ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 10 Aug 2020 08:27:22 +0700 11-13 ก.ย. 63 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.สงขลานครินทร์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำหรับรายละเอียด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9694 Thu, 23 Jul 2020 14:46:12 +0700 บัณฑิตอาสา สงขลานครินทร์ จัดทำฐานข้อมูลช่วยเหลือตรงตามความต้องการของชุมชน บัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด โดยการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ให้ส่วนราชการและชุมชนมีข้อมูลชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือชาวบ้านตรงความต้องการที่แท้จริง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด รุ่น1 และรุ่น 2 รุ่นละ 400 คนและบัณฑิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อีก 200 คน รวม 1,000 คน ใน 9 จังหวัดภาคใต้ รุ่นที่ 1 ปฎิบัติงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน– กันยายน 2563 รุ่นที่ 2 ปฎิบัติงานระหว่างกรกฎาคม – กันยายน 2563 มีบัณฑิตจากหลากหลายสถาบัน และมีประสบการณ์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9691 Tue, 21 Jul 2020 23:09:12 +0700 "มอง COVID-19" โดย ศ.ดร.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ บทความ "มอง COVID-19" เรียบเรียงโดย ศ.ดร.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจติดตามได้ที่ ตอนที่ 1. ตอนนี้แต่ละประเทศมีระดับความร้ายแรงของการระบาด และระดับความเข้มข้นของมาตรการต้าน COVID19 ต่างกัน ตอนที่ 2. แล้วโรค COVID-19 จะดำเนินการต่อในประเทศไทย และ ในโลกอย่างไร? ตอนที่ 3. สหราชอาณาจักรเป็นเจ้าของแนวคิดทฤษฎีมากมายที่ใช้กันมาถึงปัจจุบัน มีสามทฤษฎีที่สะท้อนมาในนโยบายการควบคุม COVID19 ของประเทศนั้นในปัจจุบัน ตอนที่ 4. เล่าจากความทรงจำครั้งเยาว์วัยนะครับ ตอนที่ 5. ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9518 Fri, 10 Apr 2020 11:00:42 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ให้เงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามที่ได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด และกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก ก่อให้เกิดอันตรายแก่่ชีวิต ร่างกายของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 รายละเอียดประกาศ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9506 Wed, 01 Apr 2020 09:45:00 +0700 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดและโรคติดเชื้อของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดการเดินทาง ลดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันจำนวนมาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ดังนี้ 1. งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 17 เมษายน ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9497 Wed, 18 Mar 2020 15:53:33 +0700 ม.อ. ออกมาตรการการเดินทางไปต่างประเทศของนักศึกษาและบุคลากร กรณีการระบาดของ COVID-19 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ได้มีการแพร่กระจายไปในหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย เพิ่มเติมจากประกาศฉบับเดิม ดังนี้ - ห้ามนักศึกษาและบุคลากรเดินทางไปต่างประเทศ แต่หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง ให้แจ้งเหตุผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา ตามแต่กรณี และให้เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9496 Tue, 17 Mar 2020 18:30:17 +0700 วิดีโอแนะนำโปรแกรมการสอนสดออนไลน์โปรแกรม ZOOM และ Microsoft Team สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) ได้จัดทำวิดีโอแนะนำการติดตั้งโปรแกรมการเรียนการสอนสดผ่านออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom และ Microsoft Teams รวมทั้งแนะนำการเข้าสู่ระบบ การใช้งานโปรแกรม การแลกเปลี่ยนสนทนาในชั้นเรียน การสร้างกลุ่มชั้นเรียน รวมทั้งข้อแตกต่างระหว่าง 2 โปรแกรม ดังกล่าว โดย ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และ ทีมงาน ท่านสามารถเลือกใช้โปรแกรม ZOOM หรือ Microsoft Team ได้ตามความถนัด ติดตามการใช้งานโปรแกรมได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PL8CFhoakfaZjUoCKLk2xeIkTJsTp-hFTz สอบถามรายล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9494 Tue, 17 Mar 2020 09:06:56 +0700 "สอนสดออนไลน์ ด้วย ZOOM หรือ Microsoft Team เลือกแบบไหนดี?" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้จัดเตรียมระบบการสอนสดออนไลน์ ด้วยแนวคิด “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” (PSU Edu Live: Interactive Online Learning) โดยมีโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งผู้สอนและผู้เรียน ดังนี้ โปรแกรม ZOOM ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียม License แบบ Pro ที่สามารถรองรับผู้เรียนพร้อมกันได้ 300 คน โดยไม่จำกัดระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน แต่ด้วยในระยะเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมีจำนวน License แบบ Pro จำนวนจำกัด จึงจะมอบสิทธิ์ License แบบ Pro ในระดับวิทยาเขตหรือ คณะ สำหร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9481 Thu, 12 Mar 2020 13:44:58 +0700 ม.อ.ปัตตานี มุ่ง 5 ด้านสร้างนักศึกษาคุณภาพและปลุกสำนึกสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กล่าวถึงแนวทางการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ที่พร้อมจะออกไปใช้ชีวิต และอยู่ในโลกของการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและปัญหาความไม่แน่นอนว่า แม้มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ จะได้รับการประเมินโดยสถาบันการจัดอันดับคุณภาพให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพของไทย แต่ก็ยังเน้นนโยบายการพัฒนานักศึกษาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา นอกเหนือจากการมีเพียงความรู้ทางวิชาการเท่านั้น อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9479 Tue, 10 Mar 2020 15:30:56 +0700 กรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ พบนักศึกษาทุน ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร และคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ พบนักศึกษาผู้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสัมภาษณ์นักศึกษาสมัครขอรับทุนของภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก หลังจากนั้น คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พบนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2562 ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับแนะนำคณะกรรมการมูลนิธิผู้บริหาร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9478 Tue, 10 Mar 2020 15:17:58 +0700 สำนักการศึกษาฯ แนะนำการสอนสดออนไลน์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ แนะนำการสอนสดออนไลน์ ด้วย Integrate ระหว่าง LMS กับ Zoom โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา หัวข้อที่จะพูดคุยมีดังนี้ 1. การสร้าง link ห้องเรียนออนไลน์ (Zoom) บน LMS 2. การใช้ Zoom สอนออนไลน์+ บันทึกการสอน 3. การ upload ไฟล์ที่บันทึกขึ้น YouTube 4. นำไฟล์ที่ขึ้น YouTube มาใส่บนระบบ LMS โดยแบ่งเป็น 3 รอบคือ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. 12 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. 12 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 - 16.00 น. ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9472 Mon, 09 Mar 2020 15:34:13 +0700 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และตามปฏิทินการศึกษาที่กำหนดให้วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นวันที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงหลังจากวันหยุดราชการยาวในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2563 นั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว อันอาจเนื่องมาจากการกลับจากเทศกาลที่มีการชุมนุมของคนหมู่มาก มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือให้ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จภ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9471 Mon, 09 Mar 2020 15:18:34 +0700 มอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ ภูมิใจเป็นต้นทางสอนทางไกลแบบสองทาง สนองพระราชดำริฯ อาจารย์สุชาติ สุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ กล่าวว่า มอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดตั้งขึ้นมาให้เป็นผู้ดูแล โดยมีชื่อเสียงด้านการเน้นกระบวนการจัดการความรู้แบบวิทยาศาสตร์ และได้รับการจัดอันดับอยู่ในโรงเรียนคุณภาพอันดับต้นของประเทศจากการที่มีครูที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่ดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูง สอนตามสาขาที่ได้เรียนมา และได้รับการส่งเสริมให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลาจากการศึกษาต่อ การอบรม การดูงาน นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วนทัน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9468 Fri, 06 Mar 2020 19:06:06 +0700 ม.สงขลานครินทร์ พร้อมสอนสดออนไลน์ “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” ม.สงขลานครินทร์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้จัดเตรียมระบบการสอนสดออนไลน์ ด้วยแนวคิด “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” (PSU Edu Live: Interactive Online Learning) โดยระบบนี้เป็นการทำงานประสานกันของระบบ PSU Learning Management System (LMS) กับโปรแกรม Zoom ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน เพื่อเป็นขยายโอกาสทางการศึกษาในอนาคต และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้พรมแดน สำหรับวิธีการเข้าใช้งานสามารถศึกษาได้จากคู่มือ Zoom Manual : http://bit.ly/... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9466 Fri, 06 Mar 2020 17:50:47 +0700 แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์ "Springer Link" สำนักทรัพยากรการเรียนรรู้คุณหญิง อรรถระวีสุนทร แนะนำฐานข้อมูล Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน เข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์หอสมุดฯ ที่ : clib.psu.ac.th >> E - Resources >> E-Databases >> จากนั้นเลือก Springer Link หรือเข้าใช้งานได้ : https://link.springer.com/ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือใช้งานภายนอกเครือข่ายผ่าน VPN ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9460 Fri, 06 Mar 2020 09:58:31 +0700