การสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ BCG( 31 สิงหาคม พ.ศ.2566)

31 สิงหาคม 2566

รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ รองศาสตรจารย์ ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ BCG ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเปิดเวทีระดมความคิด ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปฏิรูประบบอุดมศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิรูประบบอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ BCG ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายร่วมกัน และจัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ BCG