ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 20 Oct 2018 05:12:24 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครค่ายนักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7 คณะวิทยาศาสตร์ เชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ร่วมกิจกรรม "ค่ายนักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7 " ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมรู้จักจุลินทรีย์ในธรรมชาติ โลกของพยาธิ ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ตามล่าหาเห็ด แบคทีเรียเรืองแสง อื่น ๆ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561( จำนวนจำกัดเพียง 80 คน เท่านั้น ) ค่าสมัครเพียง 1,500 บาท ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/F6MBSc อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8771 Fri, 12 Oct 2018 14:16:12 +0700 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย รับทุนเมธีวิจัยอาวุโสสกว.ด้านจุลชีววิทยาทางการเเพทย์ ปี 61 สำนักงานกองทุนและสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นหนักในการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของชาติ โดยในปีนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8767 Mon, 08 Oct 2018 10:48:09 +0700 แพทย์-วิศวะ ม.อ. ลงนามร่วมพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ระหว่าง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธณิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือดังกล่าวเพื่อพัฒนาการวิจัยการสร้างหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ปัญญาประดิษฐ์ และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ สามารถวางแผนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและประโยชน์ทางการแพทย์ในระดับชาติและนานาชาติ และความร่วมมือด้านการใช้สถานที่เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการ ทั้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8766 Mon, 08 Oct 2018 10:35:28 +0700 ม.อ. ถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี รองศาสตราจารย์นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหารคณะเสัชศาสตร์ และบุคลากร เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 24 กันยายน 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้าน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8752 Mon, 01 Oct 2018 10:55:44 +0700 พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 23 กันยายน “ในการพัฒนาต้องมีความรู้สภาพพื้นฐานอย่างลึกซึ้งเพื่อการนำปรับใช้อย่างเหมาะสม” วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 16.20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สามและเป็นวันสุดท้าย โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันนี้ จำนวน 3,118 คน จากบัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะวิศว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8751 Sun, 23 Sep 2018 20:41:35 +0700 “บัณฑิตต้องมีทั้งความรู้วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ และยึดมั่นในคุณธรรม” พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 22 ก.ย.61 วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สอง ในวันนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ มีเข้าผู้รับพระราชทานโล่เกียรติยศในฐานะอาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ศาสตราจารย์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8750 Sat, 22 Sep 2018 20:44:17 +0700 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต ม.อ. ปีการศึกษา 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560 วันแรก ทรงขอให้บัณฑิตขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อจะได้นำมาใช้เป็นปัจจัยในการปฏิบัติงาน วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันแรก ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานคร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8749 Fri, 21 Sep 2018 21:56:49 +0700 คำอวยพรจากอธิการบดี ม.อ.ถึงบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 คำอวยพรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8748 Thu, 20 Sep 2018 20:28:31 +0700 ม.อ.ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือ "จารึกเป็นภาพฝาก...จากพระทัย" ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ "จารึกเป็นภาพฝาก...จากพระทัย" ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จำนวน 500 เล่ม เพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดทำหนังสือดังกล่าว เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา และวาระที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยในปี 2561 โดยรวบรวมภาพถ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8746 Thu, 13 Sep 2018 16:17:08 +0700 รมว.สาธารณสุขบาห์เรน เยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาล ม.อ. และเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน นางฟาอีเกาะห์ บินต์ ซอและห์ อัลซอและห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2561 เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศบาห์เรนกับมหาวิทยาลัย ที่ได้ดำเนินมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ในวันที่ 11 กันยายน 2461 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบาห์เรน ได้ร่วมประชุมสรุปความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างราชอาณาจักรบาห์เรนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเยี่ยมชมการให้บริการและศักยภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยที่ผ่านมามีชาวตะวันออกกลางเป็นจำนวนมากนิยมเดินทางมารับการรักษาพยาบาลใ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8745 Thu, 13 Sep 2018 16:05:58 +0700 ม.อ. เปิด “ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์” เป็นแหล่งรวมความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำพิธีเปิด “ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์” ที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ เช่น นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กงสุลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณา คอมันตร์ และ คุณชวิตา คอมันตร์ โดยหลังจากพิธีเปิด มีการจัดปาฐกถา เรื่อง ชีวประวัติและงานของ ดร.ถนัด คอมันตร์ : ผู้สถาปนาอาเซียนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8742 Tue, 11 Sep 2018 14:13:59 +0700 ม.อ. เปิด “ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์” เป็นแหล่งรวมความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำพิธีเปิด “ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์” ที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ เช่น นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กงสุลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณา คอมันตร์ และ คุณชวิตา คอมันตร์ โดยหลังจากพิธีเปิด มีการจัดปาฐกถา เรื่อง ชีวประวัติและงานของ ดร.ถนัด คอมันตร์ : ผู้สถาปนาอาเซียนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8742 Tue, 11 Sep 2018 14:13:59 +0700 โครงการประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ สถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาฯ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง เปิดรับสมัคร: จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ: ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 สมัครเข้าร่วมและนำเสนอผลงานได้ที่ || https://www.nur.psu.ac.th/conference2018 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8739 Wed, 05 Sep 2018 14:07:49 +0700 ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัล เปิดสาขา “ดีป้า” ภาคใต้ตอนล่างที่ ม.อ. หนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า”(depa) ทำพิธีเปิดสำนักงานสาขาภาคใต้ตอนล่าง ที่ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสดีป้า และ รองอธิการบดี ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงาน นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสดีป้า กล่าวรายงานว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า”(depa) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8736 Mon, 03 Sep 2018 15:26:15 +0700 รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ม.อ. ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเหมาะสมดีงาม สมควรเป็นตัวอย่างแก่อาจารย์ทั่วไป เพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 ได้มีมติคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเข... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8734 Mon, 03 Sep 2018 15:14:06 +0700