ข่าวการวิจัย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 18 Aug 2018 21:23:19 +0700 ม.อ.ตั้งหน่วยงานสอนและวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรองรับการใส่ใจสุขภาพที่มากขึ้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งสถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อผลิตงานวิจัยองค์ความรู้เทคโนโลยีระดับนานาชาติ ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ ให้สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาอาหารสุขภาพและโภชนาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง เมื่อปี 2549 ปัจจุบันใช้ชื่อว่า บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ หรือ IGS-NFF โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ เป็นผู้อำนวยการ ทั้งนี้ในปัจจุบันแนวคิดการดูแลสุขภาพด้วยยาเริ่ม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8698 Tue, 07 Aug 2018 13:53:11 +0700 ม.อ.ผลิตอาหารเสริมภูมิคุ้มกันจากแก้วมังกร บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตอาหารเสริมพรีไบโอติก เสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับผู้ใหญ่สุขภาพดี จากแก้วมังกร เสริมแนวคิดการดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกายและการใช้ชีวิต ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า โอลิโกแซคคาไรด์เป็นสารพรีไบโอติกที่รู้จักกันดีในด้านการกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร การศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าแก้วมังกรมีคาร์โบไฮเดรตชนิดโอลิโกแซคคาร์ไรด์ ที่มีสมบัติเป็นพรีไบโอติกเนื่องจากสาม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8693 Wed, 01 Aug 2018 14:34:36 +0700 ม.อ.ผลิตอาหารเสริมภูมิคุ้มกันจากแก้วมังกร บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตอาหารเสริมพรีไบโอติก เสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับผู้ใหญ่สุขภาพดี จากแก้วมังกร เสริมแนวคิดการดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกายและการใช้ชีวิต ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า โอลิโกแซคคาไรด์เป็นสารพรีไบโอติกที่รู้จักกันดีในด้านการกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร การศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าแก้วมังกรมีคาร์โบไฮเดรตชนิดโอลิโกแซคคาร์ไรด์ ที่มีสมบัติเป็นพรีไบโอติกเนื่องจากสาม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8693 Wed, 01 Aug 2018 14:34:36 +0700 ม.อ. แถลงผลวิจัยศึกษาลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อสร้างแหล่งอาศัยแก่สัตว์น้ำ ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายงานผลการวิจัย ม.อ. เรื่องโครงการทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าภายใต้สภาวะจำลองสภาพแวดล้อมทางทะเล เพื่อสร้างบ้านปลาในทะเล พบว่าการทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อเป็นบ้านใหม่ของปลา มีระดับของสารที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง และเกณฑ์คุณภาพทะเลตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ชสค. กล่าวว่า การสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลด้วยเซรามิก ส่งผลให้ได้แหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลที่มียั่งยืน ดังนั้นการนำลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเซรามิกที่ปลดระวางมาใช้ประโยชน์จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยฟื้นฟูแหล่งอาศัยของส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8691 Wed, 01 Aug 2018 14:20:26 +0700 ม.อ.ผลิตอาหารสุขภาพ พุดดิ้งไข่ขาวเสริมใยอาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียง บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับสถานวิจัยระบบการดูแลผู้สูงอายุไทย คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพดี คือ ผลิตภัณฑ์ไข่ขาวเสริมใยอาหารในรูปแบบของพุดดิ้งพร้อมบริโภคเพื่อสะดวกในการนำไปใช้ โดยได้ยื่นขออนุสิทธิบัตรแล้ว ดร.ปรียา เดชอรัญ และ ผศ.ดร.วัชรี สีห์ชำนาญธุรกิจ นักวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ พุดดิ้งไข่ขาวเสริมใยอาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียง แหล่งของโปรตีนคุณภาพดี เนื่องจากมีกรดอะมิโนที่จำเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8682 Wed, 25 Jul 2018 15:56:09 +0700 ม.อ.วิจัยพบปัญหาวิกฤตปนเปื้อนของขยะพลาสติกในทะเลต่อความมั่นคงทางอาหาร รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ และ ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ นักวิจัยสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักศึกษาปริญญาเอก ประกอบด้วย Miss Patricia Blair Goh และนายสุเทพ เจือละออง และMr.S.M.Oasiqul Azad นักศึกษาปริญญาโท ร่วมกันเปิดเผยผลจากการศึกษา การปนเปื้อนของ ไมโครพลาสติก (เศษพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร) ในสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่จับได้บริเวณ อ.สทิงพระ จ.สงขลา พบว่าจากตัวอย่างปลาทะเลที่วางจำหน่ายทั้งสิ้น 165 ตัวอย่าง (24 ชนิด) พบว่ามี ไมโครพลาสติก อยู่ในกระเพาะ และลำไส้ปลาประมาณ 110... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8642 Fri, 22 Jun 2018 16:04:52 +0700 วิศวะ ม.อ.จับมือโตโยต้า พัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวในรถยนต์เป็นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ NETH ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ในรถยนต์ จัดแถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาวิศวกรที่มีทักษะพร้อมทำงานและงานวิจัยทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เมื่อในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยมี Mr. Koichi Okoshi ซีเอโอ บริษัท โตโยต้า ทูโชฯ รวมทั้งผู้บริหารของบริษัท คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเป็นเกียรติในการแถ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8602 Wed, 30 May 2018 13:53:55 +0700 บุคลากร ม.อ.ออกแบบลูกบอลซักผ้าทำจากยางพารา สร้างรายได้ชุมชนชายแดนใต้กว่าห้าแสนบาท นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกแบบลูกบอลซักผ้าให้ชื่อว่า“มะเฟืองมหัศจรรย์”ทำจากยางพารา ทดแทนลูกบอลซักผ้า นำเข้าจากต่างประเทศ ถูกใจแม่บ้านพ่อบ้าน ช่วยให้ซักผ้าได้สะอาด ผ้าไม่พันกัน สร้างรายได้แก่ชุมชนชายแดนใต้ เดือนละ 50,000 บาท ผลิตมาแล้ว 10 เดือน สร้างรายได้กว่า 500,000 บาท วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศแล้ว เป็นนวัตกรรมที่ผลิตจากยางพาราช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง นายสมคิด ศรีสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ออกแบบมะเฟืองมหัศจรรย์จากยางพารา อุปกรณ์ช่วย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8594 Mon, 21 May 2018 13:32:04 +0700 อ.ก.ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กำหนดมาตรฐานอาชีพการแปรรูปสัตว์น้ำ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเพื่อเปิดตัวและนำเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมสยามออเรียลทัล หาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพได้จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน และเหมาะสมกับประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เถวี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8582 Mon, 07 May 2018 16:21:38 +0700 จัดแลกเปลี่ยนความรู้ –ประกวดนวัตกรรมที่ ม.อ.สุราษฎร์ มุ่งนำใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดงาน “NR Trade Show & International Seminars” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมยางพารา เพื่อสังคมไทย สู่สังคมโลก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อุทยานวิทยาศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา โดยมี นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบวิจ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8580 Mon, 07 May 2018 16:05:05 +0700 ผลงานเด่นกว่า 100 นวัตกรรมโชว์ในงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2018” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีการเปิดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมนำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0” ที่ศูนย์การค้า Central Festival หาดใหญ่ จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมสิทธิพิเศษ การแสดงโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พื้นที่การวิจัยและพัฒนาในอนาคต ผลงานนวัตกรรมเด่นกว่า 100 นวัตกรรม นิทรรศการผู้ประกอบการและหน่วยงานพันธมิตรกว่า 60 คูหา นอกจากนั้นยังมีการประชุม การนำเสนอบทความทางวิชาการ การบรรยายและเสวนาที่น่าสนใจ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8572 Tue, 01 May 2018 14:04:07 +0700 ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ทดลองใช้งานฐานข้อมูล China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ฐานข้อมูลวิชาการจากประเทศจีน สามารถเข้าใช้งานที่ || http://oversea.cnki.net/kns55/ ***ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2561*** (ใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น) มี จำนวน 5 ฐานข้อมูลประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล Academic Focus รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ และงานประชุมวิชาการนานชาติที่จัดการในประเทศจีน 2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8566 Mon, 23 Apr 2018 09:59:28 +0700 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เปิดบ้านนวัตกรรมนำงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ แถลงข่าวการจัดโครงการ Southern Thailand Innovation Fair 2018 ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “SPARK STSP Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมนำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ที่ Hatyai Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้า Central Festival อำเภอหาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดแรงบันดาลใจ ในการเชื่อมโยงงานวิจัยมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ โดยผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ว่า เมื่อก่อนส่วนใหญ่งานวิจัยและนวัตกรร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8562 Thu, 19 Apr 2018 09:43:26 +0700 ศ.ดร.วัชรินทร์ รับรางวัลและทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประกาศผล “รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้รับโล่รางวัล พร้อมด้วยเงินรางวัลมูลค่า 4 แสนบาท อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8550 Tue, 27 Mar 2018 15:35:26 +0700 ม.อ.เปิดตัวเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ เครื่องแรกของโลก ลดเวลา เพิ่มความปลอดภัย ในการรักษามะเร็งเต้านม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.แถลงข่าวเปิดตัว เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด หรือ MiniiScan เครื่องแรกของโลก ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้การผ่าตัดที่รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีการจัดงานแถลงข่าว เปิดตัว เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด หรือ Mini Scan เครื่องแร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8537 Wed, 21 Mar 2018 14:31:40 +0700