ข่าวอบรม / สัมมนา
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 ไปใช้ในห้องปฏิบัติการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 14 พ.ค. 62 15 พ.ค. 62
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2562
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 ม.ค. 62 9 ส.ค. 62
เชิญร่วม "โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก."
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 3 เม.ย. 62 12 พ.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "ทะเลใต้ไร้ขยะทะเลและไมโครพลาสติก"
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 21 มี.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ปขมท. “สมองกลหรือจะสู้สมองคน”
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9 พ.ค. 62 10 พ.ค. 62
เชิญผู้สนใจอบรม “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ” ฟรี ไม่มีค่าใช่จ่าย
คณะนิติศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
เปิดรับสมัครโครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in Everyday Life Conversation ครั้งที่ 3
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ 9 มี.ค. 62 30 มี.ค. 62
เปิดรับสมัครอบรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ Essay Writing ครั้งที่ 1
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ 26 ม.ค. 62 24 ก.พ. 62
หลักสูตรอบรมบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ 17 ม.ค. 62 22 ก.ย. 62
รับสมัครร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง (ภูเก็ต)
คณะนิติศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 15 ม.ค. 62 15 มี.ค. 62
สถาบันฮาลาลจัดโครงการสร้างแนวคิดในการออกแบบแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการฮาลาล
สถาบันฮาลาล 31 ม.ค. 62
เชิญผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรนวดนำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับบุรุษ รุ่นที่ 2
สถาบันฮาลาล 17 ม.ค. 62 21 ม.ค. 62
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ Smart University”
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 7 ม.ค. 62
เชิญผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ OMR คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 21 ธ.ค. 61
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม ISO/IEC 17025 : 2017 เรื่อง ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025 : 2017
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 61 16 ธ.ค. 61
ร่วม สัมมนาเส้นทางสร้างนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 ธ.ค. 61
ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาผู้ป่วยวิกฤต
คณะเภสัชศาสตร์ 2 ม.ค. 62 27 ธ.ค. 62
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม OPTICAL MARK RECOGNITION
คณะเภสัชศาสตร์ 21 ธ.ค. 61
ร่วมฟังสัมมนาพิเศษ "Development and Applications of Chemical Isotope Labeling LC-MS for Quantitative Metabolomics" โดย Prof. Li จากประเทศแคนาดา
คณะวิทยาศาสตร์ 28 พ.ย. 61
ร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง พืชยา กัญชา กระท่อม : ปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายยาเสพติดเพื่อการเข้าถึงยาของประชาชน
คณะวิทยาศาสตร์ 27 พ.ย. 61
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design