โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี "การจัดทำแผนปฏิบัติงานสู่การพัฒนาสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและการสร้างความเป็นมืออาชีพในการพัฒนางาน"( 31 สิงหาคม พ.ศ.2566)

 25-27 สิงหาคม 2566

 


โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี "การจัดทำแผนปฏิบัติงานสู่การพัฒนาสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและการสร้างความเป็นมืออาชีพในการพัฒนางาน" ณ Pullman Khao Lak Resort จ.พังงา

ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีคุณกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รักษาแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และ รศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สามารถรับชมและดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่