ข่าวการวิจัย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 22 Jan 2020 01:04:34 +0700 รมช.เกษตร เยี่ยมสถานีวิจัยโค-แพะ ม.อ. พร้อมสนับสนุนเงินกู้และการจัดหาแหล่งน้ำ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเยี่ยมชมสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์และสถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งให้ความรู้แก่นักศึกษา เกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงโคเนื้อ และแพะเนื้อ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เพื่อดูความพร้อมของคณะทรัพยากรธรรมชาติในการเป็นหน่วยงานร่วมสนับสนุนการผลิตโคเนื้อและแพะเนื้อ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแพะเนื้อเป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรภาคใต้ซึ่งประสบกับปัญหาความผันผวนของราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน การลดพื้นที่ปลูกยางพารา หรือการขยายระยะ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9365 Tue, 21 Jan 2020 15:48:24 +0700 อุทยานวิทย์ฯ ม.อ. เปิดให้ชมบ้านใหม่ พร้อมให้บริการเพื่อตอบโจทย์นักวิจัย-ภาครัฐ-ผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำผู้ประกอบการ ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้บริหาร และบุคลากร เยี่ยมชมพื้นที่ส่วนขยายเพื่อรองรับการพัฒนากระบวนการบริการด้านเทคโนโลยีให้สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น พร้อมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐาน และชมนิทรรศการเด่นประจำปีและคลินิกให้คำปรึกษา ดร.วรสันต์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวในการพบผู้ประกอบการ ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้บริหาร และบุคลากร จำนวน 200 คน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเด่นและนำชมพื้นที่อาคาร อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9359 Mon, 20 Jan 2020 15:29:56 +0700 14 ก.พ. นี้ พบกับ มหกรรมงานวิจัยครั้งแรกของ ม.สงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักวิจัยทุกท่านทั่วภาคใต้ เข้าร่วมงาน "PSU Research EXPO 2020" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี กิจกรรมภายในงาน มีการเสวนาเรื่อง “การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ” จาก 7 หน่วยงานให้ทุนระดับแนวหน้า การประชุมกลุ่มย่อยตาม Platform ที่สำคัญของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม 3. การวิจัยและสร้าง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9355 Wed, 15 Jan 2020 15:13:24 +0700 แม่ฟ้าหลวงดูงานการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF) รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะกรรมการจัดทำแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย ผศ.ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายชัยพงศ์ แกล้วกล้า หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพการศึกษา และเลขานุการคณะกรรมการ เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ สำนักการศ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9354 Tue, 14 Jan 2020 16:30:58 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ลงนามร่วม สนง.สาธารณสุขสงขลา พัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยในการลงนามในข้อตกลง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดย นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในการส่งเสริมการปลูกกัญชาและกัญชง และพัฒนาการนำมาใช้เพื่อการวิจัยและต่อยอดนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และ แพทย์แผนไทย โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมให้การสนับสนุนทางห้องปฏิบัติการและงานวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับพืชดังกล่าว การจัดหาพื้นที่และควบคุมคุณภาพการปลูกในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายที่ได้รับอนุญาต การนำผลผลิตมาทำเป็นยา ตำหรับยา ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9350 Mon, 13 Jan 2020 11:14:33 +0700 “Ranking” เครื่องมือชี้ตัวตนด้านคุณภาพ ที่นับคะแนนจากผลงานทุกคนในองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หรือ Ranking ซึ่งมีการดำเนินการในหลายสำนักทั่วโลกว่า เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสนใจ เพราะตัวชี้วัดของ Ranking คือสิ่งที่เราต้องมีและต้องทำ เช่น การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ รายได้ ชื่อเสียง และความเป็นนานาชาติ และเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นตัวตนด้านคุณภาพของเราว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น ซึ่งจะต่างจากการประกันคุณภาพซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานของเกณฑ์การประเมิน ซึ่งหากผ่านเกณฑ์เหล่านี้ก็แสดงว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9349 Thu, 09 Jan 2020 11:48:40 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ร่วม ทรู ทดสอบ 5G ในงาน “PSU 5G Showcase” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนานวัตกรรม และเปิดทดสอบคลื่น 5G ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นครั้งแรก โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยประเทศไทยจะเปิดประมูล คลื่น5G ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ม.อ.ร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการนำเทคโนโลยี 5G รวมทั้งเทคโนโลยีอนาคต มาประยุกต์ใช้เพื่อพั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9348 Thu, 09 Jan 2020 09:45:13 +0700 ม.อ.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวบรวมข้อมูลจากชุมชน นักวิชาการ เพื่อเสนอแนะและร่วมแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีหลายรูปแบบ โดยจัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมมือกันวิเคราะห์หาทางเลือก เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมเสนอแนะทางออกต่อหน่วยงานภาครัฐต่อไป โดยได้จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยสถานการณ์ และทางเลือกในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9347 Tue, 07 Jan 2020 16:27:01 +0700 Innovation Hub สร้างมูลค่าสินค้าและบริการชุมชนด้วยความรู้จากงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีภารกิจ 4 ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม แต่โจทย์สำคัญคือการนำภารกิจเหล่านั้นไปเชื่อมโยงกับสังคมเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ซึ่งในด้านการวิจัยนั้น การเชื่อมโยงกับสังคมจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ การนำงานวิจัยที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้แก้ปัญหาชุมชน สังคม ในมิติต่างๆ แต่อีกส่วนหนึ่งคือการดึงประชาชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการหาโจทย์วิจัย เพื... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9344 Mon, 06 Jan 2020 17:43:36 +0700 บุคลากรศูนย์เครื่องมือฯ รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ นายยุทธชัย เรืองรัตน์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบ Oral Presentation ด้านสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องมือการทดสอบการกระดอนของบอลในแนวตั้ง สำหรับ มอก. 2739-2559 แผ่นยางปูสนามฟุตซอล ในงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 4 “พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน” เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9334 Thu, 19 Dec 2019 12:05:08 +0700 ทีมวิจัยขยะทะเลฯ ม.อ. พบการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในหอยแมลงภู่ “ไมโครพลาสติกที่ตกค้างและปนเปื้อนในน้ำทะเลและดินตะกอนพื้นท้องน้ำจะใช้เวลาหลายร้อยปี ในการย่อยสลายได้ทั้งหมดและการกำจัดไมโครพลาสติกออกจากน้ำทะเลใช้ค่าใช้จ่ายสูง และแนวโน้มปริมาณไมโครพลาสติกในทะเลนับวันจะมีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนควรจะต้องตระหนักถึงปัญหาขยะทะเลและไมโครพลาสติก ช่วยกันลดไมโครพลาสติกในทะเลได้โดยการลดขยะพลาสติกจากต้นทางซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่น การลด (Reduce) การใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อทะเลไทยไร้ขยะและสัตว์น้ำมีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9324 Fri, 13 Dec 2019 14:32:59 +0700 FlashLife นวัตกรรมรณรงค์หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ผลงานนักศึกษา ม.อ. ผ่านเข้าชิงระดับประเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย นายกิบฝารี หนิเร่ (หัวหน้าทีม) นางสาวกมลเนตร์ เพ็งสม นางสาวสุปรียา สุขสบาย และ นางสาวอัญฑิกา วินิจผล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกื้อกูล สุนันทเกษม อาจารย์ที่ปรึกษา จัดโครงการณรงค์หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ติดตั้งเสา FlashLife ภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อทีม flash ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 15 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ โครงการ Toyota Campus challenge 2019 ทีม flash ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Toyota Campus challenge 2019 หรือโครงการถนนสีขาวของบริษัทโตโยต้า จำกัด โดยการให้นักศึกษา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9319 Wed, 11 Dec 2019 16:05:19 +0700 ม.อ.ตรัง เปิดศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย ประจำภาคใต้ (UDC-PSU) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบกายภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ นำผลงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9276 Tue, 12 Nov 2019 09:12:58 +0700 ม.อ.แก้ปัญหาร่องน้ำบ้านน้ำเค็ม และหาดคึกคัก จ.พังงา ถูกกัดเซาะ ด้วยการเติมทรายและโดมทะเล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิจัยแนวทางบริหารจัดการร่องน้ำบ้านน้ำเค็ม และหาดคึกคัก จ.พังงา ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านน้ำเค็ม ตามวิถีชีวิตของชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำทรายจากเหมืองเก่า ใน จ.พังงา มาเติมชายหาด และป้องกันการกัดเซาะด้วย ปะการังเทียม “โดมทะเล” ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9246 Wed, 30 Oct 2019 15:20:49 +0700 ม. สงขลานครินทร์ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พัฒนานวัตกรรม 5G สู่เมืองมั่นคงยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นผู้ลงนามในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัย และคุณกฤตินัย ผลาชีวะ General Manager Regional Management UPC II / Regional Management UPC Lower South ลงนามในฐานะตัวแทนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงคือ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสร้างความร่วมมือด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9245 Wed, 30 Oct 2019 15:15:11 +0700