เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 18 Aug 2018 21:21:05 +0700 “ชวน หลีกภัย” เปิดงาน ม.อ.วิชาการปี 61 โชว์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และร่วมชมกิจกรรมวิชาการภายในงาน โดยงานในปีนี้จัดภายใต้แนวคิดหลัก “2561 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนจากงานวิจัยที่สั่งสมมาตลอด 50 ปี ในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้ ผลงานวิจัยเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนภาคใต้และประเทศ โดยมีกิจกรรมหลักที่จัดเป็นประจำปีคือ งานนิทรรศการวิชาการที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีปร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8715 Fri, 17 Aug 2018 15:46:45 +0700 อธิการบดี ม.อ. ขอนักศึกษาใหม่ ปี 61 เป็นคนดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ควบคู่ไปกับความสามารถด้านวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ในทุกวิทยาเขต โดยขอให้นักศึกษาเข้าใจทักษะ ความสามารถที่จะใช้ในอนาคต อย่างมีคุณค่าในสังคม ฝึกตนเองให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกยุคใหม่ มีความเข้าใจเพื่อนร่วมโลก รู้จักคิด รู้ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “การสร้างแบบการเรียนรู้ใหม่” ด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในโลกดิจิตัล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถออกแบบสาระสำคัญกระบวนการเรียนรู้ได้เอง เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่มวัย เปลี่ยนการเรียนรู้แบบทฤษฎีในห้องเรี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8708 Fri, 10 Aug 2018 13:04:28 +0700 วิศวะ ม.อ.สร้างแอพ PSU Intania Buddy เป็นเพื่อนคู่หูช่วยสื่อสารข้อมูลน้องใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. พัฒนาแอพพลิเคชั่น PSU Intania Buddy เป็นเพื่อนประจำตัวน้องใหม่ยุค 4.0 บันทึกข้อมูลที่จำเป็นในชีวิตการเรียนเฉพาะตัวโดยอัพเดททุกช่วงเวลา ตั้งแต่เข้าเรียนแรกจนจบการศึกษาและนำเข้าสู่การพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ในทุกช่วงเวลาเปิดภาคการศึกษาแรกซึ่งจะมีนักศึกษาใหม่เดินทางเข้ามาเริ่มชีวิตการเรียนและการเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมักจะเกิดปัญหาจากการต้องพบเจอกับสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเรียน ตาราง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8702 Wed, 08 Aug 2018 09:39:02 +0700 รองฯ วิทยาเขตปัตตานี นำนักศึกษาฝากตัวกับชาวปัตตานี บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เปิดโครงการ ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม นำนักศึกษาใหม่กว่า 1,500 คน เดินเท้า 7 กิโลเมตร จากหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีไปยังเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมในเมืองปัตตานี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ เรียนรู้จังหวัดปัตตานี และฝากตัวกับชาวปัตตานี รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และกล่าวเปิดโครงการศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมในวันที่ 7 สิงหาคม 256... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8700 Tue, 07 Aug 2018 14:30:05 +0700 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับแจ้งอย่างทางการว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำหรับรายละเอียดกำหนดการซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ จะแจ้งให้ทราบต่อไป อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8683 Thu, 26 Jul 2018 11:42:53 +0700 สงขลานครินทร์ เชิญร่วมงาน “2561 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “2561 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นการรวบรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เยาวชนเรียนรู้ผลงานวิจัยและบริการ การใช้ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาภาคใต้และประเทศชาติ โดยจัดในทุกวิทยาเขตในช่วงเวลาที่ต่างกันคือ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 6-7 กันยายน 2561 วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 วิทยาเขตตรัง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8678 Tue, 24 Jul 2018 17:21:30 +0700 อธิการบดี ม.อ. พร้อมรับนักศึกษาใหม่ ย้ำดูแลทั้งวิชาการและความเป็นอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยเนื่องในโอกาสการเตรียมการเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคมนี้ ว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อมสำหรับการดูแลนักศึกษาในทุกด้าน เพื่อให้มีความสุขในการศึกษาและการใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ทั้ง 5 วิทยาเขต เช่น สถานที่เรียน สถานที่พักผ่อน และออกกำลังกาย สนามกีฬามาตรฐาน สระว่ายน้ำ การบริการด้านสุขภาพเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลนักศึกษาให้ได้รับความสะดวกสบาย จัดหอพักภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน และยังมีหอพักนักศึกษาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8676 Tue, 24 Jul 2018 11:09:28 +0700 คณะทรัพย์ฯม.อ.รับมอบแพะนมพระราชทานนำศึกษาเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงในภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้มีพิธีมอบแพะนมพระราชทานพันธุ์ชามี โดยนายเทอดศักดิ์ บุญยขจร ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้มอบแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปศึกษาข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมในพิธี นายเทอดศักดิ์ บุญยขจร กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมูลนิธิชัยพัฒนาในการพัฒนาการเลี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8650 Thu, 28 Jun 2018 10:30:19 +0700 สงขลานครินทร์มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบาย ไทยแลนด์4.0 ทั้งสร้างคนละเทคโนโลยีใหม่ “สงขลานครินทร์ได้ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในด้านการสร้างคนและเทคโนโลยี บางอย่างก็ได้ตอบโจทย์ระดับชาติ ม.อ.มีเสน่ห์ตรงที่ว่า มี 5 วิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตก็มีความแตกต่างกัน ม.อ.ไม่ได้ดูแลเฉพาะภูมิภาค ม.อ.สามารถดูแลระดับโลกได้ ” ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในโอกาสปาฐกถาพิเศษ “Thailand 4.0 กับการพัฒนาภาคใต้”ที่ห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ว่า “ภาคใต้มีศักยภาพ ถ้ามองไปในอนาคต ถ้าบริหารจัดการดีๆ ศักยภาพของภาคใต้ ก็ยังมีอยู่อย่างมหาศาล โดยเฉพาะเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8645 Tue, 26 Jun 2018 09:51:40 +0700 อธิการบดี ม.อ.ปรับระบบนิเวศมหาวิทยาลัย รับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ถึงแนวคิด นโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวทางบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี ระหว่างปี 2561-2565 ว่าจะบริหารโดยใช้หลัก PSU SYNERGY หรือ “สานพลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาคม สร้างมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีชีวิต มีความเป็นชุมชน ในการเปลี่ยนแปลงระบบมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับวิทยาการสมัยใหม่ และความต้องการของสั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8618 Wed, 06 Jun 2018 16:18:06 +0700 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อรำลึกถึงครูผู้ไร้ลมหายใจ ผู้อุทิศที่ร่างเป็นตำราให้เป็นวิทยาทาน แก่การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา ซึ่งมีจำนวน 129 ร่าง งานนี้เป็นการบำเพ็ญกุศลรวมถึงฌาปนกิจอาจารย์ใหญ่ ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพระราชเพลิงศพ ในเวลา 14.45 น. โดยมี พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี เป็นประธานพิธีพระราชเพลิงศพ ฝ่ายสง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8597 Mon, 21 May 2018 14:38:52 +0700 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ทรงลงพระนามความร่วมมือ ม.อ.- ว.การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ยังชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี เป็นผู้ลงนามในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8586 Mon, 21 May 2018 09:32:14 +0700 จัดแลกเปลี่ยนความรู้ –ประกวดนวัตกรรมที่ ม.อ.สุราษฎร์ มุ่งนำใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดงาน “NR Trade Show & International Seminars” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมยางพารา เพื่อสังคมไทย สู่สังคมโลก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อุทยานวิทยาศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา โดยมี นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบวิจ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8580 Mon, 07 May 2018 16:05:05 +0700 ม.อ.วางศิลาฤกษ์อุทยานวิทย์ เป็นแหล่งนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และสร้างงาน “สงขลานครินทร์” วางศิลาฤกษ์ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ที่ตำบลทุ่งใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างงานและส่งเสริมการพัฒนาของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) ที่พื้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ส่วนขยาย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธี ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8571 Mon, 30 Apr 2018 09:48:24 +0700 ม.อ.เปิดตัวเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ เครื่องแรกของโลก ลดเวลา เพิ่มความปลอดภัย ในการรักษามะเร็งเต้านม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.แถลงข่าวเปิดตัว เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด หรือ MiniiScan เครื่องแรกของโลก ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้การผ่าตัดที่รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีการจัดงานแถลงข่าว เปิดตัว เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด หรือ Mini Scan เครื่องแร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8537 Wed, 21 Mar 2018 14:31:40 +0700