ข่าวการรับสมัครงาน
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 62 25 ต.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 7 ต.ค. 62 20 ธ.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4 ต.ค. 62 27 ธ.ค. 62
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 62 18 ต.ค. 62
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 27 ธ.ค. 62
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 17 ก.ย. 62 26 ก.ย. 62
รับสมัคร นักวิชาการอุดมศึกษา (ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 27 ส.ค. 62 13 ก.ย. 62
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 31 ก.ค. 62 31 ต.ค. 62
รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 62 16 ส.ค. 62
ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 6 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62
รับสมัคร พนักงานห้องปฏิบัติการ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ก.ค. 62 9 ส.ค. 62
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 23 ก.ค. 62 7 ส.ค. 62
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 19 ก.ค. 62
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5 ก.ค. 62 15 ก.ค. 62
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 18 มิ.ย. 62 1 ส.ค. 62
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 18 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 62
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 13 มิ.ย. 62 25 มิ.ย. 62
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 62 28 มิ.ย. 62
รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา (อัตราค่าจ้างตามตกลง) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 29 พ.ค. 62 19 มิ.ย. 62
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสงค์จะรับสมัครงาน 6 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 26 เม.ย. 62
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design