ข่าวอบรม/สัมมนา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 24 Jul 2018 00:22:11 +0700 งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34 "Smart Medicine in Thailand 4.0" คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34 หัวข้อ "SMART MEDICINE in Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นให้คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ และศิษย์เก่าได้มีโอกาสทบทวนแนวทางการดำเนินการ พัฒนาองค์ความรู้ ติดตามความก้าวหน้า ให้เตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสภาพสังคม เทคโนโลยี ระบาดวิทยาของโรคที่เปลี่ยนไป ตลอดจนนโยบายระบบสุขภาพของประเทศ และมีมุมมอง แนวคิดใหม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8670 Fri, 13 Jul 2018 16:08:40 +0700 โครงการอบรม "การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ Essay Writing" ครั้งที่ 2 ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัคร โครงการอบรม "การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ Essay Writing" ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 19 สิงหาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (รวม 30 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท หมดเขตรับสมัคร 6 สิงหาคม 2561 รับจำนวนจำกัด 15 ที่นั่งเท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || http://iw.libarts.psu.ac.th/training ติดต่อสอบถาม ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 074-286655 หรือ 074-289505 E-mail: laoc.psu@gmail.com อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8658 Tue, 03 Jul 2018 15:03:12 +0700 อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคนวัตกรรม จุดอ่อนเศรษฐกิจไทยคือเศรษฐกิจโตไม่ทั่วถึง ต้องนำเอานวัตกรรม อีคอมเมิร์ช ต้องนำมาใช้ หนี้ครัวเรือนภาคใต้สูงกว่าระดับประเทศ ตอนนี้ หนี้ครัวเรือนของประเทศไทย อยู่ 170,000 บาท บาท ส่วนหนี้ครัวเรือนของภาคใต้ อยู่ที่ 177,000 บาท ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในปีนี้คือ กำลังซื้อไม่ทั่วถึง ผลของการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว และกระแสของอีคอมเมิร์ช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และธนาคารโลก จัดสัมมนาเรื่อง อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคนวัตกรรม:ความท้าทายและโอกาส เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8651 Thu, 28 Jun 2018 11:06:08 +0700 ร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "Emerging Trends in Business and Management" คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Emerging Trends in Business and Management" โดย คุณเก่ง สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม CEO บริษัท RGB72 จำกัด Startup ยุคบุกเบิกของไทย ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้าน Startup แนวหน้าของไทย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริการจัดการครั้งที่ 10 วันที่ 30 มิ.ย.61 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้อง FMS 3209 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ลงทะเบียนได้ที่ || http://www.fms.psu.ac.th/ncam2018/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8646 Tue, 26 Jun 2018 10:00:04 +0700 เชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจเครื่องสำอางในยุค 4.0" ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจเครื่องสำอางในยุค 4.0" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยาย ภ1201 อาคารสุนาลินี นิโครธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียดกำหนดการ n8640_program.pdf สมัครร่วมอบรมได้ที่ || https://docs.google.com/forms/d/1Mx39fJwkSSR7gDdsX8npGc3DTAihYsPD6E7WFrqElaw/viewform?edit_requested=true อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8640 Fri, 22 Jun 2018 10:53:57 +0700 รับสมัครผู้ประกอบการเข้าอบรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนธุรกิจ" ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ขอเชิญผู้ประกอบการประเภทสินค้าหัตถกรรมหรือนวัตกรรม ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการอบรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนธุรกิจ" ในวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.ปาริชาติ เพ็ญฤทธิ์ และ ดร.วรพงษ์ ปานรอด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร กา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8639 Fri, 22 Jun 2018 10:26:43 +0700 ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษ “Thailand 4.0 กับการพัฒนาภาคใต้” โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Thailand 4.0 กับการพัฒนาภาคใต้” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาฯ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.นพ. สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8635 Thu, 14 Jun 2018 14:46:56 +0700 ร่วมเสวนา“ถอดบทเรียน 10 ปี จากคดีสะกอมถึงอ่าวน้อย วงการนิติศาสตร์ไทยเรียนรู้อะไร?” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และองค์กรเครือข่าย ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถอดบทเรียน 10 ปี จากคดีสะกอมถึงอ่าวน้อย วงการนิติศาสตร์ไทยเรียนรู้อะไร?” วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์ม online เพื่อแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ || https://goo.gl/forms/14Ol8UaSQKCVGgQP2 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8632 Thu, 14 Jun 2018 14:31:23 +0700 ขอเชิญผู้สนใจงานร่วมสัมมนา เรื่อง “การทำงานร่วมกับภาคเอกชน สู่ความสำเร็จทางวิชาการ” อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โดยศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility และศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้สนใจงานร่วมสัมมนา เรื่อง “การทำงานร่วมกับภาคเอกชน สู่ความสำเร็จทางวิชาการ” * ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเทพทาโร ชั้น 3 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา* ภายในงานมีทั้งการปาฐกถาพิเศษ บรรยายพิเศษ และการเสวนา ดังนี้ 1. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ :: นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกับภาคเอกชน โดย ผู้แทนการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. บรรยายพิเศษ หัวข้อ :: Talent Mobility กับความก้าวหน้าทางวิชาการ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8629 Tue, 12 Jun 2018 10:27:25 +0700 โครงการอบรม"สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Everyday Life Conversation" ครั้งที่ 4 เปิดรับสมัคร โครงการอบรม "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Everyday Life Conversation" ครั้งที่ 4 อบรมวันที่ 3 - 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 - 19.30 น. วันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (รวม 20 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 2,600 บาท หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8624 Fri, 08 Jun 2018 14:16:10 +0700 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไป โดยมีข้อมูลดังนี้ 1. หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน มิ.ย. - ก.ย. 61 (อบรมนอกเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1200-ccpsu.html 2. หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจเดือน มิ.ย. - ก.ย.61 (อบรมในเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1201-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8614 Thu, 31 May 2018 15:51:57 +0700 รับสมัคร โครงการอบรม "การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic Writing" ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัคร โครงการอบรม "การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic Writing" ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ (รวม 30 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท รับจำนวนจำกัด 15 ที่นั่ง หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iw.libarts.psu.ac.th/training ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ติดต่อสอบถาม 074-289-505 หรือ 074-286655 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8600 Wed, 23 May 2018 13:34:52 +0700 ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ทดลองใช้งานฐานข้อมูล China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ฐานข้อมูลวิชาการจากประเทศจีน สามารถเข้าใช้งานที่ || http://oversea.cnki.net/kns55/ ***ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2561*** (ใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น) มี จำนวน 5 ฐานข้อมูลประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล Academic Focus รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ และงานประชุมวิชาการนานชาติที่จัดการในประเทศจีน 2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8566 Mon, 23 Apr 2018 09:59:28 +0700 เชิญร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษทางวิชาการ "Smart Writing เขียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เท่ห์ ไม่โดนเท" ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ "โครงการอบรมภาษาอังกฤษทางวิชาการเชิงวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษา: การอบรมทางวิชาการ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป (Workshop : Academic Writing for Research)" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Dr. Alejandro Azocar จาก University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา จัดอบรมระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. วันละ 5 ชั่วโมง (วันพฤหัสบดี – วันเสาร์) ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8552 Mon, 09 Apr 2018 10:50:06 +0700 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มี.ค.2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.อ.ปัตตานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://techno.oas.psu.ac.th/news/19883 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8502 Tue, 06 Mar 2018 09:43:54 +0700