ข่าวประกวดราคา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 25 May 2020 11:09:24 +0700 ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2563 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. อ่านรายละเอียดได้ที่ : http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1503-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9551 Sat, 25 Apr 2020 10:20:55 +0700 ขอเชิญบริษัทประกันภัยเสนอโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญบริษัทประกันภัยเสนอโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และการประกันสุขภาพ นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 จำนวนประมาณ 38,000 คน สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.074282682 , 074 282210 และ 074 446732 รายละเอียดประกาศ || n9489_PSUTHDOC190313 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9489 Fri, 13 Mar 2020 11:19:09 +0700 ประกวดราคาประกันสุขภาพกลุ่ม แก่บุคลากรหรือญาติสายตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาจัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม แก่บุคลากรหรือญาติสายตรง ประจำปี 2563 ผู้สนใจยื่นซองหลักฐานและซองเสนอเบี้ยประกันภัย ระหว่างวันที่ 6-20 เมษายน 2563 ในเวลาราชการ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-282053-4 : รายละเอียดประกาศประกวดราคา อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9487 Fri, 13 Mar 2020 10:42:04 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าภายในวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าภายในวิทยาเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rdo.psu.ac.th โทร. 0 7428 2146-9 e-mail : sopida.j@psu.ac.th รายละเอียดประกาศ || n9476_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9476 Tue, 10 Mar 2020 14:38:11 +0700 ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 6 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น อ่านรายละเอียดได้ที่ : http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1474-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9451 Mon, 02 Mar 2020 09:57:29 +0700 ขายทอดตลาดพัสดุ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จำนวน 133 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ดูรายละเอียดอ่านได้ที่ http://app.fms.psu.ac.th/fms/news1/web/uploads/news1/143.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9443 Wed, 26 Feb 2020 16:27:40 +0700 ม.สงขลานครินทร์ จัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กิโลโวลต์แบบเหนือดินเป็นแบบฝังดิน ระยะที่ 3 ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธี E-bidding ผู้ที่สนใจสามารถซื้อเอกสารได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) เอกสารประกอบ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 6 มีนาคม 2563 กำหนดวันยื่นเสนอราคา 9 มีนาคม 2563 08.30 - 16.30 น. สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.finance.psu.ac.th/fn โทร. 074-282149 E-mail : papawee.c@psu.ac.th หรือเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9428 Thu, 20 Feb 2020 14:15:25 +0700 ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร เข็มวิทยฐานะ และ ตรา ม.อ. ติดปกปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร เข็มวิทยฐานะ และตรา ม.อ. ติดปก ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ราคากลาง 1,067,840 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เอกสารประกอบประกาศ || n9426_PSUTHDOC1.pdf ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.finance.psu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ 074-282146-9 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9426 Wed, 19 Feb 2020 14:38:33 +0700 ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloudจำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20กุมภาพันธ์2563 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง16.30 น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1469-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9420 Tue, 18 Feb 2020 13:41:08 +0700 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียน สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1454-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9402 Tue, 04 Feb 2020 09:21:51 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคูลำรางระบายน้ำหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคูลำรางระบายน้ำหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,501,372 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.finance.psu.ac.th โทร. 074-282146-9 e-mail : sopida.j@psu.ac.th รายละเอียดประกาศ || n9392_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9392 Wed, 29 Jan 2020 15:47:48 +0700 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถังน้ำสำรอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถังน้ำสำรองหอพักนักศึกษา อาคาร 2 เนื่องจากเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน รายละเอียดตามประกาศ || n9368_DownloadFile.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9368 Fri, 24 Jan 2020 16:50:10 +0700 ขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ดังนี้ 1. ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 กอง (รายละเอียดตามประกาศ ที่ ข 107/63) กำหนดดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ร่วมประมูลเสนอราคาพัสดุ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม A301 ชั้น 3 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกำหนดลงทะเบียนร่วมประมูลเสนอราคา ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยทะเบียนพัสดุ งานพัสดุ ชั้น B อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9351 Mon, 13 Jan 2020 11:19:04 +0700 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 ชั้น 1 และ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 810,470 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ผู้สนใจซื้อเอกสารได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) ระหว่างวันที่ 12 - 19 ธันวาคม 2562 กำหนดวันยื่นเสนอราคา 20 ธันวาคม 2562 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.finance.psu.ac.th หรือโทร. 074-282149 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง || n9325_PSUTHDOC1.pdf ประกาศเชิญชวน || n9325_PSUTHDOC2.pdf เอกสารประกวดราคา || n9325_PSUTHDOC3.p... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9326 Fri, 13 Dec 2019 15:45:24 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าถนนภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง || n9315_PSUTHDOC1.pdf ราคากลาง แบบบก01 || n9315_PSUTHDOC2.pdf ประกาศเชิญชวน || n9315_PSU... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9315 Wed, 04 Dec 2019 09:01:35 +0700