ร่วมบันทึกเทปรายการ "ล่องใต้วันนี้" ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี( 7 กันยายน พ.ศ.2566)

7 กันยายน 2566
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สหกิจศึกษา และกิจการพิเศษ ร่วมบันทึกเทปรายการ "ล่องใต้ วันนี้" ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี
 
โดยรายการ ล่องใต้วันนี้ เสนอตอน ม.อ.สุราษฎร์ธานี กับการขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน (SDGs) โดยได้นำเสนอถึงประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการขับเคลื่อน และการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงาน ต่อยอดสู่ชุมชนและสังคมได้อย่างไร รวมไปถึงประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงาน SDGs ทั้งในแง่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย และชุมชน เป็นต้น