เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 22 Feb 2019 09:49:19 +0700 ม.อ.เตรียมแผน “เกาะยอโมเดล” มุ่งพัฒนารูปแบบคัดแยกขยะครัวเรือนแบบครบวงจร คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. เตรียมเข้าพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเกาะยอ เน้นการจัดการขยะแบบครบวงจร ในรูปแบบ "เกาะยอโมเดล" เพื่อลดมลภาวะและสร้างประโยชน์จากของเสียจากครัวเรือน เสริมรายได้ชุมชนและชาวสวนผลไม้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะฯได้มีการรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกและจัดการขยะให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ในหน่วยงานย่อยจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และมีโครงการเข้ารณรงค์ในชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียงโดยเน้นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวอย่างได้ในการจัดการขยะ โดยจะเริ่มจากชุมชนเกาะ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8929 Thu, 14 Feb 2019 14:39:25 +0700 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ม.อ. ทรงติดตามโครงการเลี้ยงแพะแบล็คเบงกอล ทอดพระเนตรหอประวัติ และ โปรดเกล้าฯ ให้นักศึกษาทุนพระราชทานเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อทรงติดตามการดำเนินโครงการศึกษาทดลองการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยเมื่อปี 2556 และ 2557 ได้พระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล 4 ตัว ซึ่งเป็นแพะขนาดเล็ก เนื้อคุณภาพดี หนังราคาแพง ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ศึกษาทดลองการเลี้ยงผสมพันธุ์และขยายพันธุ์ เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ และยังศึกษาทดลองการนำกากเมล็ดมะรุม ที่ยังมี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8901 Thu, 17 Jan 2019 15:26:42 +0700 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ม.อ. ทรงติดตามโครงการเลี้ยงแพะและทอดพระเนตรหอประวัติมหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ม.อ.ทรงติดตามโครงการเลี้ยงแพะและทอดพระเนตรหอประวัติมหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 14 มกราคม 2562 โดยมีกำหนดการดังนี้ 9.00 น. พระราชทานทุนการศึกษาและทอดพระเนตร โครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็คเบงกอลและทดลองเลี้ยงแพะชามี่ ที่สถานีวิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 13.30 น. เสด็จฯ ถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก กรม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8883 Fri, 11 Jan 2019 11:04:07 +0700 ผลิตภัณฑ์กอบุญ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. จากสมุนไพรไทย เจลอาบน้ำ แชมพูสระผม ยาหม่องไพล ยาดม พร้อมใช้ จากผลงานวิจัย ภายใต้การผลิตและควบคุณคุณภาพ ของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นผลิตภัณฑ์กอบุญ เจลอาบน้ำ แชมพูสระผม ยาหม่องไพล ยาดม .พร้อมใช้ ของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.สุวิภา อึ้งไพบูลย์ รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ ดร.อธิป สกุลเผือก ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม สถาบันวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมและสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย ยาหม่องไพล มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และแก้ปวด มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ยาดมสมุนไพร ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8878 Tue, 08 Jan 2019 13:20:45 +0700 คำอวยพรจากอธิการบดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 คำอวยพรปีใหม่ 2562 จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8869 Mon, 31 Dec 2018 10:06:44 +0700 ม.อ.วางแผนบริหารงานวิจัย สร้างผลงาน/นักวิจัยเพื่อเกิดการยอมรับและเกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอ “แผนบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม” ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยวางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรมโดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้ และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล ตามวิสัยทัศน์ ที่จะมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนําของอาเซียนในปี พ.ศ. 2570 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย การเพิ่มจำนวนการตีพิมพ์ผลงานและแสดงถึงความศักยภาพและเชี่ยวชาญของนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างด้วยการพัฒนานักวิจัย การถ่ายทอดองค์คว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8867 Tue, 25 Dec 2018 10:31:19 +0700 รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ ชื่นชมงานวิจัย ม.อ. และให้ทุกคนปรับตัวรับกระทรวงใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้น ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้การสนับสนุน Innovation Hub และ Big Rock พร้อมบรรยาย "BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน" BCG คือโมเดลเศรษฐกิจใหม่ มาจาก Bioeconomy (เศรษฐกิจชีวภาพ) Circular economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ "BCG in action @ Southern of Thailand : ด้ามขวาน 4.0" โดยมีคณะนักวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้ นักศึกษา จำนวน 150 คน ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเกษม ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8857 Fri, 14 Dec 2018 16:28:03 +0700 รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมบรรยายและเสวนา ในงาน "BCG in action @ Southern of Thailand : ด้ามขวาน 4.0" ที่ ม.อ. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้การสนับสนุน Innovation Hub และ Big Rock พร้อมให้เกียรติบรรยาย "BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน" และร่วมเสวนา “การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม” โดยเป็นหนึ่งในโครงการ "BCG in action @ Southern of Thailand : ด้ามขวาน 4.0" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ที่ goo.gl/vocLNQ จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 หรือ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8854 Mon, 10 Dec 2018 13:09:01 +0700 ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม นวัตกรรมเจ๋งของแพทย์ ม.อ. ราคายางที่ตกต่ำในปัจจุบันสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนมาก ทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราโดยการนำไปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยดีขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมงานในโครงการ THAI Colostomy Bags “จากคนไทย สู่คนไทย” ใช้เวลามานานกว่า 5 ปี ในการคิดค้นชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีการตัดลำ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8852 Fri, 07 Dec 2018 10:48:02 +0700 การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th PSU Education Conference 2018 “Higher Education for all: Surviving in Times of Change” ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th PSU Education Conference 2018 “Higher Education for all: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ || https://www.psued.org สอบถามเพิ่มเติม คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ.หาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7428-9211 โทรสาร 0-742... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8843 Mon, 03 Dec 2018 13:26:23 +0700 ม.อ.ปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกมากมาย ในวันที่ 25– 27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” The 6th Joint International Conference on Korean Studies and Thai Studies “Thai – Korean Cultural Plura... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8831 Wed, 28 Nov 2018 11:02:34 +0700 2 อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ม.อ. รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีพิธีรับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงุพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6 สาขา โดยศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอดนตรีและศิลปะกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8819 Thu, 22 Nov 2018 15:32:33 +0700 เปิดรับสมัครแล้ว...“ม.อ.หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ” คร้ังที่ 21 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแข่งขันวิ่งการกุศล “ม.อ.หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ” คร้ังที่ 21 (PSU HATYAI NATURE RUN) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสาธารณประโยชน์ และรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนอุปกรณ์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีประเภทการแข่งขัน ดังนี้ วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ค่าสมัคร 600 บาท รับเสื้อวิ่งดอกศรีตรัง/เหรียญ/เสื้อ Finisher เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเส้นทางถนนกาญจนวณิชย์ แบ่งเป็น 13 รุ่น ดังนี้ ชายอายุ 16 – 29 ปี -->หญิงอายุ 16 – 29 ปี ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8802 Wed, 07 Nov 2018 14:13:55 +0700 “ทีมลูกพระบิดา” จากวิศวะ ม.อ. เข้าร่วมแข่งคิดค้นรถต้นแบบ “2018 Student Formula Japan” “ทีมลูกพระบิดา” ซึ่งมีสมาชิกเป็นคณาจารย์และนักศึกษาชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “2018 Student Formula Japan – Monozukuri Design Competition” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สนาม ECOPA (Ogasayama Sports Park) เมือง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น โดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น (JSAE) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 109 ทีม จากทั่วทั้งโลกกว่า 10 ประเทศ ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การแข่งขันแบบ Static และ การแข่งขันแบบ dynamic โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย และ รองศาสตรา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8799 Tue, 06 Nov 2018 14:28:58 +0700 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัล AsiaStar Packaging Award 2018 (ระดับเอเซีย) นางสาวขวัญฤดี วุฒิโชคมงคลกุล และ นางสาวปวีณา ส่งเมือง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.คว้ารางวัล AsiaStar Packaging Award 2018 (ระดับเอเซีย) จัดประกวดโดย Asian Packaging Federation (APF) Tokyo, Japan ผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์จากการออกแบบของ นางสาวปวีณา ส่งเมือง และผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของนางสาวขวัญฤดี วุฒิโชคมงคลกุล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานทั้งสองชิ้นได้สิทธ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมส่งต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ประเภทนักศึกษา ระดับเอเชีย (ผลงานที่ได้รับสิทธิ์เข้าร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8791 Mon, 29 Oct 2018 15:50:12 +0700