พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านตาขุน( 28 สิงหาคม พ.ศ.2566)

 25 สิงหาคม 2566

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลง ได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ และรู้จักสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ฝึกนักเรียนให้มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ และประยุกต์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน