ข่าวอบรม / สัมมนา
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม ISO/IEC 17025 : 2017 เรื่อง ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2017
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 61 16 ธ.ค. 61
ร่วม สัมมนาเส้นทางสร้างนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 ธ.ค. 61
ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาผู้ป่วยวิกฤต
คณะเภสัชศาสตร์ 2 ม.ค. 62 27 ธ.ค. 62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม OPTICAL MARK RECOGNITION
คณะเภสัชศาสตร์ 21 ธ.ค. 61
ร่วมฟังสัมมนาพิเศษ "Development and Applications of Chemical Isotope Labeling LC-MS for Quantitative Metabolomics" โดย Prof. Li จากประเทศแคนาดา
คณะวิทยาศาสตร์ 28 พ.ย. 61
ร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง พืชยา กัญชา กระท่อม : ปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายยาเสพติดเพื่อการเข้าถึงยาของประชาชน
คณะวิทยาศาสตร์ 27 พ.ย. 61
อุทยานวิทยาศาสตร์ขอเชิญร่วมบรรยายพิเศษ “Circular and Bioeconomy: Sustainability Challenges”
อุทยานวิทยาศาสตร์ 12 ธ.ค. 61
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วม โครงการ Get ready for a global business world รุ่นที่ 5
โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 24 พ.ย. 61 25 พ.ย. 61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ “ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์การ”
คณะศิลปศาสตร์ 26 พ.ย. 61
โครงการรับฟังและชี้แจง “ภาระงาน TOR สายอาจารย์ และเกณฑ์ 2%”
สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 14 ธ.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างวิจัย ขั้นเทพ
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. 30 พ.ย. 61 2 ธ.ค. 61
โครงการอบรม"สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Everyday Life Conversation" ครั้งที่ 1
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 3 พ.ย. 61 24 พ.ย. 61
โครงการอบรม"การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic Writing" ครั้งที่ 1
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 3 พ.ย. 61 2 ธ.ค. 61
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ วอเตอร์ แอคติวิตี้ และเครื่องชั่งกับการสอบเทียบ”
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 26 ต.ค. 61
ทุกภาคส่วนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำอู่ตะเภา คาดฝนปีนี้มาเร็วและสิ้นสุดเร็ว
ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และสำนักวิจัยและพัฒนา 5 ต.ค. 61
รับสมัครนักศึกษา-บุคลากร เรียนดนตรีไทยระดับพื้นฐาน(เรียนตั้งแต่ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 29 ต.ค. 61 1 มี.ค. 62
เปิดหลักสูตรอบรม :ยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (MIT-PSU UPGRADE)
(MIT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 ส.ค. 61 9 ธ.ค. 61
การประชุมวิชาการ “Disruptive Medical Education in the new Era”
งานแพทยศาสตรศึกษา 29 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61
เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 9”
ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ 5 ต.ค. 61
เชิญคณาจารย์เข้าฟังชี้แจ้ง “การขอตำแหน่งทางวิชาการ และ TOR ของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 10 ต.ค. 61
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design