โครงการบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ( 11 สิงหาคม พ.ศ.2565)