ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 18 Jul 2018 00:05:38 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 สิงหาคม 2561) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8669_New19-61.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8669 Fri, 13 Jul 2018 15:28:37 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 0962 ปฏิบัติงานประจำงานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8659_ir-28-6-61.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8659 Tue, 03 Jul 2018 15:30:34 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราค่าจ้าง 10,060 บาทและค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มิถุนายน 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8625_PSUTH1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8625 Fri, 08 Jun 2018 14:30:10 +0700 ขยายเวลารับสมัครและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขยายเวลารับสมัครและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 ก.ค. 61 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ || https://www.cc.psu.ac.th/pdf/CCpsu2_2018.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8623 Fri, 08 Jun 2018 14:10:05 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561) อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ || n8617_New7-61.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8617 Wed, 06 Jun 2018 11:38:11 +0700 มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ และ ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา และ ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ || n8615_SHF_ProjectManager180528.pdf รายละเอียดตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ || n8615_SHF_ProjectCoordinator180528.pdf แบบฟอร์มการสมัคร || n8615_SHF_Application_Form.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8615 Fri, 01 Jun 2018 10:08:25 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ โรงซักอบรีด สหกรณ์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ โรงซักอบรีด สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 1 อัตรา รายละเอียดประกาศ || n8613_psudoc.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8613 Thu, 31 May 2018 15:38:09 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2561) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8605_New5-61.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8605 Wed, 30 May 2018 14:58:07 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2561) อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ || n8604_New6-61.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8604 Wed, 30 May 2018 14:49:36 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานใหญ่ สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สบ.มอ.) ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8601_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8601 Wed, 23 May 2018 15:28:22 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักออกแบบ จำนวน 1 อัตรา ด้วยศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักออกแบบ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8598_PSUTH2.pdf แบบฟอร์มรับสมัคร || n8598_Form.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8598 Tue, 22 May 2018 09:17:26 +0700 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1191-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8595 Mon, 21 May 2018 13:42:10 +0700 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา วุฒิปริญญาตรีสาขาเคมี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 7428 6904-7 รายละเอียดประกาศ || n8593_PSUTHDOC18052_01.pdf แบบฟอร์ม || n8593_PSUTHDOC18052_02.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8593 Mon, 21 May 2018 12:09:18 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยา และมีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยา ซึ่งรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 8 มิถุนายน 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8591_New4-61.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8591 Mon, 21 May 2018 11:41:05 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการศึกษา สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดประกาศ || PSUTHDOC180508_01.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8583 Tue, 08 May 2018 16:50:45 +0700