ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Thu, 28 Jan 2021 15:37:26 +0700 คณะทันตแพทย์ฯ ม.อ. มอบโอกาสรับบริการทางทันตกรรมในราคาประหยัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบโอกาสสำหรับผู้สนใจมารับบริการทางทันตกรรมในราคาประหยัดและร่วมเป็นครูให้กับนักศึกษาทันตแพทย์เพื่อออกไปดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564 นอกจากท่านจะได้ทำฟันในราคาประหยัดแล้ว ยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยวางแผนการรักษาด้านทันตกรรมอื่น ๆ อีกด้วย สำหรับงานที่ให้บริการมีทั้งการให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเสียค่าใช้จ่ายครึ่งราคา งานที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย : อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย รักษาคลองรากฟันหน้าและฟันกรามน้อย งานที่จ่ายราคา 50 % : เอ็กซเรย์ฟ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10005 Thu, 28 Jan 2021 14:57:54 +0700 สงขลานครินทร์ จัดทำ PSU Care ควบคุมโควิด-19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างแพลตฟอร์ม PSU Care อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่ต่างๆ ของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลและควบคุมการระบาดของโรคโควิด – 19 โดยมีการบันทึกพื้นที่ที่เข้าไปใช้งานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  และการรายงานสุขภาพรายวัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้องในทุกกรณี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล และดร.นพ.ชนนท์ กองกมล  รอง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10003 Sun, 24 Jan 2021 13:03:50 +0700 พยาบาล ม.อ. ตอบสนองวิสัยทัศน์ใหม่ "การดูแลต่อเนื่อง" ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งศูนย์การดูแลต่อเนื่อง โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ นำครอบครัวมามีส่วนร่วมในการดูแล ส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ โดยการแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงให้ พร้อมทั้งดูแลคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ และสร้างนวัตกรรมเพื่อการดูแลต่อเนื่อง ผศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ศูนย์จัดตั้งมาเป็นเวลา 28 ปีแล้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คือ ผศ.พัชรียา ไชยลังกา  ผศ.ดร.วิภาวี คงอินทร์ ตามลำดับ เราให้ผู้สูงอายุมาท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10002 Fri, 22 Jan 2021 18:25:26 +0700 “สงขลานครินทร์” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พันธกิจเพื่อสังคม โดยใช้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การยกระดับชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกแบบแผนยุทธศาสตร์พันธกิจเพื่อสังคมโดยจะพัฒนาคนในพื้นที่ทุกช่วงวัย ควบคู่ไปกับการใช้วิชาการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม โดยมีการเตรียมความพร้อมภายในมหาวิทยาลัย 5 วิทยาเขตทั้งด้านโครงสร้าง การบริหาร ระบบสนับสนุนที่เอื้อให้อาจารย์และบุคลากรไปทํางาน มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนถูกต้อง และใช้ศักยภาพที่มีอยู่เข้าไปแก้ไขปัญหาของพื้นที่เพื่อยกระดับชุมชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความเข้มแข็งและจะเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พันธกิจเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี คือ ป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9999 Tue, 19 Jan 2021 14:14:18 +0700 "สู้โควิดแบบไทย ๆ"  หนังสือที่ประชาชนคนไทยต้องอ่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  จัดพิมพ์หนังสือ"สู้โควิดแบบไทย ๆ"  โดย ... ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์   ประธานหลักสูตร สาขาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บทความจากประสบการณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ตามหลักระบาดวิทยา และเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ทางสาธารณสุขของไทยและสากล หนังสือที่ประชาชนคนไทย และทุกหน่วยงานต้องอ่าน ณ นาทีนี้  สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้แล้ว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9998 Tue, 19 Jan 2021 10:23:41 +0700 อธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ ได้รับเลือกเป็น รองประธานที่ประชุม ทปอ. ปี 2564-2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ได้รับเลือกเป็นรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต   เอื้ออาภรณ์  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ ผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มี  2  ท่าน  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ  และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง  2  ปี   ( ปี 2564-2565)    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้มี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9997 Mon, 18 Jan 2021 18:53:32 +0700 สงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.ปัตตานี วันที่ 11 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการวิทยาเขตปัตตานี ดร.เอกนรินทร์ เรืองรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่และปัตตานี บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานี และนักศึกษากว่า 200 คน ลงพื้นที่ อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9992 Mon, 11 Jan 2021 20:11:09 +0700 สงขลานครินทร์ แถลงข่าว “ชุดตรวจคัดกรองแอนติบอดีโควิด-19” แนะวิธีใช้งานอย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดแถลงข่าว “ชุดตรวจคัดกรองแอนติบอดีโควิด-19” แนะวิธีใช้งานอย่างถูกต้อง โดยมี นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์  ประธานหลักสูตร สาขาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์  นายแพทย์ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ศรัญญู  ชูศรี  ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายโรงพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9991 Mon, 11 Jan 2021 18:43:38 +0700 ทรงพระเจริญ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระเจริญ๘ มกราคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9989 Fri, 08 Jan 2021 09:29:34 +0700 สงขลานครินทร์ และกลุ่มช่วยกัน มอบเครื่องกรองอากาศ แก่โรงพยาบาลตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และตัวแทน “กลุ่มช่วยกัน” มอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์กำจัดเชื้อไวรัส แก่โรงพยาบาลตรัง จำนวน 15 เครื่อง โดยนายแพทย์สงกรานต์ จันมุณี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  รับมอบ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564  ณ. ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9988 Thu, 07 Jan 2021 20:21:42 +0700 แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา ตามมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา ตามมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ด้วยสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มขยาย ออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ จนนำไปสู่การออกคำสั่งแนวทางการจัดเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดของนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อแก้ไขและยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จึงกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ห้ามบุคลากรและนักศึกษาเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9987 Thu, 07 Jan 2021 11:45:52 +0700 “หอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ รพ.สงขลานครินทร์” พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วภาคใต้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ถือเป็นโรงพยาบาลหลักที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วทั้งภาคใต้ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ซึ่งในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จึงเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดูแลรักษาผู้ป่วย และการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น รศ.นพ.ศรัญญู ชูศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า เดิมหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หรือ ห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) มีกระจายตามหอผู้ป่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9982 Wed, 06 Jan 2021 11:06:18 +0700 ห้ามบุคลากร นักศึกษา ม.อ. เดินทางไปพื้นที่สีแดง และผู้ที่กลับจากพื้นที่สีแดง ต้องกักตัว 14 วัน ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/ 2564 ได้กำหนดเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) จำนวน 28 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี อ่างทอง และตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง และ ควบคุมการระบาด ของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 2 ห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9978 Sun, 03 Jan 2021 13:50:53 +0700 คำอวยพรปีใหม่จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทุกท่าน ตลอดปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับความยากลำบากทั้งภัยธรรมชาติและโรคระบาดโดยเฉพาะจากไวรัสโคโรน่า หรือ เชื้อโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบไปในทุกภาคส่วนและมีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่ถึงกระนั้นทุกท่านไม่ควรหมดความหวัง และร่วมใจกันส่งแรงปรารถนาที่ดีให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ ปีใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นยุคใหม่ ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่และเป็นช่วงเวลาที่จะนำสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต วันแรกของปีจึงมีค่า ถ้าทุกท่านเริ่มต้นชีวิตในวันแรกของปีอย่างมีความสุข ปีนั้นก็จะเป็นป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9977 Thu, 31 Dec 2020 12:42:22 +0700 ร่วมส่งความสุข ผ่าน eCards Happy New Year 2021ร่วมส่งความสุขผ่าน eCardsได้ที่ https://mankind.psu.ac.th #psu#psuconnext#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9976 Thu, 31 Dec 2020 11:51:56 +0700