ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567)

  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยขอนำประกาศและเอกสารประกวดราคา ตามเอกสารที่แนบ ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา  ร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (TORรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเปิดเผยราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศประกวดราคา(e-bidding)