ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 16 Nov 2018 19:09:25 +0700 รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. ได้เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. - 9 พ.ย. 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8790_PSUTHDOC1.pdf แบบฟอร์มรับสมัคร || n8790_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8790 Fri, 26 Oct 2018 15:26:52 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้หน่วยงาน จำนวน 10 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้หน่วยงาน จำนวน 10 อัตรา โดยหมดเขตรับสมัครในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารบุคคลฯ โทร.074- 28-6425 รายละเอียดประกาศ || n8773_PSUTH181011_01Doc.pdf ที่มา : https://www.nur.psu.ac.th/nur_old/news/files/041061160748.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8773 Fri, 12 Oct 2018 14:29:35 +0700 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประกาศสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาการปรึกษา สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขาจิตวิทยาประยุกต์ สาขาจิตวิทยาการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 1. มีประสบการณ์ งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ หรือ 2. มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม กำหนดการรับสมัคร บัดนี้ - 22 ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8763 Fri, 05 Oct 2018 16:42:22 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแรกบรรจุเดือนละ 2,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 14 ก.ย. 61) รายละเอียดประกาศ || n8738_New36-61.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8738 Mon, 03 Sep 2018 15:37:41 +0700 รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ITAP) ด้วยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) เครือข่าย ม.อ. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 ส.ค. -18 ก.ย. 61 รายละเอียดประกาศ || n8726_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8726 Tue, 28 Aug 2018 13:51:07 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ (เลขที่อัตรา 3133) จำนวน 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ (เลขที่อัตรา 3133) จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดแนบ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8723_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8723 Fri, 24 Aug 2018 11:10:10 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ สังกัดงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ || n8721_PSUTHDOC_Job.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8722 Fri, 24 Aug 2018 10:55:50 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์กีฬาและสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กีฬาและสุขภาพ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดและแบบฟอร์มสมัครงานได้ที่ || n8711_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8711 Fri, 17 Aug 2018 14:15:33 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://www.niets.or.th/th/content/view/9685 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8710 Fri, 17 Aug 2018 14:05:22 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ สังกัดหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,060 บาทและค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดประกาศ || n8704_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8704 Thu, 09 Aug 2018 10:49:26 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1218-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8695 Thu, 02 Aug 2018 14:21:21 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 3341 และตำแหน่งเลขที่ 3646 (วุฒิปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 สิงหาคม 2561 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ โทร.0-7428-9541 หรือ http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8692 Wed, 01 Aug 2018 14:26:46 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) ตำแหน่งเลขที่ 1575 (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 สิงหาคม 2561 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ โทร.0-7428-9541 หรือ http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8690 Wed, 01 Aug 2018 14:06:12 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 3523 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8685_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8685 Tue, 31 Jul 2018 16:08:37 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 สิงหาคม 2561) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8669_New19-61.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8669 Fri, 13 Jul 2018 15:28:37 +0700