ข่าวการวิจัย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 25 Sep 2020 14:43:15 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ผ่านการประเมิน EdPEx300 รุ่นที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้กำหนดให้หน่วยงาน ในโครงการ EdPEx200 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมิน ภายใน 4 ปี ซี่ง จากการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ได้เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 2  EdPEx ย่อมาจาก "Education Criteria for Performance Excellence" หรือ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" เป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9714 Tue, 04 Aug 2020 11:29:37 +0700 สถาบันวัฒนธรรมฯ ม.สงขลานครินทร์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนจากการได้รับผลกระทบวิกฤตการณ์โควิด 19 ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจผ้าและเครื่องแต่งกายภาคใต้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ หารายได้สู่ครัวเรือน ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เป็นงานอดิเรก สามารถนำไปถ่ายทอดตลอดจนสร้างรายได้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมต่อไป ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่า สถาบันวัฒนธรรมศึกษา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9700 Sun, 26 Jul 2020 18:02:46 +0700 ม.สงขลานครินทร์ คิดค้นกาวยางพารา กลิ่นสมุนไพรไล่มด นักวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตกาวยางพารากลิ่นสมุนไพรเพื่อไล่มด ใช้งานง่ายได้หลายครั้งทำมาจากยางพารา มีความเหนียว เกาะติดวัสดุได้ดี ปั้นเป็นรูปทรงได้ เป็นก้อนหรือนำมาพันภาชนะ พันขาโต๊ะเพื่อความสะดวกในการใช้งานหลายรูปแบบ ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้คิดค้นกาวยางพารากลิ่นสมุนไพรเพื่อไล่มดเปิดเผยถึงแนวคิดในการจัดทำกาวยางพาราไล่มด ว่าต้องการหาวิธีป้องกันมดตอมอาหาร เมื่อเห็นวัสดุของ 3M ที่เป็นกาวติดกระดาษ ใช้งานได้หลายครั้ง เมื่อมาพิจารณายางพาราที่สามารถพัฒนามาทำได้ ก่อนหน้านี้ม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9692 Wed, 22 Jul 2020 18:16:59 +0700 บริการสืบค้นฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการใช้บริการเครื่องมือ/อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านต่างๆ ใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทาง www.stdb.most.go.th ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ความชำนาญ การใช้ประโยชน์ และให้บริการสืบค้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9514 Thu, 09 Apr 2020 10:21:20 +0700 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ พัฒนาหน้ากากผ้ารูปทรง 3 มิติ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตหน้ากากผ้ารูปทรง 3 มิติ ฆ่าเชื้อโรค เตรียมมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ดร. คัมภีร์ พ่วงทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ จัดทำหน้ากากผ้า EnviTrap เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งพัฒนาโดยทีมจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) โดยการสนับสนุนของบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด และให้คำปรึกษา โดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9511 Fri, 03 Apr 2020 16:09:04 +0700 ม.อ.ร่วมพลังนักวิจัยพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมพลังนักวิจัยเร่งพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทีมงานนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.จิดาภา เซคเคย์ ดร.ปิยะวุฒิ แสวงผล ดร.ธีรภัทร นวลน้อย ดร.ณัฏฐาภรณ์ ณ นครดร.ปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ ดร.เอกราช นวลละออง โดย ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล จากคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ชุดทดสอบดังกล่าว จะใช้เวลาตรวจประมาณ 15 นาที สามารถบ่งบอกระยะเวลาของการติดเชื้อ COVID-19 ได้ เมื่อวิจัยเสร็จสิ้น ภายหลังจดอนุสิทธิบัตร ภาคเอกชน จะนำไปขอ อ.ย.เพื่อผลิตชุดตรวจต่อไป โครงการวิจัยและพัฒนา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9507 Thu, 02 Apr 2020 12:06:14 +0700 ม.อ.ผลิตกล่องยูวีฆ่าเชื้อโรคในธนบัตร ราคาถูกทำใช้เองได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยได้ใช้ศักยภาพทางวิชาการจากทุกสาขาวิชาที่มีอยู่เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้มีประสิทธิภาพที่สุด จะเห็นได้จากการปฏิบัติงานของคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จากความกังวลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับชาติที่กังวลว่าเชื้อโรคดังกล่าวสามารถแพร่กระจายผ่านธนบัตรซึ่งมีการใช้เปลี่ยนมือกันตลอดเวลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้ประสานงานกับคณาจารย์ภาค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9505 Tue, 31 Mar 2020 15:52:52 +0700 สงขลานครินทร์ ผนึกกำลังนักวิจัย คิดค้นอุปกรณ์ ลดภาระเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด–19 เตรียมผลิตแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ + 27 มีนาคม 2563 ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ “เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ และ นวัตกรรมเทอร์โมมิเตอร์ระยะปลอดภัย” เพื่อช่วยแบ่งเบาการทำงานและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะตามมา โดยมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการรับรักษาผู้ป่วยที่จะเข้ามาในโรงพยาบาล การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม การป้องกันและช่วยเหลือบุ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9501 Mon, 30 Mar 2020 14:27:14 +0700 สำนักเครื่องมือฯ ม.สงขลานครินทร์ บริการทดสอบกัญชาและกัญชง สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดบริการทดสอบ กัญชาและกัญชง (Cannabis testing) ประเภท น้ำมัน และผง รายการรับบริการทดสอบประกอบด้วย การทดสอบเชิงคุณภาพ ของสารสำคัญในกัญชาและกัญชง ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก เชื้อจุลินทรีย์ และการทดสอบหาองค์ประกอบอย่างหยาบ ทั้งนี้ สำนักเครื่องมือฯ ได้รับอนุญาตให้ครอบครองกัญชาเพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ จากกรมควบคุมวัตถุเสพติด เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.074-286904-7 email: osit@group.psu.ac.th ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9495 Tue, 17 Mar 2020 14:57:29 +0700 สารสนเทศด้านงานวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19 ที่น่าเชื่อถือ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร แนะนำแหล่งสารสนเทศด้านงานวิจัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่น่าเชื่อถือได้ ดังต่อไปนี้ 1. BMJ เข้าถึงข้อมูลได้ที่ : http://bit.ly/39JRDBp 2. Cambridge University Press เข้าถึงข้อมูลได้ที่ : http://bit.ly/2TKRl7L 3. Centers for Disease Control and Prevention เข้าถึงข้อมูลได้ที่ : http://bit.ly/2wQyxe6 4. Cochrane เข้าถึงข้อมูลได้ที่ : http://bit.ly/2wNRAWI 5. Elsevier เข้าถึงข้อมูลได้ที่ : http://bit.ly/2THX... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9493 Mon, 16 Mar 2020 12:26:00 +0700 สูจิบัตรและวีดิโอสัมภาษณ์ผู้รับรางวัลเด่น งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันจัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์” (PRIDE OF PSU) เพื่อประกาศเกียรติคุณเชิดชูบุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 วิทยาเขต จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งถือเป็นเกียรติแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และยังมีการมอบรางวัลนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติราชการเป็นเวลานาน รางวัลผู้ผ่านการป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9490 Sat, 14 Mar 2020 21:46:21 +0700 สงขลานครินทร์ จับมือ การไฟฟ้านครหลวง วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา ด้านการวิจัย การใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลการใช้พลังงาน ความต้องการด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาระบบการบริการด้านพลังงา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9485 Fri, 13 Mar 2020 10:22:28 +0700 ม.อ. ร่วมมือ หจก. เอมแอนด์เอ็ม โตเกียว วิเคราะห์สารกัญชา กัญชงและกระท่อมที่มีผลต่อโรค เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ หจก.เอ็มแอนด์เอ็ม โตเกียว ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายมาซาทากะ มัทสึนางะ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์เอ็ม โตเกียว ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืช กัญชา กัญชงและกระท่อมสู่ภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปช่วยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9475 Tue, 10 Mar 2020 14:17:43 +0700 ม.อ. ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำใน 5 มลรัฐ เขตร็อกกี้ ประกอบด้วยรัฐโคโลราโด มอนตานา ไวโอมิง ยูทาห์ อริโซนา ของสหรัฐอเมริกา โดยเข้าหารือในหัวข้อ “Prospective Collaboration between Universities of Thailand Southern Peninsula and the US Rocky” และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ สำนักวิจัยและพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งตามแผนงานดังกล่าวของ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9473 Mon, 09 Mar 2020 16:00:42 +0700 สถาบันทรัพยากรทะเลฯ ม.อ. ใช้นวัตกรรมโดมทะเล แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่สงขลา โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำองค์ความรู้และนวัตกรรมโดมทะเล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร ซึ่งมีปัญหากัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงในจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9469 Mon, 09 Mar 2020 11:14:19 +0700