การประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ครั้งที่ 8( 1 กันยายน พ.ศ.2566)

1 กันยายน 2566

รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย รองศาสตรจารย์ ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งนวัตกรรมการเกษตรและประมง และรองศาตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่ทุ่งใสไช เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยในการประชุมนั้นได้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น บรรยายพิเศษ หัวข้อ "โรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "มหาวิทยาลัยราชภัฏยุคใหม่" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนอกจากนี้ยังมีในส่วนของการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อน BCG เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

#PSUSurat #ประชาสัมพันธ์
#สงขลานครินทร์