ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 17 Jan 2020 19:44:55 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครผ่านอินเตอร์เนต : 15 ธันวาคม 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ https://www.dent.psu.ac.th/unit/postgrad1/index.php/component/content/article?layout=edit&id=166&Itemid=43 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9353 Mon, 13 Jan 2020 13:17:09 +0700 หนังสือแนะนำหลักสูตร “เรียนอะไรใน ม.อ.” หนังสือ"เรียนอะไรใน ม.อ." เป็นหนังสือแนะนำหลักสูตรการเรียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการประกอบการตัดสินใจของนักเรียน นักศึกษา คุณครูแนะแนว และผู้ปกครอง โดยมีเนื้อหาหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนการศึกษา และโอกาสในการทำงาน ของทุกคณะ ที่เปิดสอนทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง ได้ที่ || https://issuu.com/psupr/docs/psu_book_edit-v9 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9341 Tue, 24 Dec 2019 14:19:10 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 Thailand Quality Education Forum 2020 ภายใต้หัวข้อ Quality in Practice ในวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การประชุมวิชาการใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9340 Tue, 24 Dec 2019 10:13:04 +0700 ม.อ. เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งไทยและนานาชาติ มากกว่า 150 หลักสูตร พร้อมมีทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนวิจัยจากภายในและภายนอก รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.grad.psu.ac.th/admission/ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ดูรายละเอียดประกาศการรับสมัครได้ที่ https://grad.psu.ac.th/images/files/news/news671.pdf และตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร และสาขาที่เปิดรับได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/prospectiv... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9335 Thu, 19 Dec 2019 12:39:57 +0700 ม.อ. ร่วมมือ UUM จัดประชุมวิชาการ บูรณาการการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia จัดประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย /เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นปีที่ 8 และเป็นปีแรก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9332 Mon, 16 Dec 2019 14:13:34 +0700 FlashLife นวัตกรรมรณรงค์หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ผลงานนักศึกษา ม.อ. ผ่านเข้าชิงระดับประเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย นายกิบฝารี หนิเร่ (หัวหน้าทีม) นางสาวกมลเนตร์ เพ็งสม นางสาวสุปรียา สุขสบาย และ นางสาวอัญฑิกา วินิจผล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกื้อกูล สุนันทเกษม อาจารย์ที่ปรึกษา จัดโครงการณรงค์หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ติดตั้งเสา FlashLife ภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อทีม flash ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 15 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ โครงการ Toyota Campus challenge 2019 ทีม flash ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Toyota Campus challenge 2019 หรือโครงการถนนสีขาวของบริษัทโตโยต้า จำกัด โดยการให้นักศึกษา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9319 Wed, 11 Dec 2019 16:05:19 +0700 ม.อ. ตั้งหน่วยงานใหม่รองรับการทำงานของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งหน่วยงานใหม่ตามพระราชบัญญัติปี 2559 สนับสนุนการทำงานของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่เกิดจากการแต่งตั้งของสภาฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รอการประกาศเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดเผยว่า หลังจากการการปรับเปลี่ยนหน่วยงานจากส่วนราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยกำลังจะมีหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 ของ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ภายใต้ชื่อ “สำนักงานสภามหาวิทยาลัย” เพื่อรับผิดชอบจัดการประชุมสภามหา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9317 Wed, 11 Dec 2019 10:53:06 +0700 ม.อ.ได้รับเลือกเข้าร่วมประชุมจัดการศึกษาโดยใช้สเต็ม (STEM) การประชุมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน EASTEM Project ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุม Euro – Asia Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2562 ณ Vilnius University ประเทศลิทัวเนีย การประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9313 Tue, 03 Dec 2019 15:42:41 +0700 5 อาจารย์ ม.อ. ผ่านการประเมิน UKPSF ระดับ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy (HEA), UK 5 อาจารย์ ม.อ. ผ่านการประเมินกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) ระดับ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy (HEA), UK UKPSF เป็นระบบมาตรฐานที่ถูกพัฒนามาจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจากกว่า 20 ประเทศในแถบตะวันตก โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน คือ ส่วนที่ 1 Area of Activity ได้แก่ กิจกรรมหรือสมรรถนะในการจัดการและสนับสนุนการเรียนรู้ การออกแบบและการประเมินการสอน การให้โจทย์แก่นักศึกษาในการเรียน คิด วิเคราะห์อย่างจริงจัง ส่วนที่ 2 Core... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9311 Mon, 02 Dec 2019 15:24:17 +0700 ม.อ. ติดกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ จากการจัดอันดับของ QS Asia Rankings 2020 จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยล่าสุดของ QS Asia Rankings 2020 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 7 มหาวิทยาลัยไทย ก้าวขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับจาก 4 ปีที่ผ่านมาโดยในปีนี้อยู่ในอันดับที่ 148 ในภูมิภาคเอเชีย จากเดิมปีที่แล้วอยู่ในอันดับที่ 156 ของเอเชีย ซึ่งจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS Asia University Rankings 2020 ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คะแนนสูงสุดได้แก่ การตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยชาวต่างประเทศในฐานข้อมูล Scopus ( International Research Network) โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้คะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 3 ของประเทศ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9310 Fri, 29 Nov 2019 16:19:39 +0700 มาแล้ว… 3 รายวิชาใหม่ PSU MOOC เรียนฟรี!! มีประกาศนียบัตร โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) EDUCATION INNOVATIVE LEARNING ACADEMY มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ PSU MOOC บนแนวคิด "การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แก่ผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ หลังจากที่เรียนครบตามเกณฑ์ จะมีประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่เข้าเรียน เพื่อเป็นหลักฐานแสดงเสมือนการเข้าเรียนตามระบบปกติ ขณะนี้ได้เพิ่มรายวิชาใหม่อีก 3 รายวิชา ได้แก่ 1. การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย 2. ศิลปกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ 3. การเรีย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9299 Thu, 21 Nov 2019 11:02:39 +0700 สภา ม.อ. เห็นชอบแผนปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี เน้นพัฒนาหลักสูตร เพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้ สอดรับแนวการศึกษายุคใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2562-2565 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาต่อยอด และนำข้อสังเกต วิเคราะห์ และข้อจำกัดที่พบจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกับนำนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยเคยให้เพื่อการขับเคลื่อน PSU Education Transformation มาปรับแก้และพัฒนาต่อ โดยจะดำเนินการพัฒนาใน 3 ด้านหลักคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา New Learning Platform และ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21 โดยเนื้อห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9297 Tue, 19 Nov 2019 16:08:43 +0700 กำหนดการรับสมัครนักศึกษา TCAS’ 63 ม.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS ดังนี้ n9290_PSUTHDOC.pdf และ รายละเอียดกำหนดการต่าง ๆ ที่ให้นักเรียนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ได้มีเวลาเตรียมตัวใน การสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ รวมไปถึงการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ในรอบต่างๆดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน QR Code งานรับนักศึกษา ม.อ. หรือ www.entrance.psu.ac.th หรือ ศึกษาวิธีการสมัครโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านวิดีโอสาธิต อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9290 Tue, 19 Nov 2019 14:00:30 +0700 บรรยาย “การไต่อันดับขึ้นแท่น QS Ranking” เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเกียรติจาก Mr. Eway Chong (Regional Director, South East Asia) ผู้เชี่ยวชาญของเว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลก QS World University Rankings ได้มาเผยข้อมูลและวิเคราะห์ให้ฟังในทุกประเด็น พร้อมเผยเทคนิคการไต่อันดับขึ้นแท่น QS Ranking อย่างมีคุณภาพ ในการประชุมทีมบริหารมหาวิทยาลัย โดยมี อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก และ ผู้อำนวยการกองในสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมรับฟังข้อมูลจากวิทยากร ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ และ ห้องประชุมทางไกล ว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9289 Tue, 19 Nov 2019 10:00:21 +0700 คณะทันตแพทย์ ม.อ.จัดทำสื่อ สอนการดูแลสุขภาพช่องปาก ตั้งแต่ฟันซี่แรกให้เข้าใจง่ายด้วยตัวเอง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำสื่อ เฟสบุ๊ค ยูทูป แอปพลิเคชัน ไลน์ โปสเตอร์ นิทาน การ์ตูน เข้าถึงประชาชน เด็กเล็ก ประชาชนทุกวัย ในการดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่ฟันซี่แรก เป็นสื่อที่เข้าใจได้ง่าย เร้าใจ ด้วยสื่อสามมิติ ทันสมัย ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ รวบรวมสาระน่ารู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากง่ายๆ ด้วยตัวเอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา หุ่นศรีสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามคณะกรรมการทันตสาธารณสุขภาคใต้ เปิดเผยว่า ได้จัดทำสื่อต่างๆ อาทิ ยูทูป เฟสบุ๊ค แอปพลิเคชั่น ไลน์ โปสเตอร์ นิทาน การ์ต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9288 Mon, 18 Nov 2019 15:57:56 +0700