เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 21 Jan 2020 23:40:25 +0700 รมช.เกษตร เยี่ยมสถานีวิจัยโค-แพะ ม.อ. พร้อมสนับสนุนเงินกู้และการจัดหาแหล่งน้ำ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเยี่ยมชมสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์และสถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งให้ความรู้แก่นักศึกษา เกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงโคเนื้อ และแพะเนื้อ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เพื่อดูความพร้อมของคณะทรัพยากรธรรมชาติในการเป็นหน่วยงานร่วมสนับสนุนการผลิตโคเนื้อและแพะเนื้อ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแพะเนื้อเป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรภาคใต้ซึ่งประสบกับปัญหาความผันผวนของราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน การลดพื้นที่ปลูกยางพารา หรือการขยายระยะ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9365 Tue, 21 Jan 2020 15:48:24 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ร่วมเป็นแหล่งวิชาการนำ “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการประสานงานจากภาคีคนรักเมืองสงขลา เพื่อร่วมมือในการดำเนินการและผลักดันโครงการ “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก” โดยรับผิดชอบในส่วนของข้อมูลด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบสงขลา โดยมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมในฐานะแหล่งวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ชุมชน และการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้จัดกลุ่มเมืองมรดกโลก ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9360 Mon, 20 Jan 2020 15:45:48 +0700 อุทยานวิทย์ฯ ม.อ. เปิดให้ชมบ้านใหม่ พร้อมให้บริการเพื่อตอบโจทย์นักวิจัย-ภาครัฐ-ผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำผู้ประกอบการ ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้บริหาร และบุคลากร เยี่ยมชมพื้นที่ส่วนขยายเพื่อรองรับการพัฒนากระบวนการบริการด้านเทคโนโลยีให้สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น พร้อมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐาน และชมนิทรรศการเด่นประจำปีและคลินิกให้คำปรึกษา ดร.วรสันต์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวในการพบผู้ประกอบการ ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้บริหาร และบุคลากร จำนวน 200 คน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเด่นและนำชมพื้นที่อาคาร อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9359 Mon, 20 Jan 2020 15:29:56 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ร่วม ทรู ทดสอบ 5G ในงาน “PSU 5G Showcase” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนานวัตกรรม และเปิดทดสอบคลื่น 5G ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นครั้งแรก โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยประเทศไทยจะเปิดประมูล คลื่น5G ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ม.อ.ร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการนำเทคโนโลยี 5G รวมทั้งเทคโนโลยีอนาคต มาประยุกต์ใช้เพื่อพั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9348 Thu, 09 Jan 2020 09:45:13 +0700 Innovation Hub สร้างมูลค่าสินค้าและบริการชุมชนด้วยความรู้จากงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีภารกิจ 4 ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม แต่โจทย์สำคัญคือการนำภารกิจเหล่านั้นไปเชื่อมโยงกับสังคมเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ซึ่งในด้านการวิจัยนั้น การเชื่อมโยงกับสังคมจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ การนำงานวิจัยที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้แก้ปัญหาชุมชน สังคม ในมิติต่างๆ แต่อีกส่วนหนึ่งคือการดึงประชาชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการหาโจทย์วิจัย เพื... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9344 Mon, 06 Jan 2020 17:43:36 +0700 คำอวยพร ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ม.อ. เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2563 “สวัสดีปีใหม่ ชาว ม.อ. ทุกท่านครับ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า พุทธศักราช 2562 นี้ และจะต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ที่จะมาถึง ผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะได้ทำงานกันอย่างเต็มความสามารถ ในห้วง เวลาแห่งการปรับเปลี่ยน บทบาท หน้าที่ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องอาศัย ความร่วมมือ ร่วมใจ ของพวกเราทุกคนนะครับ ซึ่งในปีใหม่ที่จะมา ถึงนี้ ก็จะมีเรื่องท้าทายอีกหลายเรื่อง ที่จะต้องขับเคลื่อนให้เกิด การเปลี่ยนแปลง เพื่อนำพาให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยหลัก เพื่อการพัฒนาภาคใต้และพัฒนา ประเทศโดยรวม เพราะฉะนั้นในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ที่จะมาถึงนี้ ผมขออาราธนา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9342 Fri, 27 Dec 2019 15:37:48 +0700 ทีมวิจัยขยะทะเลฯ ม.อ. พบการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในหอยแมลงภู่ “ไมโครพลาสติกที่ตกค้างและปนเปื้อนในน้ำทะเลและดินตะกอนพื้นท้องน้ำจะใช้เวลาหลายร้อยปี ในการย่อยสลายได้ทั้งหมดและการกำจัดไมโครพลาสติกออกจากน้ำทะเลใช้ค่าใช้จ่ายสูง และแนวโน้มปริมาณไมโครพลาสติกในทะเลนับวันจะมีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนควรจะต้องตระหนักถึงปัญหาขยะทะเลและไมโครพลาสติก ช่วยกันลดไมโครพลาสติกในทะเลได้โดยการลดขยะพลาสติกจากต้นทางซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่น การลด (Reduce) การใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อทะเลไทยไร้ขยะและสัตว์น้ำมีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9324 Fri, 13 Dec 2019 14:32:59 +0700 ม.อ. ตั้งหน่วยงานใหม่รองรับการทำงานของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งหน่วยงานใหม่ตามพระราชบัญญัติปี 2559 สนับสนุนการทำงานของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่เกิดจากการแต่งตั้งของสภาฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รอการประกาศเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดเผยว่า หลังจากการการปรับเปลี่ยนหน่วยงานจากส่วนราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยกำลังจะมีหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 ของ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ภายใต้ชื่อ “สำนักงานสภามหาวิทยาลัย” เพื่อรับผิดชอบจัดการประชุมสภามหา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9317 Wed, 11 Dec 2019 10:53:06 +0700 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9314 Tue, 03 Dec 2019 15:54:01 +0700 ม.อ. ติดกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ จากการจัดอันดับของ QS Asia Rankings 2020 จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยล่าสุดของ QS Asia Rankings 2020 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 7 มหาวิทยาลัยไทย ก้าวขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับจาก 4 ปีที่ผ่านมาโดยในปีนี้อยู่ในอันดับที่ 148 ในภูมิภาคเอเชีย จากเดิมปีที่แล้วอยู่ในอันดับที่ 156 ของเอเชีย ซึ่งจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS Asia University Rankings 2020 ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คะแนนสูงสุดได้แก่ การตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยชาวต่างประเทศในฐานข้อมูล Scopus ( International Research Network) โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้คะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 3 ของประเทศ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9310 Fri, 29 Nov 2019 16:19:39 +0700 สภา ม.อ. เห็นชอบแผนปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี เน้นพัฒนาหลักสูตร เพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้ สอดรับแนวการศึกษายุคใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2562-2565 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาต่อยอด และนำข้อสังเกต วิเคราะห์ และข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกับนำนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยเคยให้เพื่อการขับเคลื่อน PSU Education Transformation มาปรับแก้และพัฒนาต่อ โดยจะดำเนินการพัฒนาใน 3 ด้านหลักคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา New Learning Platform และ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21 โดยเนื้อห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9297 Tue, 19 Nov 2019 16:08:43 +0700 คณะทันตแพทย์ ม.อ.จัดทำสื่อ สอนการดูแลสุขภาพช่องปาก ตั้งแต่ฟันซี่แรกให้เข้าใจง่ายด้วยตัวเอง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำสื่อ เฟสบุ๊ค ยูทูป แอปพลิเคชัน ไลน์ โปสเตอร์ นิทาน การ์ตูน เข้าถึงประชาชน เด็กเล็ก ประชาชนทุกวัย ในการดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่ฟันซี่แรก เป็นสื่อที่เข้าใจได้ง่าย เร้าใจ ด้วยสื่อสามมิติ ทันสมัย ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ รวบรวมสาระน่ารู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากง่ายๆ ด้วยตัวเอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา หุ่นศรีสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามคณะกรรมการทันตสาธารณสุขภาคใต้ เปิดเผยว่า ได้จัดทำสื่อต่างๆ อาทิ ยูทูป เฟสบุ๊ค แอปพลิเคชั่น ไลน์ โปสเตอร์ นิทาน การ์ต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9288 Mon, 18 Nov 2019 15:57:56 +0700 ม. สงขลานครินทร์ นำนักวิชาการนานาชาติ ศึกษาข้อมูลแหล่งอารยธรรมสุวรรณภูมิบนคาบสมุทรสทิงพระ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “สุวรรณภูมิ บนเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่สงขลา” (International Seminar & Workshop on Suvarnabhumi : On the Maritime Silk Road@ Songkhla) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภาคีวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีไทยและต่างประเทศ อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศรีศักร วัลลิโภดม มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์และสำนักเมืองโบราณ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9282 Thu, 14 Nov 2019 11:01:41 +0700 ม.อ.แก้ปัญหาร่องน้ำบ้านน้ำเค็ม และหาดคึกคัก จ.พังงา ถูกกัดเซาะ ด้วยการเติมทรายและโดมทะเล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิจัยแนวทางบริหารจัดการร่องน้ำบ้านน้ำเค็ม และหาดคึกคัก จ.พังงา ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านน้ำเค็ม ตามวิถีชีวิตของชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำทรายจากเหมืองเก่า ใน จ.พังงา มาเติมชายหาด และป้องกันการกัดเซาะด้วย ปะการังเทียม “โดมทะเล” ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9246 Wed, 30 Oct 2019 15:20:49 +0700 ศูนย์บริการฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (มอก.2677-2558) และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 เพื่อรองรับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระดับภาคใต้และประเทศต่อไป รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ เป็นหน่วยบริการด้านปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้ว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9229 Thu, 17 Oct 2019 14:28:29 +0700