ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 30 Sep 2020 22:19:03 +0700 มอบทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายคมกริช ชนะศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิกการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบทุนการศึกษาและให้โอวาท พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9810 Wed, 30 Sep 2020 21:29:45 +0700 ประกาศเผยแพร่แผน งานก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุมด้านหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษา และ งานก่อสร้างรางระบายน้ำหลัง SPILLWAY อ่างเก็บน้ำ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. โครงการ ทางเดินหลังคาคลุมด้านหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษา : รายละเอียดประกาศ 2. โครงการ งานก่อสร้างรางระบายน้ำหลัง SPILLWAY อ่างเก็บน้ำ : รายละเอียดประกาศ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9809 Wed, 30 Sep 2020 16:03:58 +0700 บัณฑิตภาคใต้ สู้ภัยโควิด ม.สงขลานครินทร์ สรุปบทบาทการทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรุปการทำงานของบัณฑิตอาสา ในโครงการบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิดในการจัดทำข้อมูล ประสานงาน จัดทำแผนงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประเด็น ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวชุมชน เศรษฐกิจชุมชน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยยึดหลักกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน องค์กรพัฒนา ในการฟื้นฟู สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พร้อมรับเกียรติบัตรโดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผศ.สุพจน์ โกวิทยา ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9808 Tue, 29 Sep 2020 20:46:48 +0700 สิงหเสนีย์ กรุ๊ป และ แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จับมือ ม.อ. จัดตั้งโรงงานถุงมือยาง ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่จัดตั้งโรงงานผลิตถุงมือยาง และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐานถุงมือยาง กับ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาและควบคุมดูแลในการจัดตั้งโรงงาน มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) บนเนื้อที่ 83 ไร่ คาดว่าจะมีการใช้น้ำยางวันละ 120 ตัน จ้างแรงงานท้องถิ่น 2,000 คน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการในเดือนเมษายน 2564 โดย นางสาวจิณณะ สิงหเสนี เป็นตัวแทนลงนาม กับ นายคณพศ ขุนทอง รักษากา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9807 Tue, 29 Sep 2020 16:08:23 +0700 คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ สภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชม ม.อ. วิจัยพัฒนาเกษตรกรฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมคณะทรัพยากรธรรมชาติ และแปลงผักมาตรฐานออแกนิคไทยแลนด์ ของผู้จำหน่ายตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเกษตรกรฐานรากและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนางสาวสกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สกลนคร ในฐานะกรรมาธิการ และนางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะอนุกรรมา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9806 Mon, 28 Sep 2020 18:32:51 +0700 คณะแพทย์ ม.อ. ต้อนรับ โย ยศวดี ร่วมโครงการวิ่ง 1,000,000 กิโลเมตร VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 พร้อมด้วย รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ คุณโย ยศวดี หัสดีวิจิตร เมื่อ 24 กันยายน 2563 ในโอกาสที่เข้าร่วมวิ่ง และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "1,000,000 กิโลเมตร Virtual Run เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ" โครงการดังกล่าว ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เป็นการวิ่งแบบ Virtual Run เก็บสะสมระยะการวิ่ง โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1,000,000 กิโลเมตร เพื่อระดมทุนก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 ซึ่งได้วางศิลาฤกษ์ไปแล้ว ให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9805 Sun, 27 Sep 2020 09:49:52 +0700 สัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 7 “ASEAN Health Promotion” ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “ASEAN Health Promotion” ณ บริเวณลานหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย Mr. Ma Fengchun กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา Mr. Muhammad Ridzuan bin Abu Yazid กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา Mr. Fachry Sulaiman กงสุลอินโดนิเซีย ประจำจังหวัดสงขลา และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  หลังจากพิธีเปิดมีสาธิตการทำอาหาร เมนู “ปลากะพงสามน้ำ” และ “สลัดท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9804 Sat, 26 Sep 2020 23:54:25 +0700 ม.อ.ปัตตานี เปิดบ้านรอยต่อ 2 ชุมชนย่านเมืองเก่าปัตตานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เล่าเรื่องราวชุมชน ผ่านนิทรรศการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดบ้านเลขที่ 203 "ม.อ.ปัตตานีภิมย์" และบ้านเลขที่ 5 "กือดาจีนอ" ย่านเมืองเก่าปัตตานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวชุมชนผ่านนิทรรศการศิลปะ"สายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอ" เนื่องในวันสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานในพิธีเปิดบ้านเลขที่ 203 "ม.อ.ปัตตานีภิมย์" คุณศรีวิไล ปริชญากร และครอบครัว เป็นประธานเปิดบ้าน "เลขที่ 5 กือดาจีนอ" ทั้งนี้นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ"สายน้ำ ศรัทธา อาเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9803 Fri, 25 Sep 2020 17:16:12 +0700 กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิด อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ที่พื้นที่ส่วนขยาย ม.สงขลานครินทร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)” ที่พื้นที่ส่วนขยาย ตำบลทุ่งใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่” ในวันที่ 24 กันยายน 2563 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จฯ โดยหลังจากทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารอำนวยการอุทยาน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9802 Thu, 24 Sep 2020 19:35:16 +0700 ม.อ. ยกย่องแพทย์และผู้ใหญ่บ้านผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ปี 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมวันมหิดลและวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ในวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยได้ริเริ่มจัดวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 11 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จฯ พระบรมราชชนก “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” กิจกรรมเริ่มด้วยการพวงมาลา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก วิทยาเขตหาดใหญ่ ของคณะ หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดี และเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9801 Thu, 24 Sep 2020 16:10:14 +0700 True มอบหุ่นยนต์ให้ วิศวฯ ม.อ. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ในโครงการ “TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบหุ่นยนต์จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. รองศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิกร สมิตไมตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะผู้บริหารจากทรู และคณะทำงานของโครงการ TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP และพิธีลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษาการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN” “True 5G Robotic Boot Camp 2020” คือ โครงกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9800 Wed, 23 Sep 2020 19:15:08 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดประกาศ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 7428 8040 หรือ www.sc.psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9799 Wed, 23 Sep 2020 19:02:34 +0700 สงขลานครินทร์ ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีส่วนราชการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (Internal Audit Quality Assurance : IAQA) จำนวน 43 หน่วยงาน จาก 87 หน่วยงานที่รับการประเมินในครั้งนี้  กรมบัญชีกลาง จัดโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในภาครัฐสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9798 Wed, 23 Sep 2020 12:00:52 +0700 24 กันยายน 63 เชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล และวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน วันมหิดล และ“วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง” ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณของนักศึกษาและบุคลากร สร้างจิตสำนึก การมีคุณธรรม จริยธรรม ในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมจัดบรรยายพิเศษ โดยอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดกำหนดการวันมหิดล กิจกรรมจะเริ่มด้วยการวางพวงมาลาของคณะหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก วิทยาเขตหาดใหญ่ เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9797 Wed, 23 Sep 2020 10:08:10 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ปรับปรุงบ่อเกรอะหอพักนักศึกษาอาคาร 13 (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ปรับปรุงบ่อเกรอะหอพักนักศึกษาอาคาร 13 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีรดิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส โดย นายขุ้น จิตนุรักษ์ ประกาศ Download อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/9796 Wed, 23 Sep 2020 10:01:03 +0700