร่วมโครงการ Share and Learn the Cooperative experiences
สหกิจศึกษา 15 ธ.ค. 59 16 ธ.ค. 59
เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร ม.อ. และบุคคลทั่วไป
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ธ.ค. 59 31 ม.ค. 60
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design