ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 26 Jan 2021 17:49:29 +0700 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบรูปแบบใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ปกติ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบรูปแบบใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ปกติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดและในสถานการณ์ปกติ เพื่อให้ทุกวิทยาเขตสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว  โดยยังคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ที่เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ โดยได้กำหนดแนวทางไว้ดังนี้ ๑. ใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybri... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10000 Wed, 20 Jan 2021 11:27:27 +0700 มองไปข้างหน้ากับสงขลานครินทร์ ตั้งเป้าเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และใช้วิชาการในการจัดการปัญหาประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยถึงการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2564 ว่า “มหาวิทยาลัยได้มีแผนที่จะใช้งบประมาณกว่า 5,200 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่และประชาชนชาวภาคใต้ ทั้งด้านสาธารณสุข เทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรม เกษตรกรรม และการก้าวสู่ความเป็นสากลในประชาคมโลก โดยจะมีโครงการหลักที่วางไว้  4 โครงการ คือ    โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ที่วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ที่สามารถให้บริการผู้ป่วยโรคซับซ้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9994 Thu, 14 Jan 2021 15:52:51 +0700 สงขลานครินทร์เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดรับสมัครบุคคลพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบ TCAS (รอบที่ 1) จำนวน 12 คณะ 5 วิทยาเขต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 -12 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นอุดมศึกษาให้แก่คนพิการที่มีศักยภาพในการศึกษาตามความสนใจและความถนัด และพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตอย่างอิสระให้ผู้พิการได้มีโอกาสศึกษาร่วมกันกับนักศึกษาปกติ  โดยเปิดรับบุคคลที่มีความพิการ   3   ประเภท ได้แก่ 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 3. บุคคลที่มีความบกพ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9985 Wed, 06 Jan 2021 19:25:40 +0700 ม.อ. จัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์พร้อมรับมือ COVID-19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  เพื่อป้องกันการระบาด และลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ โดยกำหนดใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอนในสถานการณ์ดังกล่าว ทั้ง  5  วิทยาเขต ตั้งแต่วันที่  4  มกราคม  2564  ดังนี้ 1. งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือการจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีการรวมกลุ่มกันในชั้นเรียนรูปแบบอื่นที่สามารถวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9979 Mon, 04 Jan 2021 21:42:28 +0700 นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา ม.อ. วิจัยวัสดุกั้นเนื้อเยื่อผู้ป่วยทางทันตกรรมแบบย่อยสลายได้ รับรางวัลจากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย นักศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ  2  รางวัลใหญ่จากการประกวดผลงานวิจัย จากงาน D.A.T Graduate Research Competition Award 2020 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 (2/2563) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม  2563  ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ โดย ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ผลงานวิจัยเรื่อง “Bone regeneration capacity of a novel semi-rigid shell barrier system” ของ ทพ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9973 Tue, 29 Dec 2020 10:00:46 +0700 แนวทางการจัดการเรียนการสอน และ การสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอก ใหม่ในประเทศ และโดยเฉพาะในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อป้องกันและสกัดวงจรการ แพร่กระจายการติดเชื้อ จึงกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและ การสอบ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ดังนี้ งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 จนกว่าจะมี ประกาศกําหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น โดยให้ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือการจัดการเรียนการสอน รูปแบบอื่นที่ไม่มีการรวมกลุ่มกันในชั้นเรียน ในกรณีที่หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในคลินิก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9964 Thu, 24 Dec 2020 22:29:02 +0700 คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ. ภูเก็ต จับมือ บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด และ สายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ พัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพสายการบิน คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะ พัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว  ลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด โดย คุณบุญโสม พวงแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ  และคุณเมตตา สุภาพเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม  บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด   และ สายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์  โดย  Mr.Abdullah Ahmet Tugcu  ผู้อำนวยการสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ประจำประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว และนายอับดุลกาดีร์ กุนชู  นายสถานี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9958 Tue, 22 Dec 2020 13:50:44 +0700 คณะผู้บริหาร ม. สงขลานครินทร์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์นายแพทย์ จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ  แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช  บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์  แสงจันทร์  รองคณบดีฝ่ายแผนการเงินและประกันสังคม  นางสุวิมล  คงพล ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์)  แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9942 Wed, 09 Dec 2020 16:06:20 +0700 สงขลานครินทร์ ร่วมงาน “เปิดบ้าน สานฝัน วันแนะแนว” ร.ร.มหาวชิราวุธ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงาน “เปิดบ้าน สานฝัน วันแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563” จัดโดยโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ได้ทราบข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนในระบบ TCAS64 และสร้างเครือข่ายแนะแนวการศึกษา ให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อและอาชีพกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายสัจจา ศรีเจริญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวจิรสุดา เรืองเพ็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9924 Thu, 03 Dec 2020 19:11:57 +0700 นายณัฐพงศ์ สุวรรณโณ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รับพระราชทานโล่ฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ร.10 นายณัฐพงศ์ สุวรรณโณ ชั้นปีที่ 1คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้ได้รับทุน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินี  รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติ ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา มีพระราชดำริให้จัดทำ ‘โครงการทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ’ ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9921 Thu, 03 Dec 2020 16:35:17 +0700 คณะทรัพยากรธรรมชาติ สงขลานครินทร์ ประชุมผู้ปกครอง นศ. ใหม่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ปกครอง - มหาวิทยาลัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ให้ความร่วมมือในการป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่อง “คณะทรัพยากรธรรมชาติ สอนอะไรให้นักศึกษา” และการบรรยาย เรื่อง ผู้ปกครองมี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9914 Wed, 02 Dec 2020 14:59:14 +0700 สงขลานครินทร์ ติดอันดับ QS Asia University Ranking 2021 QS Quacquarelli Symonds สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพูดถึงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2021 โดยมหาวิทยาลัยในไทยที่อยู่ในอันดับโลก คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยอันดับ 801-1000 ของโลก ซึ่งอยู่ในอันดับ 5 ร่วมของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9905 Fri, 27 Nov 2020 14:34:03 +0700 ม.สงขลานครินทร์ เดินสายแนะแนวการคัดเลือกนักเรียนภาคใต้เข้าศึกษาต่อ (โควตาภูมิภาค) ม.สงขลานครินทร์ เดินสายแนะแนวการคัดเลือกนักเรียนภาคใต้เข้าศึกษาต่อ (โควตาภูมิภาค) คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โควตาภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา  2564 จัดสัมมนา ให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสอบคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   แก่ อาจารย์แนะแนว ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทุกโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้   ในวันที่   18 , 23 , 25-27  พฤศจิกายน  2563  โดยวิทยาก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9899 Wed, 25 Nov 2020 18:21:11 +0700 การแพทย์แผนไทย ม.อ.เตรียมเปิดหลักสูตร แพทย์แผนไทยตามยุทธศาสตร์ เมืองสุขภาพโลก การแพทย์แผนไทย ม.อ.เตรียมเปิดหลักสูตร แพทย์แผนไทยตามยุทธศาสตร์ เมืองสุขภาพโลก คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทย์แผนไทย สาขาการนวดไทย เพื่อฝึกทักษะทางวิชาชีพ ในเบื้องต้นคาดว่าจะรับจำนวน 20 คน เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ใช้เวลาเรียน 1 ปี ตาม “แผนงานศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน” ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ในการเป็นเมืองสุขภาพโลก ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใน 6 สาขาคือ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทย์แผนไทย และเทคนิคการแพทย์  ผู้ช่วยศา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9894 Tue, 17 Nov 2020 11:00:25 +0700 สงขลานครินทร์ มอบปริญญาบัตรแด่ครอบครัวและทายาทผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปี 63 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบปริญญากิตติมศักดิ์และครุยวิทยฐานะแก่ครอบครัวและทายาทของท่านผู้ได้รับอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2562 ในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 ได้ และจัดงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น ปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9889 Mon, 16 Nov 2020 14:16:51 +0700