มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2553( 31 สิงหาคม พ.ศ.2553)