อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ

อธิการบดี

E-mail : niwat.k@psu.ac.th

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

ที่ปรึกษาอธิการบดี

E-mail : chusak.l@psu.ac.th

พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช

ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์
แผนและการดำเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง

E-mail :

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย

ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์
แผนและการดำเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง

E-mail :

นายภูรี เจริญพงศ์

ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์
แผนและการดำเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง

E-mail :

คุณเรืองนิด วรรณวงศ์

ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านบริหารงานคลังและพัสดุ

E-mail :

รองอธิการบดี

อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน

E-mail : phichit.r@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ

E-mail : pongthep.s@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

E-mail : chutamas.p@psu.ac.th

นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาคุณภาพ

E-mail : boonprasit.k@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-mail : joesunton@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

E-mail : supote.k@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ

E-mail : jumphon.c@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-mail : thakerng.w@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์

รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail : wasin.s@psu.ac.th

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

E-mail : tanit.c@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

E-mail : anchana.p@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

E-mail : putpnu@hotmail.com

ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

E-mail : damrongsak.f@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

E-mail : theerawat.h@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

E-mail : taweesak.n@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิมิตร วรกุล

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

E-mail : nimit.w@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

E-mail : nongnut.b@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

E-mail : nokleethanakul@yahoo.com

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

E-mail : wirote.y@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต

คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

E-mail :kuaanan.t@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

E-mail : kanda.j@psu.ac.th

อาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ

คณบดีคณะนิติศาสตร์

E-mail : sutthichai.n@psu.ac.th

ดร.สินาด ตรีวรรณไชย

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

E-mail : sinad.t@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล

คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย

E-mail : sanan.s@psu.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

E-mail : pamornra@yahoo.com

รองศาสตราจารย์อุษา เชษฐานนท์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

E-mail : usa.ch@psu.ac.th

ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

E-mail : sumana.l@psu.ac.th

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

E-mail : montri@coe.psu.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

E-mail : teerapol.s@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ

ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

E-mail : chulalak.p@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา บำรุงวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

E-mail : nisita.b@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

E-mail : panya@me.psu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา

E-mail : wichai.k@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบัน
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

E-mail : rotchanatch.d@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

E-mail : kamron.p@psu.ac.th

ดร.ธวัช นุ้ยผอม

ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล

E-mail : ntawat@bunga.pn.psu.ac.th

วิทยาเขตปัตตานี

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

E-mail : imjit.l@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี

E-mail : montira.l@psu.ac.th

ดร.บดินทร์ แวลาเตะ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี

E-mail : bordin.w@psu.ac.th

ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์

รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี

E-mail : attachai.u@psu.ac.th

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-mail : sukree.h@psu.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

E-mail : parit.y@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

E-mail : sekkarin@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

E-mail : imjit.l@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

E-mail : rchidcha@psu.ac.th

ดร.มูอัสซัล บิลแสละ

คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

E-mail : muazzan.b@psu.ac.th

ดร.รอฮานิ เจะอาแซ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

E-mail : rorhani.c@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ

คณบดีคณะวิทยาการอิสลามศึกษา

E-mail : muhammadroflee.w@psu.ac.th

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

E-mail : jareerat.su@psu.ac.th

อาจารย์เล็ก แซ่จิว

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก
วิทยบริการ

E-mail : lek.j@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา

E-mail : pornpawee.s@psu.ac.th

วิทยาเขตภูเก็ต

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม

รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

E-mail : tpunpsu@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต

E-mail : prathana.k@phuket.psu.ac.th

คณบดี / ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ เกิดสิน

คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

E-mail : werapong.g@phuket.psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ

คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว

E-mail : promsivapallop@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง

คณบดีคณะวิเทศศึกษา

E-mail : nuwan.t@phuket.psu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์

รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัย
การคอมพิวเตอร์

E-mail : ksinchai@coe.psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนภูเก็ต

E-mail : rattana.w@psu.ac.th

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์

รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

E-mail : charoen.na@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

E-mail : suchada.tip@psu.ac.th

คณบดี / ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์

รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

E-mail : yutt_r@yahoo.com

ดร.ชูศักดิ์ ชูศรี

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ

E-mail : choosak.c@psu.ac.th

ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว

รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
สุราษฎร์ธานี

E-mail : nitas.p@psu.ac.th

วิทยาเขตตรัง

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์

รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง

E-mail : udomphon.p@psu.ac.th

คณบดี / ผู้อำนวยการ

ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

E-mail : nipat.p@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์

รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

E-mail : udomphon.p@psu.ac.th

Website powered by KySys Web design