ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 22 Jul 2018 15:44:05 +0700 ม.อ.ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี เชิญร่วมประชาพิจารณ์ TCAS ปี 62 งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญครูแนะแนว ผู้ปกครอง อาจารย์ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือ TCAS ร่วมการประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย สำหรับปีการศึกษา 2562 (TCAS’62) ในวันอังคารที่ 31กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องบรรยาย BSc 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวิทยากรที่ดำเนินการประชาพิจารณ์ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8673 Tue, 17 Jul 2018 16:49:47 +0700 คณะวิทย์ฯ เจ้าภาพจัดประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งเอเซีย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 (The Fourth Asian Science Dean's Summit, ASDS 2018) และมีพิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่มาเลเซีย และกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดประชุมในครั้งนี้ จัดประชุมภายใต้ห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8672 Fri, 13 Jul 2018 16:32:56 +0700 ม.อ.พร้อมร่วมมือ Depa สู่ยุคดิจิทัล ประเดิมจัดกิจกรรม “ปฏิวัติธุรกิจติดอาวุธดิจิทัล”” 12 ก.ค. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa นำคณะโดย นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนบน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคใต้ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(Depa) เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศู... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8667 Wed, 11 Jul 2018 09:28:31 +0700 ม.อ.ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว อบรม“การจัดกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ม.อ.เตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนรายวิชา “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และเป็นรายวิชาที่พัฒนาร่วมกันระหว่างม.อ.กับมูลนิธิรากแก้ว เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 210 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรม รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.อ.เปิดเผยว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เกิดขึ้น... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8666 Wed, 11 Jul 2018 09:22:15 +0700 รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ n8665_PSUTHDOC180706_04.pdfกองกิจการนักศึกษา ได้กำหนดการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8665_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8665 Fri, 06 Jul 2018 16:51:29 +0700 การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองกิจการนักศึกษา ได้กำหนดการดำเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่นักศึกษาชายระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ หากมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สามารถติดต่อสอบถามและยื่นแบบคำร้องการผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ณ งานหอพักนักศึกษา อาคารสำนักงานหอพักนักศึกษา โทร. ๐๗๔-๒๘๒๖๘๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8663 Fri, 06 Jul 2018 14:53:19 +0700 การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองกิจการนักศึกษา ได้กำหนดการดำเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่นักศึกษาชายระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ หากมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สามารถติดต่อสอบถามและยื่นแบบคำร้องการผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ณ งานหอพักนักศึกษา อาคารสำนักงานหอพักนักศึกษา โทร. ๐๗๔-๒๘๒๖๘๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8663 Fri, 06 Jul 2018 14:53:19 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงนาม MOU เครือข่ายห้องปฎิบัติการ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องแคทลียา 2 โรงเเรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฎิบัติการ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนาม โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้เกียรติคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ เป็นผู้เเทนลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8661 Thu, 05 Jul 2018 15:57:35 +0700 ขอเชิญนิสิตนักศึกษาส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์"กินอยู่อย่างใต้ได้แรงอก" คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยถิ่นใต้ : อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิตนักศึกษาส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "กินอยู่อย่างใต้ได้แรงอก" ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ส่งคลิปวิดีโอความยาว 4-5 นาที พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล อายุ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และหมายเลขโทรศัพท์ ทางกล่องข้อความ "inbox" เพจ "ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยถิ่นใต้" ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เข้าร่วมแสดงสุนทรพจน์และร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8657 Tue, 03 Jul 2018 14:57:24 +0700 ผลวิจัย ม.อ.ชี้คนใต้มั่นใจเทศบาลเป็นที่พึ่งได้ แต่ต้องเพิ่มดูแลสิ่งแวดล้อมและการศึกษา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ จัดแถลงข่าวรายงานผลการวิจัย โครงการอนาคตภาพเทศบาลภาคใต้ ในระยะ 20 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำจุดแข็งจุดอ่อนมาปรับปรุงเทศบาลภาคใต้ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน รวมทั้งตอบสนองตามความต้องการของประชาชน โดยมี นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ และ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และคณะนักวิจัย ร่วมในการแถลงข่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8648 Tue, 26 Jun 2018 10:07:49 +0700 สงขลานครินทร์มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบาย ไทยแลนด์4.0 ทั้งสร้างคนละเทคโนโลยีใหม่ “สงขลานครินทร์ได้ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในด้านการสร้างคนและเทคโนโลยี บางอย่างก็ได้ตอบโจทย์ระดับชาติ ม.อ.มีเสน่ห์ตรงที่ว่า มี 5 วิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตก็มีความแตกต่างกัน ม.อ.ไม่ได้ดูแลเฉพาะภูมิภาค ม.อ.สามารถดูแลระดับโลกได้ ” ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในโอกาสปาฐกถาพิเศษ “Thailand 4.0 กับการพัฒนาภาคใต้”ที่ห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ว่า “ภาคใต้มีศักยภาพ ถ้ามองไปในอนาคต ถ้าบริหารจัดการดีๆ ศักยภาพของภาคใต้ ก็ยังมีอยู่อย่างมหาศาล โดยเฉพาะเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8645 Tue, 26 Jun 2018 09:51:40 +0700 ม.อ.ติดกลุ่มมหาวิทยาลัยคุณภาพอันดับ 5 ของไทย จัดโดย QS Rankings 2019 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 Quacquarelli Symonds (QS) องค์กรระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการเผยแพร่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก หรือ QS World University Rankings ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings ปี 2019 ซึ่งการจัดอันดับของ QS นี้ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญหลายสิบล้านคนทั่วโลก มีตัวเลือกด้านการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับศักยภาพแต่ละคน ผลการจัดอันดับในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยอันดับที่ 5 ของไทย ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับมหาวิท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8628 Mon, 11 Jun 2018 10:17:50 +0700 ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาเกาหลีศึกษาให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีระดับ ม.ปลาย ชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิเกาหลี เชิญเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน เมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ ให้แก่นักวิชาการ ผู้สอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเปิดประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8626 Fri, 08 Jun 2018 14:40:23 +0700 รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในโปรแกรม Double-degree PSU-UOM คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี-โท คุณสมบัติเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Faculty of Biology, Medicine and Health, University of Manchester รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในโปรแกรม Double-degree PSU-UOM ระยะเวลาเรียน 4-5 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะรับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปริญญาโท Master of Research (Infection Biology) จาก University of Manchester ท่านสามารถเข้าร่วม Workshop... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8622 Fri, 08 Jun 2018 13:57:42 +0700 เภสัช ม.อ.จัดประชุมวิชาการนานาชาติ การวิจัยและพัฒนายา ยาสมุนไพร 2018 (CDD 2018) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง "5th Current Drug Development 2018 (CDD 2018) and 3rd Herbal and Traditional Medicine 2018 (HTM2018)" เมื่อวันที่ 23 - 25 พ.ค. 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Innovation for health" หรือ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ โดยมีนักวิชาการด้านเภสัชศาสตร์จากในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยรังสิต Universiti Malaysia Pahang ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8621 Fri, 08 Jun 2018 13:52:43 +0700