เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 14 Oct 2019 06:04:19 +0700 พบกับ... มหกรรมหนังสือภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “หนังสือดีมีชีวิต” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 21.00 น. ภายใต้แนวคิด “หนังสือดีมีชีวิต” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้เกิดนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ให้กับเยาวชน ประชาชนในจังหวัดสงขลา และใกล้เคียง รวมทั้งสามจังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งเพื่อเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาชีวิตได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9216 Tue, 08 Oct 2019 14:28:15 +0700 ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9215 Tue, 08 Oct 2019 11:40:24 +0700 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จฯ ติดตามโครงการวิจัยเพื่อภาคใต้ของ ม.อ. รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำคณะกรรมการสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด จังหวัดกระบี่ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส และถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นโครงการขยายผลจากโครงการโรงงานสกัดแปรรูปและผลิตไบโอดีเซล จากน้ำมันปาล์ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9204 Fri, 04 Oct 2019 11:13:12 +0700 ม.อ.เชิดชู ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ในวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1 ม.อ.ยกย่องผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น พร้อมจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”โดย คุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จฯ พระบรมราชชนก “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม และยกย่องผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น พร้อมจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”โดย คุณบิณฑ์ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9200 Thu, 03 Oct 2019 14:12:01 +0700 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ม.อ. รับรางวัล จากโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลโครงการเวทีคุณภาพ ประจำปี 2561 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อชื่นชมยินดีกับคณะ หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งตามหลักการการจัดการความรู้ ของบุคลากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายร่วมกัน ทางด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านบริหารจัดการและด้านการประกันคุณภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้มอบรางวัลด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9199 Thu, 03 Oct 2019 11:46:08 +0700 ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาครูผู้สอนภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาทั่วประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิเกาหลีเชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เปิดเวทีสัมมนาภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ ให้แก่นักวิชาการ ผู้สอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษา สังคม วัฒนธรรมเกี่ยวกับสาธารณรัฐเกาหลี อย่างรอบด้าน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการเรียนการสอนของบุคลากรด้านเกาหลีศึกษาของไทยโดยได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิเกาหลี ฯพณฯ ลี อุค-ฮอน เอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9189 Thu, 19 Sep 2019 17:33:12 +0700 ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีเลโซโท จากที่ทรงน้อมนำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้และเห็นผลเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ แด่ สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล กรุงเทพ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวน 100 คน สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท ทรงสนพระทัยโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงกราบบังคมทูลขอพระราชทานหลักปรัชญา แนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่ ไป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9181 Thu, 12 Sep 2019 12:12:43 +0700 พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 9 กันยายน 2562 “บัณฑิตควรร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญแก่ส่วนรวม ” วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สาม โดยวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร.ยาโคบุส วิลเฮลมุส มาเรีย นอร์เดอร์เมียร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ปริญญา วิทยาศา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9178 Mon, 09 Sep 2019 19:51:00 +0700 “ผู้ที่มุ่งมั่นสร้างความเจริญแก่ส่วนรวม จะส่งผลให้มีความเจริญมั่นคงโดยส่วนตัวด้วย” พระโอวาทพระราชทานแก่บัณฑิต ม.อ. วันที่ 8 กันยายน 2562 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สอง ในวันนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ราย คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ ดร.เพตรา คาโลวพ์โคว่า (Dr. Petra Chaloupková) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9177 Sun, 08 Sep 2019 20:59:01 +0700 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จพระราชทานปริญญาบัณฑิต ม.อ. วันที่ 7-9 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. วันนี้ (7 กันยายน 2562) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวันแรก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษา ถวายพวง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9176 Sat, 07 Sep 2019 20:35:56 +0700 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จพระราชทานปริญญาบัณฑิต ม.อ. วันที่ 7-9 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. วันนี้ (7 กันยายน 2562) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวันแรก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษา ถวายพวง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9175 Sat, 07 Sep 2019 20:33:10 +0700 ม.อ. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ แด่ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จีนศึกษา) แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจัก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9171 Wed, 04 Sep 2019 01:42:07 +0700 “ทีมลูกพระบิดา”โชว์ความสามารถด้านวิศวกรรมยานยนต์ จากการแข่งขัน 2019 Formula SAE Japan Monozukuri Design Competition “ทีมลูกพระบิดา” นักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมการแข่งขันเวที Formula SAE Japan Monozukuri Design Competition ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านนวัตกรรมยานยนต์นานาชาติระดับนักศึกษาที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีทีมนักศึกษาจากนานาประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไต้หวัน อินโดนีเซีย บังกลาเทศ และ ไทย และการแข่งขันรถฟอร์มูลาในครั้งนี้ชื่อรายการว่า 2019 Formula SAE Japan Monozukuri Design Competition จัดขึ้นระหว่าง 27 -31 สิงหาคม 2562 ณ เมือง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น และปีนี้ “ทีมลูกพระบิดา” ชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9170 Tue, 03 Sep 2019 16:40:16 +0700 ดังทั่วประเทศ ! หอประวัติ ม.อ. รับรางวัลชนะเลิศ “ขวัญใจมหาชน” อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ จาก คุณสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในโอกาสที่หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน หรือ Popular vote จากการประกวด Museum Thailand Awards 2019 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ( Siam Society) กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดประกวดในคร้ังนี้ เป็นปีที่ 3 จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือมิวเซียมสยาม อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9166 Tue, 03 Sep 2019 10:42:12 +0700 อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่สอนดี รับผิดชอบและเอาใจใส่นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ทั่วไป ซึ่งอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นดังกล่าว จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัย และรับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ ซึ่งในปี 2562 นี้ มีผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังนี้ รองศาสตราจารย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9164 Thu, 29 Aug 2019 10:41:42 +0700