ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง( 8 กันยายน พ.ศ.2566)

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด คลิก