ประกาศขายตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์รถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566( 5 กันยายน พ.ศ.2566)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศขายตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์รถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด คลิก