เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 27 Jan 2021 00:24:57 +0700 สงขลานครินทร์ จัดทำ PSU Care ควบคุมโควิด-19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างแพลตฟอร์ม PSU Care อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่ต่างๆ ของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลและควบคุมการระบาดของโรคโควิด – 19 โดยมีการบันทึกพื้นที่ที่เข้าไปใช้งานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  และการรายงานสุขภาพรายวัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้องในทุกกรณี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล และดร.นพ.ชนนท์ กองกมล  รอง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10003 Sun, 24 Jan 2021 13:03:50 +0700 พยาบาล ม.อ. ตอบสนองวิสัยทัศน์ใหม่ "การดูแลต่อเนื่อง" ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งศูนย์การดูแลต่อเนื่อง โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ นำครอบครัวมามีส่วนร่วมในการดูแล ส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ โดยการแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงให้ พร้อมทั้งดูแลคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ และสร้างนวัตกรรมเพื่อการดูแลต่อเนื่อง ผศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ศูนย์จัดตั้งมาเป็นเวลา 28 ปีแล้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คือ ผศ.พัชรียา ไชยลังกา  ผศ.ดร.วิภาวี คงอินทร์ ตามลำดับ เราให้ผู้สูงอายุมาท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10002 Fri, 22 Jan 2021 18:25:26 +0700 ศูนย์อาสาสมัคร ม.สงขลานครินทร์ เดินหน้าพัฒนาชุมชน-สังคม ยึดหลัก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”   "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" คำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ชาวสงขลานครินทร์ได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีพ และดำเนินงานมาตลอดระยะเวลากว่า 50  ปี และหนึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ การผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงกับบริบทของสังคม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญ คือ ซื่อสัตย์มีวินัย ไฝ่ปัญญา มีจิตสาธารณะ จากโครงการบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2547 และการจัดตั้งหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของงานกิจกรรมนักศึกษา ภายใต้สังกัด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10001 Wed, 20 Jan 2021 15:55:33 +0700 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบรูปแบบใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ปกติ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบรูปแบบใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ปกติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดและในสถานการณ์ปกติ เพื่อให้ทุกวิทยาเขตสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว  โดยยังคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ที่เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ โดยได้กำหนดแนวทางไว้ดังนี้ ๑. ใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybri... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10000 Wed, 20 Jan 2021 11:27:27 +0700 “สงขลานครินทร์” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พันธกิจเพื่อสังคม โดยใช้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การยกระดับชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกแบบแผนยุทธศาสตร์พันธกิจเพื่อสังคมโดยจะพัฒนาคนในพื้นที่ทุกช่วงวัย ควบคู่ไปกับการใช้วิชาการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม โดยมีการเตรียมความพร้อมภายในมหาวิทยาลัย 5 วิทยาเขตทั้งด้านโครงสร้าง การบริหาร ระบบสนับสนุนที่เอื้อให้อาจารย์และบุคลากรไปทํางาน มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนถูกต้อง และใช้ศักยภาพที่มีอยู่เข้าไปแก้ไขปัญหาของพื้นที่เพื่อยกระดับชุมชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความเข้มแข็งและจะเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พันธกิจเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี คือ ป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9999 Tue, 19 Jan 2021 14:14:18 +0700 อธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ ได้รับเลือกเป็น รองประธานที่ประชุม ทปอ. ปี 2564-2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ได้รับเลือกเป็นรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต   เอื้ออาภรณ์  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ ผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มี  2  ท่าน  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ  และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง  2  ปี   ( ปี 2564-2565)    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้มี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9997 Mon, 18 Jan 2021 18:53:32 +0700 มองไปข้างหน้ากับสงขลานครินทร์ ตั้งเป้าเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และใช้วิชาการในการจัดการปัญหาประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยถึงการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2564 ว่า “มหาวิทยาลัยได้มีแผนที่จะใช้งบประมาณกว่า 5,200 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่และประชาชนชาวภาคใต้ ทั้งด้านสาธารณสุข เทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรม เกษตรกรรม และการก้าวสู่ความเป็นสากลในประชาคมโลก โดยจะมีโครงการหลักที่วางไว้  4 โครงการ คือ    โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ที่วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ที่สามารถให้บริการผู้ป่วยโรคซับซ้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9994 Thu, 14 Jan 2021 15:52:51 +0700 สงขลานครินทร์ แถลงข่าว “ชุดตรวจคัดกรองแอนติบอดีโควิด-19” แนะวิธีใช้งานอย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดแถลงข่าว “ชุดตรวจคัดกรองแอนติบอดีโควิด-19” แนะวิธีใช้งานอย่างถูกต้อง โดยมี นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์  ประธานหลักสูตร สาขาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์  นายแพทย์ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ศรัญญู  ชูศรี  ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายโรงพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9991 Mon, 11 Jan 2021 18:43:38 +0700 ทรงพระเจริญ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระเจริญ๘ มกราคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9989 Fri, 08 Jan 2021 09:29:34 +0700 แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา ตามมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา ตามมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ด้วยสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มขยาย ออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ จนนำไปสู่การออกคำสั่งแนวทางการจัดเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดของนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อแก้ไขและยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จึงกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ห้ามบุคลากรและนักศึกษาเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9987 Thu, 07 Jan 2021 11:45:52 +0700 ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัย และบทความวิจัยฉบับเต็ม ในงานประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “A Better Change in Higher Education for Future Economy” รูปแบบ Online (ZOOM) ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่านทางเว็บไซต์ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564 ลงทะเบียนส่งผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมส่งบทคัดย่อ (Abstract) และแจ้งผลการพิจารณาบทค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9984 Wed, 06 Jan 2021 19:06:30 +0700 ‘ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน กว่าจะเป็น ‘ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 9 นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2015 – 2020 โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ของการทำงานในตำแหน่งอาจารย์ สู่จุดสูงสุดในตำแหน่งทางวิชาการ จากความสามารถที่โดดเด่น จนถูกยอมรับในระดับโลก การันตีด้วยผลงานวิจัย และการได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้นได้รับทุน Fulbright ไปศึกษาต่อในระด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9983 Wed, 06 Jan 2021 13:44:51 +0700 “หอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ รพ.สงขลานครินทร์” พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วภาคใต้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ถือเป็นโรงพยาบาลหลักที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วทั้งภาคใต้ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ซึ่งในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จึงเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดูแลรักษาผู้ป่วย และการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น รศ.นพ.ศรัญญู ชูศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า เดิมหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หรือ ห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) มีกระจายตามหอผู้ป่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9982 Wed, 06 Jan 2021 11:06:18 +0700 ม.อ. จัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์พร้อมรับมือ COVID-19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  เพื่อป้องกันการระบาด และลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ โดยกำหนดใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอนในสถานการณ์ดังกล่าว ทั้ง  5  วิทยาเขต ตั้งแต่วันที่  4  มกราคม  2564  ดังนี้ 1. งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือการจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีการรวมกลุ่มกันในชั้นเรียนรูปแบบอื่นที่สามารถวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9979 Mon, 04 Jan 2021 21:42:28 +0700 ห้ามบุคลากร นักศึกษา ม.อ. เดินทางไปพื้นที่สีแดง และผู้ที่กลับจากพื้นที่สีแดง ต้องกักตัว 14 วัน ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/ 2564 ได้กำหนดเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) จำนวน 28 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี อ่างทอง และตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง และ ควบคุมการระบาด ของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 2 ห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9978 Sun, 03 Jan 2021 13:50:53 +0700