ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 20 Jul 2018 19:51:03 +0700 ม.อ.ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี เชิญร่วมประชาพิจารณ์ TCAS ปี 62 งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญครูแนะแนว ผู้ปกครอง อาจารย์ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือ TCAS ร่วมการประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย สำหรับปีการศึกษา 2562 (TCAS’62) ในวันอังคารที่ 31กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องบรรยาย BSc 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวิทยากรที่ดำเนินการประชาพิจารณ์ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8673 Tue, 17 Jul 2018 16:49:47 +0700 คณะวิทย์ฯ เจ้าภาพจัดประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งเอเซีย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 (The Fourth Asian Science Dean's Summit, ASDS 2018) และมีพิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่มาเลเซีย และกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดประชุมในครั้งนี้ จัดประชุมภายใต้ห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8672 Fri, 13 Jul 2018 16:32:56 +0700 คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีที่ทัณฑสถานหญิงสงขลา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ออกตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรีในทัณฑสถานหญิงสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด สงขลา โดยทำการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเสี่ยง และตรวจคัดกรองความดัน เบาหวาน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลา โดยมี ดร.สุทัสสา สุขสว่าง ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลาและเจ้าหน้าที่ต้อนรับ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ นอกจากการตรวจคัดกรองแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8671 Fri, 13 Jul 2018 16:22:31 +0700 งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34 "Smart Medicine in Thailand 4.0" คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34 หัวข้อ "SMART MEDICINE in Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นให้คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ และศิษย์เก่าได้มีโอกาสทบทวนแนวทางการดำเนินการ พัฒนาองค์ความรู้ ติดตามความก้าวหน้า ให้เตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสภาพสังคม เทคโนโลยี ระบาดวิทยาของโรคที่เปลี่ยนไป ตลอดจนนโยบายระบบสุขภาพของประเทศ และมีมุมมอง แนวคิดใหม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8670 Fri, 13 Jul 2018 16:08:40 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 สิงหาคม 2561) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8669_New19-61.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8669 Fri, 13 Jul 2018 15:28:37 +0700 ม.อ.จับมือสมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดพัฒนาวิชาการและบุคลากรด้านฮาลาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัยในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดในภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมดำเนินงานพัฒนาสินค้าฮาลาล ทั้งระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตามแนวคิดนโยบายและแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2565 ที่ยึดหลัก PSU SYNERGY หรือ “สานพลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาให้กับชุมชนบนความเป็น... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8668 Fri, 13 Jul 2018 14:59:12 +0700 ม.อ.พร้อมร่วมมือ Depa สู่ยุคดิจิทัล ประเดิมจัดกิจกรรม “ปฏิวัติธุรกิจติดอาวุธดิจิทัล”” 12 ก.ค. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa นำคณะโดย นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนบน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคใต้ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(Depa) เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศู... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8667 Wed, 11 Jul 2018 09:28:31 +0700 ม.อ.ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว อบรม“การจัดกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ม.อ.เตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนรายวิชา “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และเป็นรายวิชาที่พัฒนาร่วมกันระหว่างม.อ.กับมูลนิธิรากแก้ว เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 210 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรม รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.อ.เปิดเผยว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เกิดขึ้น... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8666 Wed, 11 Jul 2018 09:22:15 +0700 รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ n8665_PSUTHDOC180706_04.pdfกองกิจการนักศึกษา ได้กำหนดการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8665_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8665 Fri, 06 Jul 2018 16:51:29 +0700 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5) รายละเอียดโครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5) || n8664_PSUTHDOC180706_02.pdf ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่|| goo.gl/C8oSAf แบบฟอร์มการรับสมัคร || n8664_PSUTHDOC180706_03.pdf พร้อมอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน รูปถ่าย และหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาที่ Charnont.w@psu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ นายชานนท์ วิสุทธิชานนท์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8664 Fri, 06 Jul 2018 15:45:32 +0700 การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองกิจการนักศึกษา ได้กำหนดการดำเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่นักศึกษาชายระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ หากมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สามารถติดต่อสอบถามและยื่นแบบคำร้องการผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ณ งานหอพักนักศึกษา อาคารสำนักงานหอพักนักศึกษา โทร. ๐๗๔-๒๘๒๖๘๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8663 Fri, 06 Jul 2018 14:53:19 +0700 การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองกิจการนักศึกษา ได้กำหนดการดำเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่นักศึกษาชายระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ หากมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สามารถติดต่อสอบถามและยื่นแบบคำร้องการผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ณ งานหอพักนักศึกษา อาคารสำนักงานหอพักนักศึกษา โทร. ๐๗๔-๒๘๒๖๘๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8663 Fri, 06 Jul 2018 14:53:19 +0700 ประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลห้อง ๒๑๕ พร้อมติดตั้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลห้อง ๒๑๕ พร้อมติดตั้ง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๙,๔๙๐.๐๐ บาท ( หกแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ระบบประชุมทางไกลห้อง ๒๑๕ พร้อมติดตั้ง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ ระบบ เอกสารประกวดราคาซื้อใหม่ || n8662_PSUTHDOC0.pdf ข้อมูลราคากลางระบบประชุมทางไกล || n8662_PSUTHDOC2.pdf TORห้องประชุม || n8662_PSUTHDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8662 Thu, 05 Jul 2018 16:14:55 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงนาม MOU เครือข่ายห้องปฎิบัติการ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องแคทลียา 2 โรงเเรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฎิบัติการ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนาม โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้เกียรติคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ เป็นผู้เเทนลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8661 Thu, 05 Jul 2018 15:57:35 +0700 ท่องเที่ยวอาเซียนควรขายเป็นแพคเกจ การท่องเที่ยวในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ควรจะขายเป็นแพคเกจเชื่อมโยงกัน อาจขายเป็นแบรนด์ The Silver Triangle เนื่องจากเรามีมรดกโลกที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก มากกว่า 10 แห่ง ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามกฏหมายต้องยืดหยุ่น การคมนาคมต้องดีขึ้น เช่น สามารถทำให้นักท่องเทียวเดินทางข้าม 3 ประเทศภายในวันเดียวกันได้ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา เรื่อง “ศักยภา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8660 Tue, 03 Jul 2018 16:04:35 +0700