ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 22 Feb 2019 09:45:40 +0700 บริษัท Huawei มอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมบริษัท Huawei ได้เข้าพบ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการเรียนการสอนพร้อมทั้งเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมไอที อีกทั้งยังได้หารือแนวทางในการสนับสนุนการศึกษาในโอกาศไปกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8938 Thu, 21 Feb 2019 15:46:57 +0700 ม.อ.จะขยับเวลาเปิดเทอมกลับไปแบบเดิมตั้งแต่ปี 63 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้เลื่อนกำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย จากการเปิด-ปิด ตามแบบภูมิภาคอาเซียน ไปเป็นเปิด-ปิด ภาคการศึกษาในช่วงเวลาเดิม โดยจะเริ่มขยับเลื่อนเวลาเปิดให้เร็วขึ้นจากปัจจุบัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป และคาดว่าจะกลับไปเปิดภาคการศึกษาตามปกติกลางเดือนมิถุนายนได้ในปีการศึกษา 2565 แต่ได้เปิดโอกาสให้แต่ละวิทยาเขตหรือคณะสามารถบริหารจัดการช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นเป็นการภายในได้ตามบริบทของหน่วยงาน ทั้งนี้จะมหาวิทยาล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8931 Fri, 15 Feb 2019 16:30:05 +0700 ศูนย์บริการวิชาการ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช สัมมนา “การขับเคลื่อนและพัฒนาความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช จัดโครงการสัมมนา “การขับเคลื่อนและพัฒนาความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทาง สำนักงาน ป.ป.ช.ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การสัมมนาครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทำงานโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน การสัมมนาจัดขึ้น ภายใต้การดำเนินการโครงก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8922 Thu, 07 Feb 2019 15:20:29 +0700 ศ.ดร.ศุภยางค์ ได้รับเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในฐานะผู้ใช้ความกล้าทางปัญญาให้เป็นคุณแก่แผ่นดิน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 1 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่องพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 ซึ่งเหรียญดุษฎีมาลาดังกล่าวพระราชทานแก่ผู้ใช้ความกล้าทางปัญญาความรู้ให้เป็นคุณแก่แผ่นดิน เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างให้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันหมายถึงเครื่องประดับเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของพระราชา และทรงจ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8910 Fri, 01 Feb 2019 10:47:19 +0700 ม.อ.ตรัง คว้ารางวัล The most innovative team award จากเวที YICMG 2019 ณ ประเทศกัมพูชา วันนี้ (29 มกราคม 2562) อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงศ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมโครงการ Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region’s Governance and Development หรือ YICMG 2019 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยเผยว่า เมื่อวันที่ 23-26 มกราคม ที่ผ่านมา ได้นำนักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยในปีนี้ มหาวิทย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8909 Wed, 30 Jan 2019 13:18:43 +0700 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ม.อ. ทรงติดตามโครงการเลี้ยงแพะแบล็คเบงกอล ทอดพระเนตรหอประวัติ และ โปรดเกล้าฯ ให้นักศึกษาทุนพระราชทานเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อทรงติดตามการดำเนินโครงการศึกษาทดลองการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยเมื่อปี 2556 และ 2557 ได้พระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล 4 ตัว ซึ่งเป็นแพะขนาดเล็ก เนื้อคุณภาพดี หนังราคาแพง ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ศึกษาทดลองการเลี้ยงผสมพันธุ์และขยายพันธุ์ เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ และยังศึกษาทดลองการนำกากเมล็ดมะรุม ที่ยังมี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8901 Thu, 17 Jan 2019 15:26:42 +0700 ประชุมวิชาการนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่1 (1st MedPSU Innovation Conference 2019) INNOVATION IN ACTION ประชุมวิชาการนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่1 (1st MedPSU Innovation Conference 2019) INNOVATION IN ACTION ระหว่างวันที่ 14 -15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น14 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2562 Workshop : Design Thinking for Product Innovation ณ ห้องกิตติ ลิ่มอภิชาติ อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อการประชุม Innovation in Action HealthTech Innovation Innovation show cases Funding for Innovation Robotics in Health... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8888 Thu, 17 Jan 2019 11:13:57 +0700 กำหนดการสอบ TOEFL ITP คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ กำหนดการสอบ TOEFL ITP ประจำปี 2562 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8876 Tue, 08 Jan 2019 12:45:09 +0700 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คุณอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 18 ธ.ค. 61 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือทางด้านวิชาการของทั้งสองสถาบัน เพื่อร่วมกันพัฒนา องค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์สวนสัตว์ โภชนาการ พฤติกรรมวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์และด้านพันธุกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอีกทั้งก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8874 Tue, 08 Jan 2019 12:24:56 +0700 นายกสภา ม.อ. ชี้มหาวิทยาลัยต้อง “ตระหนก” และปรับตัว เพื่อความอยู่รอดของอุดมศึกษาไทย ศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ให้เกียรติบรรยาย “ทางรอดของอุดมศึกษาไทย” ในการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า แม้ในทุกวันนี้จะเห็นว่าประเทศมีความเจริญขึ้นในทุกด้าน มีที่เรียนเพียงพอสำหรับทุกคน มีระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่ดี และมีการเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ แต่เรากลับต้อง “ติดกับดัก” ของความเจริญนั้น เช่น การศึกษามีการเน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8858 Tue, 18 Dec 2018 12:45:12 +0700 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยือนมหาวิทยาลัยเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ. เถกิง วงศ์สิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร. กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเสฉวน (Sichuan University: SCU) และได้เข้าพบ President Li Yanrong (李言荣)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเสฉวน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ SCU มีความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์อันดีกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ทุกปีการศึกษาจะมีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โปรแกรม 3+1 เดินทางไปศึกษา ณ SCU เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ปัจจุบันมีนั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8853 Fri, 07 Dec 2018 12:47:21 +0700 แผนจัดการศึกษา 4 ปี ม.อ. เน้นบูรณาการศาสตร์และเสริมทักษะดิจิทัล รับเทคโนโลยีโลกอนาคต “สงขลานครินทร์” วางแผนจัดการด้านการศึกษา ระยะ 4 ปี ทั้งด้านหลักสูตร เทคโลโลยี การพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใหม่ พร้อมรับการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี การเกิดอาชีพและนวัตกรรมใหม่ในอนาคต มหาวิทยาลัยได้เสนอแผนบริหารจัดการด้านการศึกษา ระยะ 4 ปี ระหว่างปี 2561ถึง 2565 ต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่เข้มแข็งทางวิชาการ มีทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าสู่ตลาดงานสากล สร้างงาน สร้างนวัตกรรม เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว ทั้งความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี การลดลงของประชากรวัยเรียน การเพิ่มขึ้นขอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8849 Fri, 07 Dec 2018 09:42:06 +0700 การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th PSU Education Conference 2018 “Higher Education for all: Surviving in Times of Change” ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th PSU Education Conference 2018 “Higher Education for all: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ || https://www.psued.org สอบถามเพิ่มเติม คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ.หาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7428-9211 โทรสาร 0-742... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8843 Mon, 03 Dec 2018 13:26:23 +0700 Kunming Medical University เข้าเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำทีมผู้บริหาร ต้อนรับ Prof. WU Xinan, Vice Dean of Graduation School พร้อมคณะจาก Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาสร้างความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Kunming Medical University ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ การบริหารจัดการด้านบัณฑิตศึกษาทั้งในด้านการศึกษาและงานวิจัย ตลอดจนการหารือประเด็นในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันร่วมกันในอนาคตต่อไป ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8832 Wed, 28 Nov 2018 14:15:47 +0700 ม.อ.ปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกมากมาย ในวันที่ 25– 27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” The 6th Joint International Conference on Korean Studies and Thai Studies “Thai – Korean Cultural Plura... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8831 Wed, 28 Nov 2018 11:02:34 +0700