ม.อ.สุราษฎร์ธานี จับมือเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน หลักสูตร “Train the Trainer for Coding”( 20 ตุลาคม พ.ศ.2565)

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน หลักสูตร "Train the Trainer for Coding" ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมี รองศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ  และนายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วม ณ ห้องประชุมอ่าวไทย อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน หลักสูตร "Train the Trainer for Coding" มีการอบรมระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว