ประกาศประกวดราคางานจัดจ้างเหมาบริการ ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 14 กันยายน พ.ศ.2566)

  ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคางานจัดจ้างเหมาบริการ ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)มีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  22 กันยายน 2566 ตามเอกสารที่แนบละเปิดเผยราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศประกวดราคา (e-bidding) 

ประกาศประกวดราคา อกสารประกวดราคา  ร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (TOR)