ข่าวอบรม / สัมมนา
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ฟังฟรี การดูแลรักษามะเร็งเต้านม
คณะแพทยศาสตร์ 26 ต.ค. 62
มาเรียนรู้เพื่อสร้างโมเดลเศรษฐกิจใหม่ กับ PSUSP-Agro-Industry Talks “Moving from Bioeconomy to BCG: From Science to Policy to Practice.”
อุทยานวิทยาศาสตร์ 11 ต.ค. 62
10 ตุลาคม 62 เชิญฟัง ปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเลฯ ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ม.อ.
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ม.อ. 10 ต.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ Critical Thinking & Growth Mindset
โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 16 ต.ค. 62
สัมมนาหัวข้อ "Latest NMR Technologies and Applications" NMR Software Workshop
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 22 ต.ค. 62
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล HeinOnline เป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ตั้งแต่วันนี้ – 7 ต.ค.
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 16 ก.ย. 62 7 ต.ค. 62
สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันอโรม่าตามวิถีมุสลิม
สถาบันฮาลาล 16 ก.ย. 62 20 ก.ย. 62
ร่วมสัมมนา : "The Current Trend of Mass Spectrometer for Routine to Research"
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 20 ก.ย. 62
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังบรรยายและสัมมนา โดย Professor Dr. S. Lakshmivarahan จาก University of Oklahoma, USA
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 ก.ย. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration)
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. 7 ส.ค. 62
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เครื่อง GC/MS
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 20 ก.ค. 62
อบรม "การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic Writing ครั้งที่ 2"
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 3 ส.ค. 62 1 ก.ย. 62
อบรม "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in Everyday Life Conversation ครั้งที่ 4"
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 2 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62
อบรมหลักสูตร “หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015” ISO 9001:2015 Lead Auditor (Quality Management Systems) ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์บริการวิชาการ
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่อง HPLC Agilent model 1100/1200
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 27 มิ.ย. 62 28 มิ.ย. 62
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการแปลผลข้อมูลของการทดสอบด้วยเครื่อง NMR และ FT-IR”
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 18 มิ.ย. 62 19 มิ.ย. 62
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เครื่อง Gas Chromatograph (GC)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 20 มิ.ย. 62 21 มิ.ย. 62
อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining
คณะวิศวกรรม 5 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62
เชิญผู้ประกอบการ ผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน PSU x SME-D Bank Innovation bazaar Live in Bangkok
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. 20 มิ.ย. 62 21 มิ.ย. 62
อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี
หน่วยส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 27 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design