ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 20 Jul 2018 19:47:15 +0700 งานสินค้าฮาลาล ปี 61 ที่ ม.อ. เน้นส่งเสริมธุรกิจและบริการผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลงข่าวการเตรียมจัดงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ประจำปี 2561 (World HAPEX 2018) โดยมี ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล นายอับดุลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายฮัจยีศักรียา บินแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกันแถลงข่าว โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2561 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. World HAPEX 2018 มีกิจกรรมที่น่าสนใจนอกจากการแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศแล้ว ยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาล การประชุมระดมความคิดเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8652 Thu, 28 Jun 2018 11:15:14 +0700 วิ่งกัน..FUN ดี วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. วิ่งไปด้วยกัน..เพื่อสุขภาพฟันของผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทมินิ มาราธอน 10 กิโลเมตร ราคา 350 บาท ประเภทฟันรัน 4 กิโลเมตร ราคา 300 บาท สามารถสมัครได้ที่ || http://app.dent.psu.ac.th/regist/dentrun/index.php อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8649 Tue, 26 Jun 2018 10:14:05 +0700 ร่วมสัมมนา “การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาแนวใหม่” บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีข้อความดังนี้ค่ะ " บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ “การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาแนวใหม่” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรแบบคลัสเตอร์ และรับฟังบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 10.45 น. ณ ห้องคริสตัล แกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้สนใจแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่บัดน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8641 Fri, 22 Jun 2018 11:06:24 +0700 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เชิญคุณ มาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล ในงาน "วิ่งไปกับครู" 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เชิญคุณ มาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล ในงาน "วิ่งไปกับครู"เพื่อระดมเงิน เข้ากองทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ “89 ปี คุรุราชานุสรณ์” และจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นักศึกษาภายใต้คณะฯ ดูแล กำกับ เนื่องในโอกาศครบรอบ 50 ปีคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประเภทมินิ มาราธอน 11.5 กิโลเมตร ประเภท เดิน-วิ่งฟันรัน 6 กิโลเมตร อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8631 Thu, 14 Jun 2018 13:57:43 +0700 ม.อ.จัดค่ายเรียนรู้โครงการพระราชดำริแก่นักศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ แก่นักศึกษาในภาคใต้ เพื่อวางรากฐาน ให้เยาวชนสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน นำหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช สร้างสังคมแห่งคุณธรรมในรูปแบบค่ายเรียนรู้จากการไปสัมผัสและปฏิบัติงานจริง ในชุมชนพร้อมพบและแลกเปลี่ยนกับปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จจากการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8620 Fri, 08 Jun 2018 13:31:10 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมวิ่งกัน..Funดี เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมวิ่งกัน Fun ดี เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมในพื้นที่ทุรกันดาร โดยนำรายได้เข้าร่วมสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า เพื่อการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || https://www.facebook.com/winggunfundee อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8611 Thu, 31 May 2018 15:10:23 +0700 ม.อ.จัด English Camp ปีที่ 15 นำครูอาสาอเมริกันเสริมทักษะนอกชั้นเรียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 โดยมีผู้สอนเป็นอาสาสมัครจากอเมริกา นำนักศึกษาจัดค่ายใน จังหวัดภาคใต้เพื่อเสริมทักษะด้านภาษา นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 หรือ English Camp 2018 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยโครงการดังกล่าวจัดเพื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8590 Mon, 21 May 2018 11:28:29 +0700 เตรียมพบกับ WORLD HAPEX 2018 ชูแนวคิดส่งเสริม SMEs ฮาลาลผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม จากความสำเร็จของการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล หรือ WORLD HAPEX ในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการเข้าแสดงสินค้าจำนวน 240 คูหา และผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 17,000 คน ซึ่งมีส่วนในการกระตุ้นผู้ผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการด้านฮาลาลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ให้เกิดความตื่นตัวและสร้างโอกาสในการเผยแพร่แหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักทั้งมุสลิมและศาสนิกอื่นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล นำไปสู่การทำงานร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8588 Mon, 21 May 2018 09:41:43 +0700 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ ม.อ.หาดใหญ่ (ใกล้ ร.ร. มอ.วิทยานุสรณ์) โดยภายในมีกิจกรรมสวดมนต์ทําวัตรเย็น ฟังบรรยายธรรมหัวข้อ "สุขแท้แค่เข้าใจ จัดใส่ปิ่นโต go next life" โดย...พระอิทธิยาวัธย์ โชติปญฺโญ และเวียนเทียน กำหนดการ เวลา 16.30 - 17.30 น. ลงทะเบียนและกิจกรรมสนทนากับชีวิต เวลา 17.30 - 18.30 น. ทำวัตรเย็น เวลา 18.30 - 20.00 น. ฟังบรรยายธรรมหัวข้อ "สุขแท้แค่เข้าใจ จัดใส่ปิ่นโต go next life" โดย...พระอิทธิยาวัธย์ โชติปญฺโญ และร่วมเวียนเทียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร...0... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8573 Tue, 01 May 2018 14:10:09 +0700 “งาน SPARK STSP Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมนำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0” ภายใต้คอนเซ็ปต์ "อะไรๆ ก็นวัตกรรม (Innovation of Things)" เตรียมพบกับ ครั้งแรกของงานธุรกิจนวัตกรรมในภาคใต้ กับ “งาน SPARK STSP Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมนำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0” ภายใต้คอนเซ็ปต์ "อะไรๆ ก็นวัตกรรม (Innovation of Things)" จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ในวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา งานจัดขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในภาคใต้ โดยเชื่อมโยงผลงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับความต้องการของภาคเอกชนผ่านบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และเพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ภายในงานพบกับ FREE :... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8570 Thu, 26 Apr 2018 11:14:08 +0700 ม.อ.พร้อมสนับสนุนนักศึกษาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านการกีฬาในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาอย่างเต็มที่ นายนิสมาน มะสีละ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ไปแข่งขันฮอกกี้ ในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้การสนับสนุนเต็มที่ หลังจากเข้าร่วมการ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8560 Wed, 18 Apr 2018 15:29:32 +0700 ร่วมวิ่ง HANDS AND HEART Start 2gether อันดามัน - อ่าวไทย วิ่ง...ด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคสมทบทุน "กองทุนศูนย์โรคหัวใจ" กับโครงการวิ่ง HANDS AND HEART Start 2gether อันดามัน - อ่าวไทย วิ่ง...ด้วยหัวใจ 22-29 เมษายน 2561 ได้ที่ ชื่อบัญชี ศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 641-3-00038-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 565-3-02560-3 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 902-6-07902-8 หรือบริจาคได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชั้น 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร. 074-451599 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || https://www.facebook.com/HandsandHeartStart2gether อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8551 Tue, 27 Mar 2018 15:50:31 +0700 เชิญร่วมกิจกรรมประกวด Rubber Idea Challenge ภายใต้งาน"มหกรรมแสดงสินค้าและประชุมทางวิชาการด้านยางพารา" ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มี Idea ในการเพิ่มมูลค่ายางพารา ให้เกิดเป็นธุรกิจที่มีรายได้สูง มาเข้าร่วมสร้าง Idea ไปพร้อมกันในงาน Natural Rubber Innovation Expo 2018 กิจกรรมประกวด Rubber Idea Challenge ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท . คุณสมบัติ 1.นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนและบุคคลภายนอก ที่มีแนวคิดทางธุรกิจ 2.สมาชิกไม่เกิน 5 คน/แนวคิดธุรกิจ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -31 มีนาคม 2561 สมัครได้ที่ : https://goo.gl/a4iF54 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ : 10 เมษายน 2561 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ: 4 พ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8547 Tue, 27 Mar 2018 14:52:29 +0700 เชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้า 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ตอน “คิดถึงอย่างแรงภาค 2” ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ร่วมงาน คืนสู่เหย้า 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ตอน “คิดถึงอย่างแรงภาค 2” ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ลานหน้าศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆก่อนเริ่มงานได้ตั้งแต่เวลา 14.45 น. พบกับ ซุ้มระลึกถึงคณะวิทยาศาสตร์ / นิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่น / นวัตกรรมและอาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ / ซุ้มถ่ายรูปย้อนภาพวันวาน / ซุ้มเล่นเกมส์ / ซุ้มจำหน่ายของที่ระลึกและเสื้อ 50 ปี คณะฯ / ซุ้มอาหารจากร้านดังทั่วเมืองสงขลา / การย้อมสีตึกฟักทอง ฯลฯ รายได้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายจะมีการจัดสรรเข้ากองทุนคณะวิทยาศาสต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8545 Tue, 27 Mar 2018 14:39:15 +0700 สงขลานครินทร์จัดงานมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ผนึกกำลังสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน ศูนย์อาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือ ภาคีเครือข่ายด้านจิตอาสา 9 องค์กร จัดงาน “มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 1” ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคมในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ ร่วมกับองค์กรด้านส่งเสริมจิตอาสา มหาวิทยาลัย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8538 Fri, 23 Mar 2018 14:16:50 +0700