ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจัดจ้างเหมาบริการ ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 8 กันยายน พ.ศ.2566)

  ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจัดจ้างเหมาบริการ ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา และเปิดเผยราคากลาง ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.gprocument.go.th หัวข้อ ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

ร่างประกาศประกวดราคา  ร่างเอกสารประกวดราคา  ประกาศราคากลาง ร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (TOR)