ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Thu, 21 Mar 2019 21:29:38 +0700 สถาบันสันติศึกษารับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันสันติศึกษา จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8964_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8964 Mon, 18 Mar 2019 14:03:29 +0700 เปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่งวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 17,290 บาท รายละเอียดประกาศ http://www.sec.psu.ac.th/th/file/recruit/msf20190305.pdf ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 21,320 บาท รายละเอียดประกาศ : http://www.sec.psu.ac.th/th/file/recruit/res20190305.pdf รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร : http://www.sec.psu.ac.th/…/file/recruit/application_form.pdf ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8963 Mon, 18 Mar 2019 11:57:15 +0700 คณะวิทยาการจัดการรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานประจำหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ || n8962_fms-new-staff-1-3-62.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8962 Mon, 18 Mar 2019 11:45:57 +0700 รับสมัครลูกจ้างโครงการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1321-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8959 Mon, 18 Mar 2019 11:09:38 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ วุฒิการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแรกบรรจุเดือนละ 2,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 มี.ค. 62) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8957_New3-62.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8957 Mon, 18 Mar 2019 10:42:12 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดหน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ โดยสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆได้ตามไฟล์ที่แนบ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8956_New2-62.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8956 Mon, 18 Mar 2019 10:37:16 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2562 ได้แก่ 1. อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ || n8939_EnglishLecturer.pdf 2.อาจารย์สาขา 3D animation || n8939_3DAnimation Lecturer.pdf 3.อาจารย์สาขา Information Technology || n8939_Information Technology.pdf แบบฟอร์มสมัคร || n8939_Application form.pdf สนใจสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร 074-289404 หรือ 9404 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8939 Fri, 22 Feb 2019 14:48:32 +0700 คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตำแหน่งที่รับสมัครมีดังนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานพัสดุ) 3. ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานห้องสมุด ทะเบียนและประเมินผล) 4. ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา 5. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์ จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2N62YRW สนใจสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ ณ สำนั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8926 Wed, 13 Feb 2019 15:21:26 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา ดังนี้ 1.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา || n8916_PSUTHDOC1x.pdf 2.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทางการแพทย์ (ช่างทันตกรรม) จำนวน 2 อัตรา || n8916_PSUTHDOC2x.pdf 3.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา || n8916_PSUTHDOC3x.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8916 Fri, 01 Feb 2019 16:19:25 +0700 สถาบันฮาลาล รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ || http://www.halinst.psu.ac.th/th/news-th/publicize-th/1010-620123.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8913 Fri, 01 Feb 2019 15:50:57 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อัตรา 2490 จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ || n8912_img-128074534.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8912 Fri, 01 Feb 2019 15:32:43 +0700 คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 3646 (วุฒิปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 29 มีนาคม 2562 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ โทร.0-7428-9541 หรือ http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8898_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8898 Thu, 17 Jan 2019 14:03:01 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (ประกาศครั้งที่ 5 ) เปิดรับสมัคร ระหว่าง วันที่ 15 มกราคม - 19 เมษายน 2652 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้ รายละเอียดประกาศ || n8897_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8897 Thu, 17 Jan 2019 13:55:19 +0700 สถาบันฮาลาลรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง พนักงานนวดสปา ( Spa Therapist) จำนวน 4 อัตรา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริหาร ตำแหน่ง พนักงานนวดสปา ( Spa Therapist) จำนวน 4 อัตรา และพนักงานต้อนรับ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ --> รายละเอียดประกาศ  -->  แบบฟอร์มสมัครงาน อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8877 Tue, 08 Jan 2019 12:54:54 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน จำนวน 1 อัตรา กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร : 24 ธันวาคม 2561 - 7 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 8 มกราคม 2562 สอบสัมภาษณ์ : 10 มกราคม 2562 อ่านรายละเอียดได้ที่ : n8868_PSUTHDOC1.pdfและ n8868_PSUTHDOC2.pdf สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-7428-9333 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8868 Tue, 25 Dec 2018 14:06:03 +0700