กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การขออนุมัติค่าเดินทางและการขออนุมัติจัดโครงการ”( 1 กันยายน พ.ศ.2566)

31 สิงหาคม 2566

งานคลัง สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การขออนุมัติค่าเดินทางและการขออนุมัติจัดโครงการ” ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โดย นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม วิทยากรบรรยายให้ความรู้ประกอบด้วย นางวิราพรรณ แสงสาคร หัวหน้างานคลัง นายวชิระ แก้วพิชัย และนางสาวเนาวรัตน์ แสนเฉย เจ้าหน้าที่ในสังกัดงานคลัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการขออนุมัติ และเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคในการจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย