ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเลือกเป็นรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดย มี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธาน ทปอ. มี 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ และ รศ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ( ปี 2564-2565) อ่านต่อ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “The First International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture (ICSAA) : BCG for Well Being and Food Security” จัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการ PISAI (Participatory and Integrative Support for Agricultural Innovation Project) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยถึงการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2564 ว่า “มหาวิทยาลัยได้มีแผนที่จะใช้งบประมาณกว่า 5,200 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่และประชาชนชาวภาคใต้ ทั้งด้านสาธารณสุข เทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรม เกษตรกรรม และการก้าวสู่ความเป็นสากลในประชาคมโลก โดยจะมีโครงการหลักที่วางไว้ 4 โครงการ คือ อ่านต่อ

 
ม.อ. ผนึกกำลังสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับ บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินโนโลจี แคร์ จำกัด และบริษัทมาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด แถลงข่าว “ความสำเร็จในการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมใช้เชิงพาณิชย์” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 อ่านต่อ

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด้านการวิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี โดยได้รับการประสานจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและทีมงาน โดยมี ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดร.คมฤทธิ์ วัฒนวาที ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และทีมงาน ร่วมหารือ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ่านต่อ

 
วันนี้ (25 ธันวาคม 2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีการแถลงข่าว ม.อ.ยืนยันปลอดภัยไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยผู้ร่วมแถลงข่าว ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในประเด็นระบบการดูแลการจัดการที่ดี ด้านมาตรการการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ระบบการจัดการProtocol การควบคุมและดูแลกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่ต้องสงสัย และมาตรการด้านสาธารณสุขที่ถูกต้อง ในแต่ละกลุ่มต้องดูแลตัวเองอย่างไร ทั้งในกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มใกล้ชิดผู้ป่วย และกลุ่มทั่วไป ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประเด็นมาตรการการดูแลนักศึกษา และการจัดการหอพักนักศึกษา และ ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ การดูแลและการจัดการในเชิงพื้นที่ในวิทยาเขตหาดใหญ่ อ่านต่อ


 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายแผนการเงินและประกันสังคม นางสุวิมล คงพล ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์) แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา อ่านต่อ 
ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ กับ บริษัท NVDIA ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง GPU ด้าน AI ชั้นนำของโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย Thailand A.I. University Consortium เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน AI Ecosystem โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ NVAITC ซึ่งเป็นเครือข่าย Research Center ชั้นนำด้าน AI ระดับโลก อ่านต่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ่านต่อ


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบนักวิจัยครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการสนับสนุน โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของนักวิจัยต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยได้เชิญนักวิจัยร่วมพบปะอธิการบดี (Top 100 Researchers) หารือประเด็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1. President Scholarship 2. Academic Reputation : QS World University Rankings 3. World conference & World class seminar การหารือดังกล่าว จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และ ครั้งต่อไปในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ


 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบปริญญากิตติมศักดิ์และครุยวิทยฐานะแก่ครอบครัวและทายาทของท่านผู้ได้รับอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2562 ในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 ได้ และจัดงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น ปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 50 ท่าน เข้าร่วมงาน อ่านต่อ

    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีประดับปีกการบิน แก่นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน และผศ.ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กัปตัน ดร.ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัทไทยไพลท์เทรนนิ่ง จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์ และบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ร่วมประดับปีกการบิน  อ่านต่อ

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่นายอภิชาติ สุดแสวง กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโท ประจำประเทศไทย ในฐานะตัวแทนสำนักพระราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 และ รัฐบาลราชอาณาจักรเลโซโท พร้อมด้วยคณะ เยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขอบคุณมหาวิทยาลัย ในการให้ความร่วมมือและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเลโซโท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และพบนักศึกษาชาวเลโซโท 2 ราย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

อ่านต่อสถาบันฮาลาล ม.อ. ลงนามความร่วมมือคณะกรรมการอิสลาม
พร้อมเปิดตัว ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร (PORCINE TEST KIT)
อ่านต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)” ที่พื้นที่ส่วนขยาย ตำบลทุ่งใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่” ในวันที่ 24 กันยายน 2563 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จฯ โดยหลังจากทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) 

อ่านต่อ


ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “ASEAN Health Promotion” ณ บริเวณลานหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย Mr. Ma Fengchun กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา Mr. Muhammad Ridzuan bin Abu Yazid กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา Mr. Fachry Sulaiman กงสุลอินโดนิเซีย ประจำจังหวัดสงขลา และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  

อ่านต่อ


พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติฯ ม.อ. คว้ารางวัล Museum Thailand Awards 2020 ดีเด่น 
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานภายในของสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เพื่อเข้ารับรางวัล "พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563”
อ่านต่อ

คำอวยพรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แก่บัณฑิต
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 


บัณฑิตทุกคน คือ ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ

มีความเป็น Global citizen มีขีดความสามารถในการสื่อสารได้ทั่วโลก

มุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ให้สมนามลูกสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อธิการบดีสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา 2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ที่ได้ตัดสินใจเลือกสงขลานครินทร์ฯ และกล่าวต้อนรับทุกคนจากทั้ง 5 วิทยาเขต เข้าสู่รั้ว ม.อ.PSU Live: This is PSU Series พลังของสงขลานครินทร์ในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ
สงขลานครินทร์เปิดตัวซีรีส์ชุดใหม่ของ PSU Live ในชื่อ This is PSU Series ที่นำเสนอพลังของสงขลานครินทร์ในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านสังคม การปกครองและความเป็นอยู่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะกลายเป็น New normal และด้านธุรกิจหลังวิกฤติ COVID-19 โดยนักวิชาการของสงขลานครินทร์ ผู้คร่ำหวอดในวงการดังกล่าวของแต่ละพื้นที่โดยเผยแพร่ตอนแรกเมื่อวันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ชื่อตอน “มองไปข้างหน้ากับสงขลานครินทร์” ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย 5 วิทยาเขต นำโดยอธิการบดีและรองอธิการบดี ทั้ง 4 วิทยาเขต นำเสนอการพัฒนาพื้นที่ด้ามขวานของไทย (อ่านต่อ) 
คลิกอ่านต่อ
ม.อ.ประชุมหารือวางแผน MOU กับ บริษัท MIRAPRO Co., Ltd. "เน้นได้ฝึกงานจริงกับบริษัทยักษ์ใหญ่”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารนำโดย Mr. Yoichi TSUGANE, ประธานบริษัท MIRAPRO Co., Ltd. ...(อ่านต่อ)

คลิกอ่านต่อ
ม.อ.จับมือกรมประมง พัฒนาวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ...(อ่านต่อ)

คลิกอ่านต่อ
ม.อ. ลงนามความร่วมมือด้านการแพทย์กับกระทรวงสาธารณสุขบาห์เรน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ H.E. Faeqa bint Saeed Al Saleh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบาห์เรน ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างสถาบันการศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ...(อ่านต่อ)

คลิกอ่านต่อ
นายกบาห์เรนพร้อมสานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.อ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ

H.R.H. Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa นายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ในโอกาสเยือนราชอาณาจักรบาห์เรน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562...(อ่านต่อ)

คลิกอ่านต่อ
อธิการบดี ม.อ. เปิดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เน้นพัฒนาคนและการวิจัยที่สร้างมูลค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 4 ปี ในการพบกับผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต โดยจะมุ่งเน้นเรื่องหลักเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาภาคใต้และประเทศ ...(อ่านต่อ)

คลิกอ่านต่อ
ม.อ.เชิดชูผู้มีผลงานเด่นในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา โดยจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ...(อ่านต่อ)

Website powered by KySys Web design