ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 19 Apr 2019 15:48:02 +0700 ม.อ.จับมือกรมประมง พัฒนาวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการประมง ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณทิตศึกษา คณะทรั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8999 Fri, 19 Apr 2019 14:55:30 +0700 ศิลปศาสตร์ ม.อ. เปิดอบรม... สู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับใบอนุญาตการอบรมทางด้านการบินจากสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัด โครงการ PSU สานฝันสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับได้ว่าเป็นศูนย์ฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือแห่งแรกของภาคใต้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้นักศึกษา และผู้สนใจในภาคใต้ ได้เข้ารับการอบรมเพื่อฝึกทักษะที่สำคัญในการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8993 Tue, 09 Apr 2019 10:56:25 +0700 สาขา MICE ม.อ. จัดเตรียมความพร้อมสงขลาสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดโครงการ Design Thinking for MICE Industry in Songkhla เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันให้จังหวัดสงขลาก้าวสู่การเป็น MICE City โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธาน และคุณศุภวรรณ ตีระวัฒน์ รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานพัฒนานวัตกรรม (TCEB) เป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8987 Fri, 05 Apr 2019 14:59:40 +0700 ม.อ. ขยับวันเปิดเทอม 1 ปีการศึกษาหน้า เป็น 5 สิงหาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ได้พิจารณาเรื่อง การเลื่อนกำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา จากการเปิด-ปิดตามภูมิภาคอาเซียน (13 สิงหาคม) มาเป็นการเปิด-ปิดตามช่วงเวลาเดิม โดยมีมติให้เริ่มขยับช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยจะเปิดภาคการศึกษาอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ในทุกวิทยาเขต แต่จะเปิดโอกาสให้บางคณะวิชาที่มีความจำเป็นหรือมีกิจกรรมพิเศษ สามารถปรับช่วงเวลาการเริ่มกิจกรรมได้ก่อนตามความเหมาะสม การเลื่อนกำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา จะขยับเร็วขึ้นทุกปีซึ่งจะสามารถเป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8986 Fri, 05 Apr 2019 14:43:14 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ e-Commerce Park ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน คณะที่เปิดสอน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8966 Mon, 18 Mar 2019 15:04:38 +0700 ขอเรียนเชิญส่งบทความเข้าร่วมและเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 (NCAM2019) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ โดยในปีนี้ ได้มีการกำหนด Theme งานประชุม คือ NCAM 2019: นวัตกรรมการจัดการ สรรค์สร้างอนาคต หรือ Shaping Thailand’s Future Through Management Innovation เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิจัย และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย องค์ความรู้ และระเบียบวิธีวิจัยใหม่ ๆ กับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะนำไป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8954 Mon, 18 Mar 2019 10:21:52 +0700 ม.อ. ประสานความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง ศูนย์สันติวิธี ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมคณะ เข้าพบ พลโทชลิต พวงมาลีประดับ ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อประสานงานความร่วมมือโครงการบริการวิชาการ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและคุณภาพการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้ดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการในพื้นที่ คือโครงการขับเคล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8952 Fri, 08 Mar 2019 14:51:35 +0700 สงขลานครินทร์ คว้าแชมป์แผนธุรกิจวัสดุซับแรงกระแทกจากยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน เส้นทางนวัตวณิชย์ระดับประเทศ ประจำปี 2562 หรือ Research to Market : R2M Thailand 2019 เป็นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษามาเป็นโจทย์ รับรู้ความต้องการของตลาด ให้นักศึกษาทำแผนธุรกิจเพื่อเข้าประกวดจัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ในเครือข่าย 14 มหาวิทยาลัย มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 200 ทีม มูลค่าผลวิจัยที่เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 35 ล้านบาท ผลปรากฏว่าทีม เพนตากอน ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8951 Fri, 08 Mar 2019 13:56:50 +0700 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา "โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2561" ปริญญาตรีใบที่สองสำหรับผู้ประสงค์จะศึกษาต่อในทางนิติศาสตร์ (นิติศาสตรบัณฑิต) ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี เฉพาะศุกร์ (เย็น) เสาร์-อาทิตย์ (9:00-16:00) การจัดการศึกษาแบบ Twin Block Course ทำให้เข้าใจเนื้อหาแต่ละรายวิชาภายใต้เงื่อนเวลาและการสอบที่เหมะสม สมัครได้ที่ || https://bit.ly/2Ut6JUp รายละเอียดเพิ่มเติ่ม || n8943_SD62.pdfหรือ https://bit.ly/2SaJrRd อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8943 Wed, 06 Mar 2019 13:42:52 +0700 บริษัท Huawei มอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมบริษัท Huawei ได้เข้าพบ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการเรียนการสอนพร้อมทั้งเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมไอที อีกทั้งยังได้หารือแนวทางในการสนับสนุนการศึกษาในโอกาศไปกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8938 Thu, 21 Feb 2019 15:46:57 +0700 ม.อ.จะขยับเวลาเปิดเทอมกลับไปแบบเดิมตั้งแต่ปี 63 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้เลื่อนกำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย จากการเปิด-ปิด ตามแบบภูมิภาคอาเซียน ไปเป็นเปิด-ปิด ภาคการศึกษาในช่วงเวลาเดิม โดยจะเริ่มขยับเลื่อนเวลาเปิดให้เร็วขึ้นจากปัจจุบัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป และคาดว่าจะกลับไปเปิดภาคการศึกษาตามปกติกลางเดือนมิถุนายนได้ในปีการศึกษา 2565 แต่ได้เปิดโอกาสให้แต่ละวิทยาเขตหรือคณะสามารถบริหารจัดการช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นเป็นการภายในได้ตามบริบทของหน่วยงาน ทั้งนี้จะมหาวิทยาล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8931 Fri, 15 Feb 2019 16:30:05 +0700 ศูนย์บริการวิชาการ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช สัมมนา “การขับเคลื่อนและพัฒนาความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช จัดโครงการสัมมนา “การขับเคลื่อนและพัฒนาความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทาง สำนักงาน ป.ป.ช.ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การสัมมนาครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทำงานโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน การสัมมนาจัดขึ้น ภายใต้การดำเนินการโครงก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8922 Thu, 07 Feb 2019 15:20:29 +0700 ศ.ดร.ศุภยางค์ ได้รับเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในฐานะผู้ใช้ความกล้าทางปัญญาให้เป็นคุณแก่แผ่นดิน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 1 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่องพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 ซึ่งเหรียญดุษฎีมาลาดังกล่าวพระราชทานแก่ผู้ใช้ความกล้าทางปัญญาความรู้ให้เป็นคุณแก่แผ่นดิน เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างให้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันหมายถึงเครื่องประดับเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของพระราชา และทรงจ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8910 Fri, 01 Feb 2019 10:47:19 +0700 ม.อ.ตรัง คว้ารางวัล The most innovative team award จากเวที YICMG 2019 ณ ประเทศกัมพูชา วันนี้ (29 มกราคม 2562) อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงศ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมโครงการ Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region’s Governance and Development หรือ YICMG 2019 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยเผยว่า เมื่อวันที่ 23-26 มกราคม ที่ผ่านมา ได้นำนักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยในปีนี้ มหาวิทย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8909 Wed, 30 Jan 2019 13:18:43 +0700 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ม.อ. ทรงติดตามโครงการเลี้ยงแพะแบล็คเบงกอล ทอดพระเนตรหอประวัติ และ โปรดเกล้าฯ ให้นักศึกษาทุนพระราชทานเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อทรงติดตามการดำเนินโครงการศึกษาทดลองการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยเมื่อปี 2556 และ 2557 ได้พระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล 4 ตัว ซึ่งเป็นแพะขนาดเล็ก เนื้อคุณภาพดี หนังราคาแพง ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ศึกษาทดลองการเลี้ยงผสมพันธุ์และขยายพันธุ์ เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ และยังศึกษาทดลองการนำกากเมล็ดมะรุม ที่ยังมี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8901 Thu, 17 Jan 2019 15:26:42 +0700