ข่าวประกวดราคา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 18 Jul 2018 00:15:46 +0700 ประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลห้อง ๒๑๕ พร้อมติดตั้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลห้อง ๒๑๕ พร้อมติดตั้ง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๙,๔๙๐.๐๐ บาท ( หกแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ระบบประชุมทางไกลห้อง ๒๑๕ พร้อมติดตั้ง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ ระบบ เอกสารประกวดราคาซื้อใหม่ || n8662_PSUTHDOC0.pdf ข้อมูลราคากลางระบบประชุมทางไกล || n8662_PSUTHDOC2.pdf TORห้องประชุม || n8662_PSUTHDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8662 Thu, 05 Jul 2018 16:14:55 +0700 ประกาศเรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐนั้น รายละเอียดประกาศ || n8656_PSUTH180703_07.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8656 Tue, 03 Jul 2018 14:51:09 +0700 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสโมสรบุคลากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,580,742.00 บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8655_PSUTH180703_04.pdf n8655_PSUTH180703_05.pdf n8655_PSUTH180703_06.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8655 Tue, 03 Jul 2018 14:35:27 +0700 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำผิวถนนหน้าโรงช้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำผิวถนนหน้าโรงช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 682,600.00 บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8654_PSUTH180703_01.pdf n8654_PSUTH180703_02.pdf n8654_PSUTH180703_03.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8654 Tue, 03 Jul 2018 14:25:50 +0700 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบ All in one (AIO) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๐ เครื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบ All in one (AIO) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๐ เครื่อง พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ทึ่ || n8638_PSUTHDOC1.pdf อ่านรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8638 Thu, 21 Jun 2018 13:48:39 +0700 ประกวดราคาจ้างระบบใยแก้วนำแสง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศประกวดราคาจ้างระบบใยแก้วนำแสง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8607_ccpsu230561.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8607 Wed, 30 May 2018 15:10:22 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแชมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแชมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,732,963.58 บาท (หนี่งล้านเจ็ดแสนสามหมืนสองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์ ) รายละเอียดประกาศ || n8511_PSUTHDOC1.PDF และ n8511_PSUTHDOC2.PDF อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8511 Thu, 08 Mar 2018 14:22:53 +0700 รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่างๆ ในศูนย์อาหารโรงช้าง โรงอาหารมหาวิทยาลัยและในบริเวณหอพักนักศึกษา ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่างๆ ในศูนย์อาหารโรงช้าง โรงอาหารมหาวิทยาลัยและในบริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร 074-282210 หรือ 074-282211 รายละเอียดประกาศ || n8507_PSUTHDOC180306-01.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8507 Tue, 06 Mar 2018 15:43:30 +0700 ประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลห้อง 215 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลห้อง 215 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 649,490 .00 บาทถ้วน อ่านรายละเอียดประกาศ || n8492_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8492 Tue, 27 Feb 2018 09:32:10 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดประกาศ || n8483_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8483 Thu, 22 Feb 2018 13:40:04 +0700 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดหอพักนักศึกษาอาคาร 12 -14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดหอพักนักศึกษาอาคาร 12-14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,402,770.00 บาท (หนี่งล้านสี่แสนสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ รายละเอียดประกาศ || n8479_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8479 Thu, 15 Feb 2018 14:37:41 +0700 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 4 คัน งานยานยนต์ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ รายการ รถยนต์ จำนวน 4 คัน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8473_edit_car4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8473 Mon, 12 Feb 2018 14:02:26 +0700 รับสมัคร ผู้รับเหมารับซื้อวัสดุเหลือใช้ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องการับสมัคร ผู้รับเหมารับซื้อวัสดุเหลือใช้ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจสามารถยื่นเสนอราคารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 ถึง 16.30 น. และจะเปิดซองประมูลราคาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง รายละเอียดประกาศ || n8379_auction_16-11-2560.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8379 Wed, 22 Nov 2017 09:40:00 +0700 ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์ จำนวน 5 คัน ด้วยงานยานยนต์ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ รายการ รถยนต์ จำนวน 5 คัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดประกาศ || n8338_PSUTHDOC7.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8338 Mon, 30 Oct 2017 10:43:23 +0700 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ ชุดอุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียดประกาศ || n8315_PSUTHDOC1.pdf เอกสารแนบที่1 || PSUTHDOC41.pdf เอกสารแนบที่ 2 || PSUTHDOC42.pdf เอกสารแนบที่ 3 (TOR) || PSUTHDOC_TOR.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8315 Mon, 09 Oct 2017 14:24:42 +0700