ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 10 Dec 2019 19:49:03 +0700 ม.อ.ได้รับเลือกเข้าร่วมประชุมจัดการศึกษาโดยใช้สเต็ม (STEM) การประชุมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน EASTEM Project ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุม Euro – Asia Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2562 ณ Vilnius University ประเทศลิทัวเนีย การประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9313 Tue, 03 Dec 2019 15:42:41 +0700 5 อาจารย์ ม.อ. ผ่านการประเมิน UKPSF ระดับ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy (HEA), UK 5 อาจารย์ ม.อ. ผ่านการประเมินกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) ระดับ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy (HEA), UK UKPSF เป็นระบบมาตรฐานที่ถูกพัฒนามาจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจากกว่า 20 ประเทศในแถบตะวันตก โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน คือ ส่วนที่ 1 Area of Activity ได้แก่ กิจกรรมหรือสมรรถนะในการจัดการและสนับสนุนการเรียนรู้ การออกแบบและการประเมินการสอน การให้โจทย์แก่นักศึกษาในการเรียน คิด วิเคราะห์อย่างจริงจัง ส่วนที่ 2 Core... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9311 Mon, 02 Dec 2019 15:24:17 +0700 ม.อ. ติดกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ จากการจัดอันดับของ QS Asia Rankings 2020 จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยล่าสุดของ QS Asia Rankings 2020 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 7 มหาวิทยาลัยไทย ก้าวขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับจาก 4 ปีที่ผ่านมาโดยในปีนี้อยู่ในอันดับที่ 148 ในภูมิภาคเอเชีย จากเดิมปีที่แล้วอยู่ในอันดับที่ 156 ของเอเชีย ซึ่งจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS Asia University Rankings 2020 ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คะแนนสูงสุดได้แก่ การตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยชาวต่างประเทศในฐานข้อมูล Scopus ( International Research Network) โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้คะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 3 ของประเทศ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9310 Fri, 29 Nov 2019 16:19:39 +0700 มาแล้ว… 3 รายวิชาใหม่ PSU MOOC เรียนฟรี!! มีประกาศนียบัตร โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) EDUCATION INNOVATIVE LEARNING ACADEMY มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ PSU MOOC บนแนวคิด "การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แก่ผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ หลังจากที่เรียนครบตามเกณฑ์ จะมีประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่เข้าเรียน เพื่อเป็นหลักฐานแสดงเสมือนการเข้าเรียนตามระบบปกติ ขณะนี้ได้เพิ่มรายวิชาใหม่อีก 3 รายวิชา ได้แก่ 1. การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย 2. ศิลปกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ 3. การเรีย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9299 Thu, 21 Nov 2019 11:02:39 +0700 สภา ม.อ. เห็นชอบแผนปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี เน้นพัฒนาหลักสูตร เพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้ สอดรับแนวการศึกษายุคใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2562-2565 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาต่อยอด และนำข้อสังเกต วิเคราะห์ และข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกับนำนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยเคยให้เพื่อการขับเคลื่อน PSU Education Transformation มาปรับแก้และพัฒนาต่อ โดยจะดำเนินการพัฒนาใน 3 ด้านหลักคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา New Learning Platform และ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21 โดยเนื้อห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9297 Tue, 19 Nov 2019 16:08:43 +0700 กำหนดการรับสมัครนักศึกษา TCAS’ 63 ม.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS ดังนี้ n9290_PSUTHDOC.pdf และ รายละเอียดกำหนดการต่าง ๆ ที่ให้นักเรียนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ได้มีเวลาเตรียมตัวใน การสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ รวมไปถึงการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ในรอบต่างๆดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน QR Code งานรับนักศึกษา ม.อ. หรือ www.entrance.psu.ac.th หรือ ศึกษาวิธีการสมัครโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านวิดีโอสาธิต อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9290 Tue, 19 Nov 2019 14:00:30 +0700 บรรยาย “การไต่อันดับขึ้นแท่น QS Ranking” เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเกียรติจาก Mr. Eway Chong (Regional Director, South East Asia) ผู้เชี่ยวชาญของเว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลก QS World University Rankings ได้มาเผยข้อมูลและวิเคราะห์ให้ฟังในทุกประเด็น พร้อมเผยเทคนิคการไต่อันดับขึ้นแท่น QS Ranking อย่างมีคุณภาพ ในการประชุมทีมบริหารมหาวิทยาลัย โดยมี อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก และ ผู้อำนวยการกองในสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมรับฟังข้อมูลจากวิทยากร ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ และ ห้องประชุมทางไกล ว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9289 Tue, 19 Nov 2019 10:00:21 +0700 คณะทันตแพทย์ ม.อ.จัดทำสื่อ สอนการดูแลสุขภาพช่องปาก ตั้งแต่ฟันซี่แรกให้เข้าใจง่ายด้วยตัวเอง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำสื่อ เฟสบุ๊ค ยูทูป แอปพลิเคชัน ไลน์ โปสเตอร์ นิทาน การ์ตูน เข้าถึงประชาชน เด็กเล็ก ประชาชนทุกวัย ในการดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่ฟันซี่แรก เป็นสื่อที่เข้าใจได้ง่าย เร้าใจ ด้วยสื่อสามมิติ ทันสมัย ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ รวบรวมสาระน่ารู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากง่ายๆ ด้วยตัวเอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา หุ่นศรีสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามคณะกรรมการทันตสาธารณสุขภาคใต้ เปิดเผยว่า ได้จัดทำสื่อต่างๆ อาทิ ยูทูป เฟสบุ๊ค แอปพลิเคชั่น ไลน์ โปสเตอร์ นิทาน การ์ต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9288 Mon, 18 Nov 2019 15:57:56 +0700 เริ่มแล้ว...ติวเข้มทั่วภาคใต้ เข้าใจในระบบเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง ม.อ. 63 งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญ คุณครูแนะแนวหรือตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมสัมมนา บรรยายและสาธิต “การคัดเลือกนักเรียนภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง” (TCAS รอบ 2) ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ คุณครูแนะแนวหรือตัวแทนโรงเรียน เรียนรู้วิธีการสมัคร การกรอกข้อมูล วิธีการชำระเงิน การ upload File ข้อมูลนักเรียน และเทคนิคอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยง่ายและคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยวิทยากร อาจารย์เจษฎา โมกขกุล ประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง บรรยายและสาธิต คู่มือการเข้าระบบและ Uplode File ข้อมูลนักเรียนสำหรับคุณครูแนะแนว /... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9287 Fri, 15 Nov 2019 16:32:17 +0700 ม. สงขลานครินทร์ นำนักวิชาการนานาชาติ ศึกษาข้อมูลแหล่งอารยธรรมสุวรรณภูมิบนคาบสมุทรสทิงพระ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “สุวรรณภูมิ บนเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่สงขลา” (International Seminar & Workshop on Suvarnabhumi : On the Maritime Silk Road@ Songkhla) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภาคีวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีไทยและต่างประเทศ อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศรีศักร วัลลิโภดม มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์และสำนักเมืองโบราณ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9282 Thu, 14 Nov 2019 11:01:41 +0700 เสวนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเสวนา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่” เพื่อร่วมรับฟังมุมมองการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรที่ มุ่งเน้นการบูรณาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช และศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ทางไกลวิทยาเขตต่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9281 Tue, 12 Nov 2019 15:19:05 +0700 ม.อ.ตรัง ลงนามความร่วมมือ 6 หน่วยงาน บูรณาการพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังได้จัดทำความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เพื่อดำเนินการด้านพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังกับ 6 หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเทศบาลนครตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง มีผู้บริหารองค์กรร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จากทั้ง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนายอภิชิต วิโนทัย นาย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9277 Tue, 12 Nov 2019 09:32:17 +0700 คณะ Soddatta Charity Fund จากปีนังมอบ 60 ทุนช่วยเด็กเรียนดี ม.อ. คุณนิตติ จิระนคร และ ผู้แทนคณะ Soddatta Charity Fund จากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียและคหบดีในจังหวัดสงขลา ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา Soddatta Charity Fund ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 ทุน รวมเป็นเงิน 600,000 บาท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา นายคมกริช ชนะศรี ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาร่วมต้อนรับและกล่าวขอบคุณคณะผู้มอบทุนการศึกษา คณะ Soddatta Charity Fund ได้เริ่มให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ทุนละ 10,000 บาท แล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9268 Wed, 06 Nov 2019 14:23:51 +0700 ทปอ. ชวนคุย "รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63" ที่ ม.อ. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ลงใต้พบครู ผู้ปกครอง นักเรียน ให้ความรู้ความเข้าใจ รับฟังความเห็น ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ปี 63 หัวข้อ "รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63" เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้สนใจร่วมรับฟังจำนวน 300 คน วิทยากรจาก ทปอ. ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร รองเลขาธิการ ทปอ. และ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. ได้ร่วมกันชี้แจงกระบวนการบริหารจัดการ TCAS 63 และ บรรยายแน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9263 Tue, 05 Nov 2019 13:58:11 +0700 ผู้บริหาร ม.อ.พบผู้นำนักศึกษา เชิญชวนทำกิจกรรมเรื่องหลักของประเทศ อธิการบดี และคณะผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษา จาก สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ “อยากเชิญชวนผู้นำนักศึกษา เชิญชวนเพื่อนนักศึกษามาทำกิจกรรมเรื่องหลักของประเทศ ดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องของขยะรีไซเคิล จากปัญหา สัตว์น้ำกินพลาสติกจำนวนมาก แล้วเสียชีวิต การทำงานจะช่วยให้เรียนรู้จริง การทำงานจะทำให้เราเรียนรู้ พัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน มีความสามัคคี ได้ประโยชน์กับตัวเองและสังคม” ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่า... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9252 Mon, 04 Nov 2019 14:37:10 +0700