ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 14 Oct 2019 06:02:06 +0700 ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาครูผู้สอนภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาทั่วประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิเกาหลีเชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เปิดเวทีสัมมนาภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ ให้แก่นักวิชาการ ผู้สอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษา สังคม วัฒนธรรมเกี่ยวกับสาธารณรัฐเกาหลี อย่างรอบด้าน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการเรียนการสอนของบุคลากรด้านเกาหลีศึกษาของไทยโดยได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิเกาหลี ฯพณฯ ลี อุค-ฮอน เอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9189 Thu, 19 Sep 2019 17:33:12 +0700 ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีเลโซโท จากที่ทรงน้อมนำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้และเห็นผลเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ แด่ สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล กรุงเทพ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวน 100 คน สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท ทรงสนพระทัยโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงกราบบังคมทูลขอพระราชทานหลักปรัชญา แนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่ ไป... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9181 Thu, 12 Sep 2019 12:12:43 +0700 พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 9 กันยายน 2562 “บัณฑิตควรร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญแก่ส่วนรวม ” วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สาม โดยวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร.ยาโคบุส วิลเฮลมุส มาเรีย นอร์เดอร์เมียร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ปริญญา วิทยาศา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9178 Mon, 09 Sep 2019 19:51:00 +0700 “ผู้ที่มุ่งมั่นสร้างความเจริญแก่ส่วนรวม จะส่งผลให้มีความเจริญมั่นคงโดยส่วนตัวด้วย” พระโอวาทพระราชทานแก่บัณฑิต ม.อ. วันที่ 8 กันยายน 2562 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สอง ในวันนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ราย คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ ดร.เพตรา คาโลวพ์โคว่า (Dr. Petra Chaloupková) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9177 Sun, 08 Sep 2019 20:59:01 +0700 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จพระราชทานปริญญาบัณฑิต ม.อ. วันที่ 7-9 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. วันนี้ (7 กันยายน 2562) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวันแรก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษา ถวายพวง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9176 Sat, 07 Sep 2019 20:35:56 +0700 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จพระราชทานปริญญาบัณฑิต ม.อ. วันที่ 7-9 กันยายน 2562 เวลา 16.20 น. วันนี้ (7 กันยายน 2562) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวันแรก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษา ถวายพวง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9175 Sat, 07 Sep 2019 20:33:10 +0700 “คุณอภิสิทธิ์” อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าว “อาเซียนต้องมีอุดมการณ์ร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และให้ประชาคมมีส่วนร่วมในวงกว้าง เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญของอาเซียน” ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดปาฐกถา ดร.ถนัด คอมันตร์ ในหัวข้อ “บทบาทประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน” โดยคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พูดถึงบทบาทอาเซียนในการแก้ปัญหาต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้นั้น ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9172 Thu, 05 Sep 2019 14:27:35 +0700 ม.อ. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ แด่ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จีนศึกษา) แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจัก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9171 Wed, 04 Sep 2019 01:42:07 +0700 “ทีมลูกพระบิดา”โชว์ความสามารถด้านวิศวกรรมยานยนต์ จากการแข่งขัน 2019 Formula SAE Japan Monozukuri Design Competition “ทีมลูกพระบิดา” นักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมการแข่งขันเวที Formula SAE Japan Monozukuri Design Competition ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านนวัตกรรมยานยนต์นานาชาติระดับนักศึกษาที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีทีมนักศึกษาจากนานาประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไต้หวัน อินโดนีเซีย บังกลาเทศ และ ไทย และการแข่งขันรถฟอร์มูลาในครั้งนี้ชื่อรายการว่า 2019 Formula SAE Japan Monozukuri Design Competition จัดขึ้นระหว่าง 27 -31 สิงหาคม 2562 ณ เมือง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น และปีนี้ “ทีมลูกพระบิดา” ชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9170 Tue, 03 Sep 2019 16:40:16 +0700 อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่สอนดี รับผิดชอบและเอาใจใส่นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ทั่วไป ซึ่งอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นดังกล่าว จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัย และรับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ ซึ่งในปี 2562 นี้ มีผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังนี้ รองศาสตราจารย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9164 Thu, 29 Aug 2019 10:41:42 +0700 คณะวิศวฯ ม.อ. ร่วมกับ สวทช. จัดประกวดการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับภาคใต้ FabLab Southern Competition 2019 : “ดิจิทัล 4.0 สู่ชุมชน” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดเต็มให้กับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ เปิดพื้นที่และโอกาสให้ต่อยอดผลงานจากการใช้ห้องปฏิบัติการ FabLab ผลักดันให้เด็กไทย “กล้าคิด กล้าลงมือทำ” ลงมือปฏิบัติจริง ส่ง ผลงานเข้าร่วมแข่งขันในโครงการประกวดการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับภาคใต้ FabLab Southern Competition 2019 ในหัวข้อ “ดิจิทัล 4.0 สู่ชุมชน” ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ไ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9161 Sat, 24 Aug 2019 00:30:39 +0700 แหล่งรวบรวมข้อมูลประกาศและข้อกำหนดต่างๆ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และพระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ่านรายละเอียดได้ที่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9159 Fri, 23 Aug 2019 11:56:54 +0700 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9150 Sun, 11 Aug 2019 11:28:03 +0700 อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) ในการพัฒนาหลักสูตร WIL และการจัดทำแผนการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์จริง โดยเปิดรับสมัคร 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน รุ่นที่ 1 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ (29-30 สิงหาคม 2562) รุ่นที่ 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (19-20 กันยายน 2562) เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องทองผาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ หาดใหญ่ "WIL ทำได้!!!..ง่ายนิดเดียว.." ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ htt... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9145 Thu, 08 Aug 2019 22:32:08 +0700 "50 ปี แห่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ" ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 พร้อมทั้งให้โอวาทกับนักศึกษาบัณฑิตในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของบัณฑิตวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมฯ ม.อ.หาดใหญ่ โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม สามารถสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาของสังคมทั้งในระดับพื้นที่ คือ ภาคใต้ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จนที่ภาคภูมิใจของ ชาวสงขลานค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9144 Thu, 08 Aug 2019 22:11:45 +0700