ข่าวประกวดราคา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 23 Mar 2019 12:16:22 +0700 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน และ รถบัส จำนวน 1 คัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ รายการรถบัส จำนวน 1 คัน และ รถยนต์ จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ขายทอดตลาด ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ งานยานยนต์ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดยื่นเสนอราคาพร้อมกัน ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://www.finance.psu.ac.th/sorbraka%20news.htm อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8969 Mon, 18 Mar 2019 17:09:53 +0700 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเฟส 2 วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตส่วนขยายที่ตำบลทุ่งใหญ่ ม.อ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเฟส 2 วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตส่วนขยายที่ตำบลทุ่งใหญ่ ม.อ. อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1323-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8958 Mon, 18 Mar 2019 10:59:51 +0700 ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ชื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รถตู้) จำนวน ๑ คัน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถตู้ประจำตำแหน่งอธิการบดี ขนาด 11 ที่นั่ง || n8947_PSUTHDOC1.pdf ราคากลาง || n8947_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8947 Thu, 07 Mar 2019 15:42:08 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียสวนป่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียสวนป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๓๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดประกาศ || n8930_PSUTHDoc.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8930 Fri, 15 Feb 2019 15:41:17 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกันดินหน้าโรงพยาบาลสัตว์ (ทุ่งใหญ่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบกัน ดินหน้าโรงพยาบาลสัตว์ (ทุ่งใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๙,๒๙๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8921_PSUTHDOC1.pdfและ n8921_PSUDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8921 Thu, 07 Feb 2019 14:30:05 +0700 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    รายละเอียดประกาศ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8872 Tue, 08 Jan 2019 11:58:31 +0700 ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา จำนวน 600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา จำนวน 600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1288-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8855 Tue, 11 Dec 2018 11:21:47 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุมหน้าศูนย์กีฬา วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุมหน้าศูนย์กีฬา วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและ ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ รายละเอียดประกาศ || n8846_PSUDOC1.pdf n8846_PSUDOC2.pdf n8846_PSUDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8846 Thu, 06 Dec 2018 11:07:19 +0700 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กิโลโวลต์ แบบเหนือดินเป็นแบบฝังดิน ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กิโลโวลต์ แบบเหนือดินเป็นแบบฝังดิน ระยะที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็น เงินทั้งสิ้น 30,831,733.00 บาท (สามสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดประกาศ || n8818_PSUTHDOC10.pdf n8818_PSUTHDOC11.pdf n8818_PSUTHDOC12.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8818 Thu, 22 Nov 2018 14:47:50 +0700 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครืองเสียงห้องประชุมวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงห้องประชุม วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดประกาศ || n8817_PSUTHDOC3.pdf รายละเอียดประกาศ2 || n8817_PSUTHDOC4.pdf รายละเอียดประกาศ 3|| n8817_PSUTHDOC5.pdf รายละเอียดประกาศ 4 || n8817_PSUTHDOC6.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8817 Thu, 22 Nov 2018 14:13:54 +0700 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 จำนวน 38 รายการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 38 รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ || n8776_plan62.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8776 Fri, 12 Oct 2018 15:11:07 +0700 เสนอราคาเช่าพื้นที่ หอพักนักศึกษาม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคาร 8 , 9 ,10 และ 11 สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อเข้าประกอบกิจการให้บริการภายในหอพักนักศึกษา โดยมีรายละเอียดประกาศดังต่อไปนี้ 1. ประกาศที่ 67/2561 เรื่อง เสนอราคาเช่าพื้นที่ หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคาร 8 และ 9 || n8774_PSUTHDOC67_2561.pdf 2.ประกาศที่ที่68/2561 เรื่อง เสนอราคาเช่าพื้นที่ หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคาร 10 และ 11 || n8774_PSUTHDOC68_2561.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8774 Fri, 12 Oct 2018 14:52:26 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ) ประกาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8759 Wed, 03 Oct 2018 10:32:56 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมระบบแสงสว่างหลังสำนักงานหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมระบบแสงสว่างหลังสำนักงานหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมแล้วนี้ รายละเอียดประกาศ || n8717_PSUDoc1.PDF เผยแพร่แผน || n8717_Psudoc2.PDF เอกสารประกวดราคา || n8717_PSUdoc3.PDF อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8717 Fri, 24 Aug 2018 10:01:21 +0700 ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1230-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8706 Thu, 09 Aug 2018 11:26:20 +0700