ข่าวอบรม/สัมมนา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 26 Jan 2021 18:41:39 +0700 การค้าก้าวไกล สินค้าไทยส่งออกทั่วโลก ด้วย แพล็ตฟอร์ม B2B ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวน บริษัทส่งออก, ผลิต, OTOP, SME, วิสาหกิจชุมชน, เทรดเดอร์ (Trader)  ที่ต้องการขยายตลาดส่งออก และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ และรู้จัก Alibaba.com ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การค้าก้าวไกล สินค้าไทยส่งออกไปทั่วโลก ด้วยแพล็ตฟอร์ม B2B ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  “Alibaba.com" เป็นแพล็ตฟอร์มหนึ่งที่ช่วยให้การทำธุรกิจ E-Commerce แบบ B2B ในยุคแห่งดิจิทัลที่มีการแข่งขันสูงให้สำเร็จได้ อบ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10004 Mon, 25 Jan 2021 17:07:39 +0700 สงขลานครินทร์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11ช่วยผู้ประกอบการโอทอปขายออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบการขายออนไลน์ eSaleman platform ในวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้สามารถใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบการขายออนไลน์ เป็นช่องทางการค้าในการสร้างรายได้ และเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากให้มีเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจใน จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องอบรมสำน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9874 Sat, 07 Nov 2020 22:13:19 +0700 ตารางอบรมคอมพิวเตอร์ นอกเวลาราชการ ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 63 ตารางอบรมคอมพิวเตอร์ นอกเวลาราชการ ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 63 จัดอบรมโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. ดูข้อมูลได้ที่ : https://diis.psu.ac.th/pr-news/1854-psudiis05102563-1 สมัครอบรมได้ที่ : https://training.cc.psu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 7428 2106, 0 7428 2109 และ 0 7428 2115 สายภายใน 2106, 2109 และ 2115 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9850 Tue, 27 Oct 2020 11:25:16 +0700 สัมมนา "การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางจุลชีววิทยาและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท บีโอ เมริเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ "การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางจุลชีววิทยาและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ" โดยวิทยากร อาจารย์ปรีชา จึงสมานุกูล วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง BSc3 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/vrbanNTJL6bsZBm86 หรือสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานสนับสนุนการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0 7428 8028 สายภายใน 8028 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9839 Wed, 21 Oct 2020 11:01:16 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการ "PSU Train The Trainer 2020" อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "PSU Train The Trainer 2020" คอร์สนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ที่อยากนำแนวคิด Entrepreneurship ไปใช้ในงานสอน หรือสอนรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับ Entrepreneurship วิทยากรโดย ดร.สกุณา ศรีอโนมัย และ ดร.พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์ คอร์สต่อเนื่อง โดยมีหัวข้อน่าสนใจตามกำหนดวันดังนี้ • Design Thinking : 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 • How to be a coach : 28 – 29 กันยายน 2563 • Lean Canvas : 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   ฟรี!!! ตลอดโครงการ รับจำนวนจำกัด 50 ท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9726 Sun, 09 Aug 2020 18:52:32 +0700 อบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไป ดังนี้ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจประจำเดือน มิ.ย. – ก.ย. 63 (อบรมในเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดได้ที่ http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1527-ccpsu.html หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจประจำเดือน ก.ค. – ก.ย. 63 (อบรมนอกเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดได้ที่ http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1520-ccpsu.html สมัครอบรมได้ที่ http://training.cc.psu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9624 Mon, 08 Jun 2020 19:30:16 +0700 สัมมนาออนไลน์ "การตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ" สัมมนาออนไลน์ "การตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ" สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ "เกี่ยวกับการตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ" ฟรี ระหว่างวันที่ 2 - 10 มิถุนายน 2563 แนะนำการตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ โดย Charlesworth ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญ และบริการทางด้านการจัดอบรมทางด้านงานวิจัย และบริการทางด้านตีพิมพ์ วารสารต่างประเทศให้แก่นักวิจัย โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ Tuesday 2 June 2020 (Thailand : Time 18.00) Course: Managing your Publication ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9617 Wed, 03 Jun 2020 10:30:22 +0700 อบรมออนไลน์ โดยสำนักพิมพ์ Cambridge University Press สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมอบรมออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ Cambridge University Press โดยวิทยากร Joe Ng, Acquisitions Editor, Social Sciences, Cambridge University Press ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.หัวข้อ : Publishing in International Journals: Submission and Peer Reviewวันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.หัวข้อ : How to Peer Review Journal Articles วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.หัวข้อ : Open Access and Open Research วันที่ 9 ก.ค. 2563 เวลา 14.00 - 15.00... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9609 Wed, 27 May 2020 19:17:59 +0700 อบรม “สอนสดออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom” ฟรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ โดยเปิดอบรมในรูปแบบสอนสดออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งมี 2 หลักสูตรที่เปิดอบรมฟรี ดังนี้ หลักสูตร จัดรูปแบบรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วย Microsoft Word สำหรับนักเรียนมัธยมต้นขึ้นไป      อบรมวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 – 16:00 น. หลักสูตร ออกแบบตัวการ์ตูนอย่างง่าย รุ่นที่ 3/63     อบรมวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 – 16:00 น.              อ่าน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9552 Sat, 25 Apr 2020 10:27:28 +0700 ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ร่วมกับ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย และ คณะเภสัชศาสตร์ จัดเสวนา “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส” ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เริ่มเวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (ตึก LRC) ชั้น 14 ตามกำหนดการดังนี้ เวลา 09.30 น. ลงทะเบียน เวลา 10.00 – 12.00 น. เสวนา หัวข้อ “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส” โดย นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจาก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย และ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9465 Fri, 06 Mar 2020 17:38:53 +0700 อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "Computer Kids Camp" ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนที่กำลังขึ้นระดับชั้น ป.4 - ป.6 เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “Computer Kids Camp รุ่นที่ 1/63” ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้ออบรม อุ่นเครื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหาจินตนาการ (สำรวจโลกดิจิตอล) นักเขียนรุ่นจิ๋วด้วย Microsoft Word เถ้าแก่น้อยหัดออมด้วย Microsoft Excel (บันทึกรายรับ-รายจ่าย) Microsoft Excel คือโปรแกรมอะไร เราจะเพิ่ม ลบ เซลล์/ชีตได้อย่างไร ออกแบบตารางในแบบที่ชอบ รายรับ-รายจ่าย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9440 Wed, 26 Feb 2020 09:12:18 +0700 คอร์สเรียนฟรี!!! "การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Zotero" สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เปิดคอร์สเรียนฟรี!!! เรื่อง "การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Zotero" ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ || https://clib.psu.ac.th/clibhome/archive-pr-news/854-courseferr2020.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9408 Tue, 04 Feb 2020 11:31:12 +0700 อบรมฟรี!!! กับสำนักพิมพ์ Wiley Author Workshop สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกเอก เข้าอบรมกับสำนักพิมพ์ Wiley Author Workshop โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ ห้องพระยาอรรถกระวีสุนทร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ผู้สนใจสำรองที่นั่งผ่าน QR CODE หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สายภายใน 2354 Email : sathitaphorn.c@psu.ac.th หรือดูรายละเอียดได้ที่ https://clib.psu.ac.th/clibhome/archive-pr-news/851-wile... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9389 Tue, 28 Jan 2020 16:15:06 +0700 อบรม “การพัฒนาโปรแกรม Chat bot เพื่อพัฒนางานทันตสาธารณสุข” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโปรแกรม Chat bot เพื่อพัฒนางานทันตสาธารณสุข" ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2563 รับสมัครเพียง 60 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท พิเศษสำหรับ 30 ท่านแรกที่ลงทะเบียนจะได้รับ ตุ๊กตาสอนแปรงฟันฟรี หมดเขตรับสมัคร 5 มีนาคม 2563 ติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ || http://bit.ly/2tL5Qy5 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9388 Tue, 28 Jan 2020 16:04:14 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00-16:30 น. ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากรโดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล รับสมัครจำนวนจำกัดเพิ่มเติม 50 ที่นั่ง ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/NCEgzF5yZKHynRF49 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ. โทร. 0 7428 9212 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9387 Tue, 28 Jan 2020 15:52:24 +0700