รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา( 28 กันยายน พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click