รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ปฏิบัติและสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด สวนสนามและช่างทั่วไป (โครงการ รคส.)( 27 กันยายน พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ปฏิบัติและสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด สวนสนามและช่างทั่วไป (โครงการ รคส.) Click