ข่าวประกวดราคา
รายการ 181 - 200 จากผลการค้นหาประมาณ 200 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกวดราคาจ้างงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับศูนย์กีฬาและนันทนาการ
สอบราคาจ้างเก็บขยะรอบบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สอบราคาจ้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำ โรงกรองน้ำ ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร
คณะเศรษฐศาสตร์มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ประกาศสอบราคาปรับปรุงเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรบริเวณศูนย์กีฬา
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชิลเลอร์
คณะเศรษฐศาสตร์มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์ประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายเพื่อใช้งานเป็นServerกลางของมหาวิทยาลัย
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นแยกสารแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated centrifuge)1 เครื่อง
ขอเปลี่ยนแปลงวันเปิดซองสอบราคาตามประกาศเลขที่ 11/2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เลขที่ 11/2556
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 67 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ 2 / 2556 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 26 ชุด พร้อมติดตั้ง
ประกาศสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเช่าบริการวงจรสื่อสารระหว่างวิทยาเขต
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 128 รายการ
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Website powered by KySys Web design