ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 30 Sep 2020 23:21:46 +0700 True มอบหุ่นยนต์ให้ วิศวฯ ม.อ. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ในโครงการ “TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบหุ่นยนต์จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. รองศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิกร สมิตไมตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะผู้บริหารจากทรู และคณะทำงานของโครงการ TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP และพิธีลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN” “True 5G Robotic Boot Camp 2020” คือ โครงกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9800 Wed, 23 Sep 2020 19:15:08 +0700 PSU Live: This is PSU Series พลังของสงขลานครินทร์ในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ สงขลานครินทร์เปิดตัวซีรีส์ชุดใหม่ของ PSU Live ในชื่อ This is PSU Series ที่นำเสนอพลังของสงขลานครินทร์ในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านสังคม การปกครองและความเป็นอยู่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะกลายเป็น New normal และด้านธุรกิจหลังวิกฤติ COVID-19 โดยนักวิชาการของสงขลานครินทร์ ผู้คร่ำหวอดในวงการดังกล่าวของแต่ละพื้นที่โดยเผยแพร่ตอนแรกเมื่อวันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ชื่อตอน “มองไปข้างหน้ากับสงขลานครินทร์” ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย 5 วิทยาเขต นำโดยอธิการบดีและรองอธิการบดี ทั้ง 4 วิทยาเขต นำเสนอการพัฒนาพื้นที่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9770 Sat, 05 Sep 2020 12:00:57 +0700 ม.อ. พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน 31 ส.ค. – 1 ก.ย. นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมิน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผศ.พ.ต.ท.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ เลขานุการ น.ส.สุลาวัลย์ สุขลิ้ม ผู้ช่วยเลขานุการ น.ส.กนกวรรณ สุวรรณรัตน์ กลุ่ม 2 ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล เลขานุการ น.ส.วิไลลักษณ์ จงธนภัทรสกุล ผู้ช่วยเลขานุการ น.ส.ณาราภัทร ใจตรง กลุ่ม 3 รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ คุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ เลขานุการ น.ส.ศ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9756 Fri, 28 Aug 2020 18:03:21 +0700 สงขลานครินทร์ 1 ในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ที่ได้รับการจัดอันดับใน ARWU 2020 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งเป็นการจัดตามสมรรถนะทางด้านวิชาการ ประจำปี ค.ศ. 2020 ที่เรียกว่า Academic Ranking of World Universities 2020 หรือ ARWU 2020 โดยสำนัก ShanghaiRanking Consultancy ที่ http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html การจัดอันดับใน ARWU 2020 มีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาจากทั่วโลก ได้รับการจัดอันดับไว้ 1,000 อันดับ โดยมีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ที่ได้รับการจัดอันดับใน ARWU 2020 เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์ 4 แห่ง มาเลเซีย 5 แห่ง และไทย 4 แห่ง ตามลำดับอันดับ ดังต่อไป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9740 Tue, 18 Aug 2020 18:02:29 +0700 วิศวฯ ม.อ.เปิดหลักสูตรนานาชาติ innoEM ตอบโจทย์ Start Up รุ่นใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ในชื่อ (Innovation Engineering and Management) หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตั้งแต่กระบวนการสร้างและบริหารจัดการนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมมือในการเปิดหลักสูตร ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ ม.อ. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9738 Mon, 17 Aug 2020 20:31:36 +0700 11-13 ก.ย. 63 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.สงขลานครินทร์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำหรับรายละเอียด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9694 Thu, 23 Jul 2020 14:46:12 +0700 บัณฑิตอาสา สงขลานครินทร์ จัดทำฐานข้อมูลช่วยเหลือตรงตามความต้องการของชุมชน บัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด โดยการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ให้ส่วนราชการและชุมชนมีข้อมูลชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือชาวบ้านตรงความต้องการที่แท้จริง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด รุ่น1 และรุ่น 2 รุ่นละ 400 คนและบัณฑิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อีก 200 คน รวม 1,000 คน ใน 9 จังหวัดภาคใต้ รุ่นที่ 1 ปฎิบัติงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน– กันยายน 2563 รุ่นที่ 2 ปฎิบัติงานระหว่างกรกฎาคม – กันยายน 2563 มีบัณฑิตจากหลากหลายสถาบัน และมีประสบการณ์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9691 Tue, 21 Jul 2020 23:09:12 +0700 "มอง COVID-19" โดย ศ.ดร.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ บทความ "มอง COVID-19" เรียบเรียงโดย ศ.ดร.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจติดตามได้ที่ ตอนที่ 1. ตอนนี้แต่ละประเทศมีระดับความร้ายแรงของการระบาด และระดับความเข้มข้นของมาตรการต้าน COVID19 ต่างกัน ตอนที่ 2. แล้วโรค COVID-19 จะดำเนินการต่อในประเทศไทย และ ในโลกอย่างไร? ตอนที่ 3. สหราชอาณาจักรเป็นเจ้าของแนวคิดทฤษฎีมากมายที่ใช้กันมาถึงปัจจุบัน มีสามทฤษฎีที่สะท้อนมาในนโยบายการควบคุม COVID19 ของประเทศนั้นในปัจจุบัน ตอนที่ 4. เล่าจากความทรงจำครั้งเยาว์วัยนะครับ ตอนที่ 5. ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9518 Fri, 10 Apr 2020 11:00:42 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ให้เงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามที่ได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด และกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก ก่อให้เกิดอันตรายแก่่ชีวิต ร่างกายของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 รายละเอียดประกาศ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9506 Wed, 01 Apr 2020 09:45:00 +0700 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดและโรคติดเชื้อของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดการเดินทาง ลดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันจำนวนมาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ดังนี้ 1. งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 17 เมษายน ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9497 Wed, 18 Mar 2020 15:53:33 +0700 ม.อ. ออกมาตรการการเดินทางไปต่างประเทศของนักศึกษาและบุคลากร กรณีการระบาดของ COVID-19 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ได้มีการแพร่กระจายไปในหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย เพิ่มเติมจากประกาศฉบับเดิม ดังนี้ - ห้ามนักศึกษาและบุคลากรเดินทางไปต่างประเทศ แต่หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง ให้แจ้งเหตุผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา ตามแต่กรณี และให้เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9496 Tue, 17 Mar 2020 18:30:17 +0700 วิดีโอแนะนำโปรแกรมการสอนสดออนไลน์โปรแกรม ZOOM และ Microsoft Team สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) ได้จัดทำวิดีโอแนะนำการติดตั้งโปรแกรมการเรียนการสอนสดผ่านออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom และ Microsoft Teams รวมทั้งแนะนำการเข้าสู่ระบบ การใช้งานโปรแกรม การแลกเปลี่ยนสนทนาในชั้นเรียน การสร้างกลุ่มชั้นเรียน รวมทั้งข้อแตกต่างระหว่าง 2 โปรแกรม ดังกล่าว โดย ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และ ทีมงาน ท่านสามารถเลือกใช้โปรแกรม ZOOM หรือ Microsoft Team ได้ตามความถนัด ติดตามการใช้งานโปรแกรมได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PL8CFhoakfaZjUoCKLk2xeIkTJsTp-hFTz สอบถามรายล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9494 Tue, 17 Mar 2020 09:06:56 +0700 "สอนสดออนไลน์ ด้วย ZOOM หรือ Microsoft Team เลือกแบบไหนดี?" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้จัดเตรียมระบบการสอนสดออนไลน์ ด้วยแนวคิด “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” (PSU Edu Live: Interactive Online Learning) โดยมีโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งผู้สอนและผู้เรียน ดังนี้ โปรแกรม ZOOM ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียม License แบบ Pro ที่สามารถรองรับผู้เรียนพร้อมกันได้ 300 คน โดยไม่จำกัดระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน แต่ด้วยในระยะเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมีจำนวน License แบบ Pro จำนวนจำกัด จึงจะมอบสิทธิ์ License แบบ Pro ในระดับวิทยาเขตหรือ คณะ สำหร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9481 Thu, 12 Mar 2020 13:44:58 +0700 ม.อ.ปัตตานี มุ่ง 5 ด้านสร้างนักศึกษาคุณภาพและปลุกสำนึกสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กล่าวถึงแนวทางการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ที่พร้อมจะออกไปใช้ชีวิต และอยู่ในโลกของการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและปัญหาความไม่แน่นอนว่า แม้มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ จะได้รับการประเมินโดยสถาบันการจัดอันดับคุณภาพให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพของไทย แต่ก็ยังเน้นนโยบายการพัฒนานักศึกษาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา นอกเหนือจากการมีเพียงความรู้ทางวิชาการเท่านั้น อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9479 Tue, 10 Mar 2020 15:30:56 +0700 กรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ พบนักศึกษาทุน ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร และคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ พบนักศึกษาผู้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสัมภาษณ์นักศึกษาสมัครขอรับทุนของภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก หลังจากนั้น คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พบนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2562 ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับแนะนำคณะกรรมการมูลนิธิผู้บริหาร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9478 Tue, 10 Mar 2020 15:17:58 +0700