เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 22 Jul 2018 15:30:25 +0700 คณะทรัพย์ฯม.อ.รับมอบแพะนมพระราชทานนำศึกษาเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงในภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้มีพิธีมอบแพะนมพระราชทานพันธุ์ชามี โดยนายเทอดศักดิ์ บุญยขจร ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้มอบแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปศึกษาข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมในพิธี นายเทอดศักดิ์ บุญยขจร กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมูลนิธิชัยพัฒนาในการพัฒนาการเลี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8650 Thu, 28 Jun 2018 10:30:19 +0700 สงขลานครินทร์มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบาย ไทยแลนด์4.0 ทั้งสร้างคนละเทคโนโลยีใหม่ “สงขลานครินทร์ได้ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในด้านการสร้างคนและเทคโนโลยี บางอย่างก็ได้ตอบโจทย์ระดับชาติ ม.อ.มีเสน่ห์ตรงที่ว่า มี 5 วิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตก็มีความแตกต่างกัน ม.อ.ไม่ได้ดูแลเฉพาะภูมิภาค ม.อ.สามารถดูแลระดับโลกได้ ” ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในโอกาสปาฐกถาพิเศษ “Thailand 4.0 กับการพัฒนาภาคใต้”ที่ห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ว่า “ภาคใต้มีศักยภาพ ถ้ามองไปในอนาคต ถ้าบริหารจัดการดีๆ ศักยภาพของภาคใต้ ก็ยังมีอยู่อย่างมหาศาล โดยเฉพาะเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8645 Tue, 26 Jun 2018 09:51:40 +0700 อธิการบดี ม.อ.ปรับระบบนิเวศมหาวิทยาลัย รับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ถึงแนวคิด นโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวทางบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี ระหว่างปี 2561-2565 ว่าจะบริหารโดยใช้หลัก PSU SYNERGY หรือ “สานพลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาคม สร้างมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีชีวิต มีความเป็นชุมชน ในการเปลี่ยนแปลงระบบมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับวิทยาการสมัยใหม่ และความต้องการของสั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8618 Wed, 06 Jun 2018 16:18:06 +0700 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อรำลึกถึงครูผู้ไร้ลมหายใจ ผู้อุทิศที่ร่างเป็นตำราให้เป็นวิทยาทาน แก่การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา ซึ่งมีจำนวน 129 ร่าง งานนี้เป็นการบำเพ็ญกุศลรวมถึงฌาปนกิจอาจารย์ใหญ่ ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพระราชเพลิงศพ ในเวลา 14.45 น. โดยมี พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี เป็นประธานพิธีพระราชเพลิงศพ ฝ่ายสง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8597 Mon, 21 May 2018 14:38:52 +0700 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ทรงลงพระนามความร่วมมือ ม.อ.- ว.การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ยังชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี เป็นผู้ลงนามในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8586 Mon, 21 May 2018 09:32:14 +0700 จัดแลกเปลี่ยนความรู้ –ประกวดนวัตกรรมที่ ม.อ.สุราษฎร์ มุ่งนำใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดงาน “NR Trade Show & International Seminars” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมยางพารา เพื่อสังคมไทย สู่สังคมโลก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อุทยานวิทยาศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา โดยมี นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบวิจ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8580 Mon, 07 May 2018 16:05:05 +0700 ม.อ.วางศิลาฤกษ์อุทยานวิทย์ เป็นแหล่งนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และสร้างงาน “สงขลานครินทร์” วางศิลาฤกษ์ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ที่ตำบลทุ่งใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างงานและส่งเสริมการพัฒนาของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) ที่พื้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ส่วนขยาย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธี ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8571 Mon, 30 Apr 2018 09:48:24 +0700 ม.อ.เปิดตัวเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ เครื่องแรกของโลก ลดเวลา เพิ่มความปลอดภัย ในการรักษามะเร็งเต้านม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.แถลงข่าวเปิดตัว เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด หรือ MiniiScan เครื่องแรกของโลก ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้การผ่าตัดที่รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีการจัดงานแถลงข่าว เปิดตัว เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด หรือ Mini Scan เครื่องแร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8537 Wed, 21 Mar 2018 14:31:40 +0700 ม.อ.สร้างแบรนด์สู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ระดับสากล สงขลานครินทร์ สร้างการรับรู้ภาพของมหาวิทยาลัยสู่สากล โชว์ระบบอัตลักษณ์ความเป็นสถาบันวิชาการที่น่าค้นหาและเรียนรู้ ผ่านตราสัญลักษณ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ PSU ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากการวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากคนทุกกลุ่ม ทุกภาคของประเทศ ทำให้ได้ทราบว่า ความสนใจและการรับรู้ในบทบาทของมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงวิชาการและบทบาทเพื่อชุมชน ส่วนใหญ่จำกัดอยู่เพียงภูมิภาคภาคใต้ทั้งที่ในความเป็นจริง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีผลงานด้านต่างๆ ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8536 Wed, 21 Mar 2018 14:19:19 +0700 ฝรั่งเศสมอบอิสริยาภรณ์ Palmes Académiques แก่อธิการบดี ม.อ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดย H.E. Mr.Gilles Garachon เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ทำพิธีมอบอิสริยาภรณ์ตระกูล Palmes Académiques ชั้น Officier แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะผู้ส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสให้แน่นแฟ้น โดยได้ใช้วิชาความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งชาติ เมืองตูลู้ส ประเทศฝรั่งเศส ในการสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีระหว่างประเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8530 Mon, 19 Mar 2018 14:07:13 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงานแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ ณ เตหะราน ประเทศอิหร่าน และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ขอเรียนเชิญผู้สนใจให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ ห้อง L1 อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook page: TBO15 หรือภาควิชาชีววิทยา คณะวิทย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8526 Wed, 14 Mar 2018 15:53:19 +0700 เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการอย่างเป็นทางการ การประชุมวิชาการนานาชาติ The PSU Phuket International Conference 2018 (PSU PIC 2018) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาเขตภูเก็ต (ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.) The PSU Phuket International Conference 2018 (PSU PIC 2018) 50th PSU Anniversary Celebration ภายใต้หัวข้อ “Creativity and Innovations for Global Development” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวรายงาน และรองศาสตราจา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8520 Wed, 14 Mar 2018 14:31:15 +0700 สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิด ศูนย์ถันยเวชช์ โรงพยาบาล ม.อ. และ “อาคารเทพรัตนานุรักษ์” โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการนี้ทรงเปิดวิหารหลวงปู่ทวด และ ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทอดพระเนตรการสาธิตการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด (MiniCT) จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารเทพรัตนานุรักษ์” โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และทอดพระเนตร ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ การเรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์ และ โครงกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8514 Fri, 09 Mar 2018 10:14:56 +0700 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์นานาชาติ ที่ ม.อ. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา ทรงเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ (The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 หรือ PACCON 2018) ครั้งที่ 12 ซึ่งภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8471 Thu, 08 Feb 2018 16:20:13 +0700 ข่าวดีของ สาวๆ เภสัช ม.อ.จัดทำน้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา ทีมงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตผลิตภัณฑ์ในทางเครื่องสำอาง น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา ทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจด ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวเป็นธรรมชาติ เป็นผลงานวิจัยคิดค้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ และนายปณิธิ รักนาม นักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703000996 นับเป็นข่าวน่ายินดีของสาวๆในการทำความสะอาดผิวหน้า ชะล้างเครื่องสำอางได้โดยไม่ต้องทำความสะ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8450 Wed, 31 Jan 2018 09:58:11 +0700